Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności jest dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy i poszerzenie umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w edukacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Specjalność jest adresowana do studentów posiadających kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i klasach I-III, zdobytych w ramach studiów I stopnia lub studiów podyplomowych. Program specjalności przygotowuje do uzyskania przez czynnych zawodowo nauczycieli certyfikatu ECDL e-Nauczyciel.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę:

 • w obszarze wybranych zagadnień pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii, wczesnego wspomagania rozwoju, która pozwala na zaplanowanie i zrealizowanie działań  w zakresie diagnozy i korekty rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • na temat funkcjonowania człowieka, rodzajów zaburzeń i wpływów czynników endo- i egzogennych na rozwój jednostki,
 • poszerzającą i systematyzującą zagadnienia edukacji środowiskowej, matematycznej, językowej, muzycznej,
 • z zakresu pedagogiki twórczości, zna metody i techniki stymulowania działań twórczych dzieci, w tym przy użyciu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • z zakresu alternatywnych form edukacji,
 • dotyczącą znaczenia wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka w różnych sferach i na poszczególnych etapach rozwoju,
 • w obszarze zastosowania metod i środków technologii informacyjnej, w tym technologii mobilnych w edukacji wczesnoszkolnej,
 • z zakresu profilaktyki zagrożeń medialnych,
 • na temat systemu oświaty w Polsce, zna zasady organizacji szkoły, zna najważniejsze rozporządzenia i inne akty prawne regulujące prace szkoły i nauczyciela.

 

Umiejętności Absolwenta:

 • pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych z punktu widzenia problemów edukacyjnych oraz wykorzystywania technologii informacyjnych w obszarze edukacji wczesnoszkolnej,
 • diagnozowanie i projektowanie działań praktycznych,
 • właściwy dobór metod, form i środków wykorzystywanych w ramach wybranych zajęć, w kontekście potrzeb ucznia; prognozowanie efektów wychowawczych,
 • projektowanie zajęć z wykorzystaniem multimediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • dokonywanie ocen rozwoju psychofizycznego dziecka, wskazywanie na potrzeby rozwojowo-edukacyjno-wychowawcze w zakresie korekty zaburzeń rozwoju dzieci,
 • formułowanie celów realizowanych w ramach różnych form edukacji alternatywnej
 • właściwy dobór środków i metod pracy z uczniem w zakresie pobudzania jego aktywności matematycznej, językowej, środowiskowej, muzycznej i ruchowej,
 • właściwe korzystanie z pomocy dydaktycznych w obszarze zastosowania multimediów w edukacji (np. tablica interaktywna, multibooki, specjalistyczne aplikacje i in.),
 • włączenie w edukację nowoczesnych technologii informacyjnych, wykorzystanie ich do odpowiedzialnego stymulowania kreatywności i procesu twórczego dzieci,
 • dokonywanie samooceny własnych kompetencji i doskonalenie umiejętności, wyznaczanie kierunków własnego rozwoju i kształcenia, twórcze animowanie prac nad swoim rozwojem i rozwojem swoich uczniów,

Ponadto absolwent:

 • ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, wykazuje chęć poszerzania swojej wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • rozumie wagę profesjonalizmu oraz etyki zawodowej,
 • prezentuje postawy twórcze, kreatywnego myślenia,
 • jest świadomy wpływu rozwoju nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie współczesnego społeczeństwa, ale także zagrożeń powodowanych przez współczesne media,
 • dostrzega potrzebę wprowadzania nowatorskich metod pracy z uczniami, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych,
 • utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej - dostrzega potrzebę i konieczność podmiotowego stosunku nauczyciela względem ucznia,
 • jest wrażliwy na problemy edukacyjne - jest przekonany o konieczności dbania o harmonijny rozwój sfery intelektualnej, sfery  komunikacji społecznej oraz sfery umiejętności praktycznych; jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem.

 

Przedmioty w ramach specjalności:

 

 • Pedagogika twórczości
 • Alternatywne formy edukacji w klasach I-III i w przedszkolu
 • Aktywność matematyczna dziecka w klasach I-III i w przedszkolu
 • Aktywność językowa dziecka w klasach I-III i w przedszkolu
 • Środowisko w aktywności dziecka w klasach I-III i w przedszkolu
 • Animacja muzyczno-ruchowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Komunikacja interpersonalna z dzieckiem
 • Podstawy zarządzania oświatą
 • Rozwój zawodowy nauczyciela
 • Diagnoza i korekta zaburzeń rozwoju dziecka
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Edukacja w ponowoczesności
 • Profilaktyka zagrożeń medialnych
 • Technologie informacyjne i multimedia w edukacji
 • Środowisko programistyczne dla dzieci młodszych
 • Projektowanie i metodyka wykorzystania technologii informacyjnej i multimediów w edukacji wczesnoszkolnej  i przedszkolnej,
   

 

Praca

Absolwent specjalności posiadający kwalifikacje nauczycielskie jest przygotowany do pracy w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej.

 

Opłaty

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
z elementami nowoczesnych technologii w edukacji
- studia II stopnia
Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2-4 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł 330 zł 417 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 330 zł 417 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 200 zł 210 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

Partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w obszarze pedagogiki są m.in. Kuratorium Oświaty w Katowicach, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM",  ABC Data Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, Akademia Maluszka WSB, Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych w Katowicach, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Centrum Nowoczesnych Metod i Technologii Edukacyjnych WSB.

 

     

 

Najczęściej wybierana specjalność

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Sprawdź szczegóły

Promocja dla absolwentów studiów WSB

2 dyplomy w 2 lata

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Menedżer projektów IT

 

Sprawdź szczegóły