Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Celem specjalności jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi i technik pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, trudnościami w nauce, z deficytami rozwojowymi. Moduł pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzupełniona jest modułem elementy terapii pedagogicznej.
 
Specjalność jest adresowana do studentów posiadających kwalifikacje do nauczania w przedszkolach i klasach I-III, zdobytych w ramach studiów I stopnia lub studiów podyplomowych.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę:

 • w obszarze wybranych zagadnień pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii, wczesnego wspomagania rozwoju, która pozwala na zaplanowanie i zrealizowanie działań  w zakresie diagnozy i korekty rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • na temat funkcjonowania człowieka, rodzajów zaburzeń i wpływów czynników endo- i egzogennych na rozwój jednostki, diagnostyki specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • poszerzającą i systematyzującą zagadnienia edukacji środowiskowej, matematycznej, językowej, muzycznej,
 • z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się (dyskalkulia, zaburzenia rozwoju mowy, dysleksja, dysfunkcje w rozwoju ruchowym),
 • z zakresu pedagogiki twórczości, zna metody i techniki stymulowania działań twórczych dzieci, ,
 • z zakresu alternatywnych form edukacji,
 • dotyczącą znaczenia wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka w różnych sferach i na poszczególnych etapach rozwoju,
 • z zakresu całościowych zaburzeń rozwojowych uczniów, zaburzeń psychicznych, chorób przewlekłych,
 • na temat systemu oświaty w Polsce, zna zasady organizacji szkoły, zna najważniejsze rozporządzenia i inne akty prawne regulujące prace szkoły i nauczyciela, w tym regulacje prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach.

 

Absolwent posiada umiejętności:

 • obserwowania, wyszukiwania, przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych z punktu widzenia problemów edukacyjnych,
 • diagnozowania i projektowania działań praktycznych,
 • właściwego doboru metod, form i środków wykorzystywanych w ramach wybranych zajęć, w kontekście potrzeb ucznia; prognozuje efekty wychowawcze,
 • dokonywania diagnoz rozwojowych i funkcjonalnych, w szczególności w obszarze specyficznych problemów w rozwoju mowy, rozwoju ruchowym, trudności w uczeniu się, zaburzeń psychicznych,
 • opracowywania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych, socjoterapeutycznych,
 • formułowania celów, realizowanych w ramach różnych form edukacji alternatywnej,
 • właściwego dobierania środków i metod pracy z uczniem w zakresie pobudzania jego aktywności matematycznej, językowej, środowiskowej, muzycznej i ruchowej,
 • dokonywania samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznaczania kierunków własnego rozwoju i kształcenia, twórczego animowania prace nad swoim rozwojem i rozwojem swoich uczniów.

Ponadto absolwent:

 • ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego,
 • rozumie wagę profesjonalizmu oraz etyki zawodowej,
 • prezentuje postawy twórcze, kreatywnego myślenia,
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • dostrzega potrzebę wprowadzania nowatorskich metod pracy z uczniami, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych,
 • utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej - dostrzega potrzebę i konieczność podmiotowego stosunku nauczyciela względem ucznia,
 • jest wrażliwy na problemy edukacyjne - jest przekonany o konieczności dbania o harmonijny rozwój sfery intelektualnej, sfery  komunikacji społecznej oraz sfery umiejętności praktycznych; jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem.

 

Przedmioty w ramach specjalności:

 • Pedagogika twórczości
 • Alternatywne formy edukacji w klasach I-III i w przedszkolu
 • Aktywność matematyczna dziecka w klasach I-III i w przedszkolu
 • Aktywność językowa dziecka w klasach I-III i w przedszkolu
 • Środowisko w aktywności dziecka w klasach I-III i w przedszkolu
 • Animacja muzyczno-ruchowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Komunikacja interpersonalna z dzieckiem
 • Podstawy zarządzania oświatą
 • Rozwój zawodowy nauczyciela
 • Diagnoza i korekta zaburzeń rozwoju dziecka
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy – korekcja i kompensacja
 • Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki - dyskalkulia - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć, korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
 • Specyficzne trudności w uczeniu się - dysleksja - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć, korekcyjno-kompensacyjnych
 • Zaburzenia i dysfunkcje w rozwoju ruchowym uczniów - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych
 • Zagrożenie niedostosowaniem społecznym uczniów - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe uczniów, zaburzenia psychiczne, choroby przewlekłe - diagnoza, oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Wybitne i kierunkowe zdolności dzieci i młodzieży - diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach, szkołach

 

 

Praca

Absolwent specjalności posiadający kwalifikacje nauczycielskie jest przygotowany do pracy w przedszkolach i klasach I-III w szkołach podstawowych.

 

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 117 zł  

 

Sprawdź listę bonifikat, możesz zaoszczędzić nawet 695 zł: TUTAJ 

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

Partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w obszarze pedagogiki są m.in. Kuratorium Oświaty w Katowicach, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM",  ABC Data Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej, Akademia Maluszka WSB, Regionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych w Katowicach, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych.

 

     

 

Najczęściej wybierana specjalność

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Sprawdź szczegóły

Promocja dla absolwentów studiów WSB

2 dyplomy w 2 lata

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Menedżer projektów IT

 

Sprawdź szczegóły