Studia doktoranckie: zarządzanie

Szanowni Państwo,

 

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów jest Uczelnią akademicką posiadającą pełne uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzja nr BCK-II-U/dr-676/11 oraz nr BCK-II-U/dr hab. - 266/16 z dnia 19 grudnia 2016).

 

Uczelnia organizuje 4-letnie bezpłatne stacjonarne studia doktoranckie z zakresu nauk o zarządzaniu, na które zapraszamy.

 

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB zostały przygotowane zarówno z myślą o absolwentach kierunków ekonomicznych, jak i osób, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają rozwijać swoją wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz umiejętności badawcze. Kompetencje zdobyte przez doktorantów podczas studiów doktoranckich w WSB umożliwią zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy i zbudowanie autorytetu eksperta.

 

Program kształcenia na studiach doktoranckich organizowanych przez Wydział Nauk Stosowanych Akademii WSB obejmuje indywidualną pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego oraz realizację programu studiów elastycznie dostosowywanego do zainteresowań i potrzeb doktorantów. Jednocześnie studia doktoranckie realizowane na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB wypełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

 

Zakres przedmiotowy studiów obejmuje następujące subdyscypliny nauk o zarządzaniu:

 • zarządzanie strategiczne,
 • zarządzanie marketingiem,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie publiczne,
 • zarządzanie innowacjami oraz zarządzanie wiedzą i informacją,
 • zarządzanie finansami,
 • przedsiębiorczość.

 

Atuty studiów doktoranckich to:

 • bezpośredni kontakt z opiekunami naukowymi już od etapu rekrutacji, indywidualne podejście do każdego doktoranta, doskonalenie kompetencji doktoranta,
 • nowoczesny autorski program studiów elastycznie dostosowywany do zainteresowań i potrzeb doktorantów,
 • udział w projektach naukowych, konferencjach i sympozjach, posiedzeniach Rady Ekspertów, inicjatywach upowszechniających naukę,
 • możliwość współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja,
 • możliwość korzystania ze stypendiów doktoranckich już od pierwszego roku w wysokości 800 złotych miesięcznie (30% doktorantów),
 • możliwość korzystania ze stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów socjalnych,
 • dyplom ukończenia stacjonarnych studiów doktoranckich (studiów III stopnia),
 • czas trwania studiów: 4 lata (możliwość wcześniejszej obrony rozprawy doktorskiej);

 

Program studiów

Program 4-letnich stacjonarnych studiów doktoranckich  w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Aktualne problemy naukowe nauk o zarządzaniu
 • Współczesne polityki gospodarcze
 • Etyka pracy naukowej
 • Sztuka przygotowania tekstu naukowego
 • Zasady prezentowania tekstów i udział w konferencjach naukowych
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w analizie danych
 • Nowoczesne metody i techniki kształcenia

 

Doktoranci już od etapu rekrutacji mają bezpośredni kontakt z opiekunami naukowymi, z którymi mogą skonsultować swoje zainteresowania naukowe. Współpraca z opiekunami naukowymi zapewnia indywidualne podejście do każdego doktoranta, bezpośrednią wymianę poglądów i doskonalenie kompetencji doktoranta.

Doktoranci aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych krajowe i międzynarodowe zespoły badawcze, konferencjach i sympozjach naukowych, posiedzeniach Rady Ekspertów, inicjatywach upowszechniających naukę, a dzięki indywidualnej współpracy z opiekunami naukowymi kształtują swój warsztat badawczy.

Doktoranci otrzymują wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe przy organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych. Mogą także współpracować z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja. Doktoranci uzyskują także wsparcie Działu Nauki i Biura Projektów Unijnych w aplikowaniu o krajowe i międzynarodowe granty badawcze.

 

 

Wymgane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia III stopnia są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 1. karta informacyjna kandydata na studia III stopnia (POBIERZ) oraz załącznik (POBIERZ)
 2. podanie o przyjęcie na studia trzeciego stopnia skierowany do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (POBIERZ),
 3. esej przygotowany w jęz. polskim o objętości ok. 1200 słów dotyczący obszaru badawczego, którym kandydat zamierza się zająć,
 4. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i część B dyplomu lub suplement, indeks – do wglądu w okresie postępowania kwalifikacyjnego,
 5. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom lub indeks wystawione na nazwisko inne niż obecne),
 6. jedna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz kolorowa fotografia cyfrowa o wymiarach 20x25 mm, w formacie 300.dpi.jpg (bez kompresji) lub tif,
 7. potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej.

 

Ponadto kandydat na studia III stopnia może przedstawić:

Opinię o predyspozycji do pracy naukowo-badawczej wydaną przez potencjalnego opiekuna naukowego oraz wstępną deklarację objęcia opieką naukową przez pracownika Uczelni

Kandydaci na studia doktoranckie proszeni są o osobiste dostarczenie dokumentów do Biura Studiów Doktoranckich w siedzibie Uczelni (ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza) w godzinach 08:00 – 16:00 (pon.-pt.).

 

Dokumenty można także przesłać pocztą tradycyjną na adres (liczy się data wpłynięcia dokumentów do siedziby Uczelni):

 

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
Z dopiskiem: Rekrutacja studia doktoranckie

 

Zasady rekrutacji

Podstawę zakwalifikowania kandydatów na studia III stopnia stanowi uzyskana liczba punktów (0 – 100 punktów) w tym:

 1. Ocena kandydata na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności przedstawionej charakterystyki zainteresowań naukowych, motywów i predyspozycji do podjęcia pracy naukowej – do 25 pkt.,
 2. Wynik  testu kompetencyjnego (predyspozycji) – do 25 pkt.,
 3. Ocena poziomu znajomości języka obcego – Business English (na podstawie testu) – do 25 pkt.,
 4. Ocena eseju przygotowanego w formie audytoryjnej (w jęz. polskim) o objętości ok. 1200 słów dotyczącego obszaru badawczego, którym kandydat zamierza się zająć – do 25 pkt.

 

O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych (wg listy rankingowej). Na studia przyjęty zostanie kandydat, który uzyskał minimum 60 punktów oraz zmieścił się, ze względu na ilość uzyskanych punktów, w limicie przyjęć określonym odrębną uchwałą Senatu Akademii WSB.

 

Harmonogram rekrutacji

 • Złożenie dokumentów: do 31 sierpnia 2018
 • Test kompetencyjny i językowy: 7 września 2018
 • Rozmowa kwalifikacyjna: 12-15 września 2018
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji: 18 września 2018

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowych informacji udzielają:
Koordynator Biura Seminarium Doktorskiego:

dr Joanna Dzieńdziora, tel.: 517-940-942, doktorant@wsb.edu.pl
dr Magdalena Wróbel, tel.: 501-597-992, doktorant@wsb.edu.pl
mgr Anna Koćwin, tel. 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl

Regulamin studiów doktoranckich

Zobacz regulamin