Studia doktoranckie: pedagogika

Szanowni Państwo,

 

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów jest Uczelnią akademicką posiadającą pełne uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,  stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu (decyzja nr BCK-II-U/dr-676/11 oraz nr BCK-II-U/dr hab. - 266/16 z dnia 19 grudnia 2016).

 

Uczelnia organizuje 4-letnie bezpłatne stacjonarne studia doktoranckie z zakresu pedagogiki, na które zapraszamy.

 

Studia doktoranckie na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB zostały przygotowane zarówno z myślą o absolwentach kierunków pedagogicznych, jak i osób, które ukończyły inne kierunki studiów i zamierzają rozwijać swoją wiedzę z zakresu pedagogiki oraz umiejętności badawcze. Kompetencje zdobyte przez doktorantów podczas studiów doktoranckich w WSB umożliwią zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy i zbudowanie autorytetu eksperta.

 

Jednocześnie studia doktoranckie realizowane na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB wypełniają wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich.

 

Zakres przedmiotowy studiów obejmuje następujące subdyscypliny pedagogiki:

 • andragogika
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika wczesnoszkolna
 • poradnictwo pedagogiczne
 • pedagogika ogólna
 • pedagogika małżeństwa i rodziny
 • pedagogika szkoły
 • pedagogika społeczna
 • pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysem
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika kultury, nowe media i technologie informacyjne
 • pedagogika twórczości i arteterapia
 • pedeutologia

 

Atuty studiów doktoranckich to:

 • bezpośredni kontakt z opiekunami naukowymi już od etapu rekrutacji, indywidualne podejście do każdego doktoranta, doskonalenie kompetencji doktoranta,
 • nowoczesny autorski program studiów elastycznie dostosowywany do zainteresowań i potrzeb doktorantów,
 • udział w projektach naukowych, konferencjach i sympozjach, posiedzeniach Rady Ekspertów, inicjatywach upowszechniających naukę,
 • możliwość współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja,
 • możliwość korzystania ze stypendiów doktoranckich już od pierwszego roku w wysokości 800 złotych miesięcznie (30% doktorantów),
 • możliwość korzystania ze stypendiów za wyniki w nauce oraz stypendiów socjalnych,
 • dyplom ukończenia stacjonarnych studiów doktoranckich (studiów III stopnia),
 • czas trwania studiów: 4 lata (możliwość wcześniejszej obrony rozprawy doktorskiej);

 

Program studiów

Program 4-letnich stacjonarnych studiów doktoranckich  w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Współczesne systemy pedagogiczne
 • Wybrane problemy antropologii kultury
 • Społeczno-ideologiczne konteksty edukacji
 • Sztuka przygotowania tekstu naukowego
 • Zasady prezentowania tekstów i udział w konferencjach naukowych
 • Wykorzystanie narzędzi informatycznych w analizie danych
 • Nowoczesne metody i techniki kształcenia

 

Doktoranci już od etapu rekrutacji mają bezpośredni kontakt z opiekunami naukowymi, z którymi mogą skonsultować swoje zainteresowania naukowe. Współpraca z opiekunami naukowymi zapewnia indywidualne podejście do każdego doktoranta, bezpośrednią wymianę poglądów i doskonalenie kompetencji doktoranta.

Doktoranci aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych prowadzonych krajowe i międzynarodowe zespoły badawcze, konferencjach i sympozjach naukowych, posiedzeniach Rady Ekspertów, inicjatywach upowszechniających naukę, a dzięki indywidualnej współpracy z opiekunami naukowymi kształtują swój warsztat badawczy.

Doktoranci otrzymują wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe przy organizacji konferencji, sympozjów i warsztatów naukowych. Mogą także współpracować z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, do których wyjeżdżają na staże naukowe, międzynarodowe konferencje i sympozja. Doktoranci uzyskują także wsparcie Działu Nauki i Biura Projektów Unijnych w aplikowaniu o krajowe i międzynarodowe granty badawcze.

 

 

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia III stopnia są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów:

 1. karta informacyjna kandydata na studia III stopnia (POBIERZ) oraz załącznik (POBIERZ),
 2. podanie o przyjęcie na studia trzeciego stopnia skierowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (POBIERZ),
 3. esej przygotowany w jęz. polskim o objętości ok. 1200 słów dotyczący obszaru badawczego, którym kandydat zamierza się zająć,
 4. oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i część B dyplomu lub suplement, indeks – do wglądu w okresie postępowania kwalifikacyjnego,
 5. dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom lub indeks wystawione na nazwisko inne niż obecne),
 6. jedna fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz kolorowa fotografia cyfrowa o wymiarach 20x25 mm, w formacie 300.dpi.jpg (bez kompresji) lub tif,
 7. potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej.

 

Ponadto kandydat na studia III stopnia może przedstawić:

Opinię o predyspozycji do pracy naukowo-badawczej wydaną przez potencjalnego opiekuna naukowego oraz wstępną deklarację objęcia opieką naukową przez pracownika Uczelni

Kandydaci na studia doktoranckie proszeni są o osobiste dostarczenie dokumentów do Biura Studiów Doktoranckich w siedzibie Uczelni (ul. Cieplaka 1c, Dąbrowa Górnicza) w godzinach 08:00 – 16:00 (pon.-pt.).

 

Dokumenty można także przesłać pocztą tradycyjną na adres (liczy się data wpłynięcia dokumentów do siedziby Uczelni):

 

Akademia WSB (do 15 kwietnia 2018 r. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza
Z dopiskiem: Rekrutacja studia doktoranckie

 

Zasady rekrutacji

Podstawę zakwalifikowania kandydatów na studia III stopnia stanowi uzyskana liczba punktów (0 – 100 punktów) w tym:

 1. Ocena kandydata na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w szczególności przedstawionej charakterystyki zainteresowań naukowych, motywów i predyspozycji do podjęcia pracy naukowej – do 25 pkt.,
 2. Wynik  testu kompetencyjnego (predyspozycji) – do 25 pkt.,
 3. Ocena poziomu znajomości języka obcego – angielskiego (na podstawie testu) – do 25 pkt.,
 4. Ocena eseju przygotowanego w formie audytoryjnej (w jęz. polskim) o objętości ok. 1200 słów dotyczącego obszaru badawczego, którym kandydat zamierza się zająć – do 25 pkt.

O przyjęciu na studia decyduje liczba uzyskanych punktów kwalifikacyjnych (wg listy rankingowej). Na studia przyjęty zostanie kandydat, który uzyskał minimum 60 punktów oraz zmieścił się, ze względu na ilość uzyskanych punktów, w limicie przyjęć określonym odrębną uchwałą Senatu Akademii WSB.

 

Harmonogram rekrutacji

 • Złożenie dokumentów: do 31 sierpnia 2018
 • Test kompetencyjny i językowy: 7 września 2018
 • Rozmowa kwalifikacyjna: 12-15 września 2018
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji: 18 września 2018

 

Szczegółowych informacji udzielają – 

Koordynator ds. kształcenia doktorskiego:

dr Magdalena Wróbel, tel.: 501-597-992, doktorant@wsb.edu.pl

 

Koordynator Biura Seminarium Doktorskiego:

dr Joanna Dzieńdziora, tel.: 517-940-942, doktorant@wsb.edu.pl

 

Specjalista ds. kształcenia doktorskiego: 

mgr Anna Koćwin, tel. 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl