Studia w Akademii WSB z dofinansowaniem do 80%

Akademia WSB realizuje usługi szkoleniowe i doradcze w ramach Bazy Usług Rozwojowych w formie

Uzyskaj dofinansowanie na usługi rozwojowe realizowane przez Akademię WSB

 • studiów podyplomowych
 • szkoleń
 • kursów i seminariów
 • e-learningu
 • doradztwa
 • mentoringu
 • coachingu

Trwa rekrutacja wiosenna rekrutacja na kilkadziesiąt kierunków studiów podyplomowych - szczegółowy wykaz na stronie:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH - AKADEMIA WSB

- do 100 tys. zł na przedsiębiorstwo

- do 7,5 tys. zł na pracownika

 • 80% dla mikroprzedsiębiorstw
 • 70% dla małych przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%
 • 50% dla średnich przedsiębiorstw z możliwością zwiększenia do 80%

 

Pełną ofertę usług rozwojowych realizowanych przez Akademię WSB znajdą państwo pod adresem:

uslugirozwojowe.parp.gov.pl

 

 

Dofinansowane usługi rozwojowe dla pracowników i pracodawców MŚP z województwa śląskiego

 

Szkolenia

 

 • Ochrona danych osobowych - szkolenie dla pracowników
 • Przygotowanie organizacji do realizacji wymagań
 • Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO)
 • Skuteczne zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
 • Szkolenia akredytowane PRINCE2 Practitioner i Foundation
 • Szkolenia akredytowane Agile Project
 • Management Practicioner i Foundation
 • Komunikacja interpersonalna i asertywność szefa
 • Wybrane narzędzia i techniki menedżerskie
 • Standardy obsługi klientów, czyli jak zapewnić wysoka jakość w relacjach z klientami
 • Jak zwiększyć skuteczność komunikacji w organizacji
 • Kurs na audytora wewnętrznego Systemu
 • Zarządzania Utrzymaniem (MM S i SMS)
 • Możliwości usprawnienia procesów logistycznych i marketingowych w wykorzystaniem RFID

 

 

 

 

 

 

   

Studia podyplomowe

 

 • Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia - studia kwalifikacyjne
 • Master of Business Administration we współpracy z firmą Ernst & Young
 • Studia podyplomowe - Executive MBA
 • Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA
 • Akademia profesjonalnego coachingu
 • Akademia trenera biznesu
 • Akademia menedżera sprzedaży
 • Menedżer jakości
 • Menedżer logistyki
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • HR Business Partner
 • Doradca podatkowy
 • Rachunkowość i finanse
 • Kadry i płace w praktyce
 • Logopedia
 • Zamówienia publiczne i zarządzanie projektem
 • Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 • Grafika komputerowa i multimedia
 • Data Scientist – analiza i zarządzanie bazami danych
 • Zarządzanie BHP
 • Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
 

 

Zapraszamy do kontaktu z konsultantami Biura Studiów Podyplomowych i Szkoleń w Akademii WSB:

Często zadawane pytania

Ogólne:

1. Co to jest Baza Usług Rozwojowych (BUR) i jak działa?

BUR – Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza usług prowadzona w formie systemu teleinformatycznego przez Administratora Bazy (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – PARP). Baza dedykowana jest instytucjom/przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz pozostałym osobom fizycznym. Baza realizuje w szczególności obsługę następujących procesów:

 • publikację ofert usług rozwojowych przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wraz z danymi identyfikującymi te podmioty,
 • dokonywanie zapisów na poszczególne usługi rozwojowe (bez możliwości realizacji płatności z poziomu Bazy),
 • zamieszczanie ogłoszeń o zapotrzebowaniu na usługi rozwojowe,
 • dokonywanie oceny usług rozwojowych zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych,
 • zapoznanie się z wynikiem ocen usług rozwojowych dokonanych przez innych uczestników usług.

Baza jest dostępna pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Więcej informacji na temat BUR można znaleźć na stronie: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

 

2. Czym jest Podmiotowy System Finansowania (PSF) w województwie śląskim?

Podmiotowy System Finansowania to sposób dystrybucji środków przeznaczonych na wspieranie rozwoju sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jego pracowników oraz osób fizycznych oparty na podejściu popytowym. Wdrażany jest w ramach RPO WSL 2014-2020. Dzięki PSF przedsiębiorcy mogą samodzielnie wybierać szkolenia lub inne usługi ze specjalnej bazy (BUR) zawierającej ofertę w największym stopniu odpowiadającą ich aktualnym potrzebom. Przedsiębiorcy mogą także za pośrednictwem bazy zgłaszać zapotrzebowanie na daną usługę, jeśli nie znajdą jej wśród już dostępnych na platformie.

 

3. Gdzie mogę uzyskać dofinansowanie do usług rozwojowych, w tym do usług realizowanych przez Akademię WSB?

Dofinansowanie do usług rozwojowych można uzyskać u operatorów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w województwie śląskim.

Operatorzy PSF w województwie śląskim to:

 • Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
  partnerzy:
  - Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu,
  - Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej,
  - WYG Consulting Sp. z o.o., Warszawa.
 • Fundusz Górnośląski S.A.
 • Centrum Szkoleniowo-Doradcze dr Piotr Kurnicki Sp.k.  
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
  partner:
  - Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Również Akademia WSB jest Operatorem PSF, jednakże przyznaje dofinansowania jedynie na usługi świadczone przez innych usługodawców w ramach partnerstwa z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową w Gliwicach oraz MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.k., Warszawa i WASKO S.A., Gliwice.

 
4. Jak wygląda ścieżka postępowania w sytuacji chęci skorzystania z dofinansowanych usług rozwojowych?

 • Schemat postępowania w celu pozyskania dofinansowania do usług rozwojowych w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania:
 • Przedsiębiorca poszukuje usług rozwojowych, z których chce skorzystać na stronie BUR (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/),
 • Po znalezieniu odpowiedniej usługi rejestruje się w BUR,
 • Przedsiębiorca wypełnia i przekazuje operatorowi PSF dokumenty niezbędne do podpisania umowy na dofinansowanie usługi rozwojowej,
 • Po weryfikacji dokumentów przedsiębiorca zgłasza się do operatora i podpisuje z nim umowę dotyczącą dofinansowania wybranej usługi rozwojowej,
 • Operator nadaje przedsiębiorcy ID wsparcia w systemie BUR,
 • Z chwilą nadania ID przedsiębiorca jest widoczny w systemie jako podmiot uprawniony do uzyskania dofinansowania do konkretnej usługi rozwojowej,
 • Instytucja szkoleniowa „widzi” ID w systemie i wie, że otrzyma zapłatę za szkolenie, które zrealizuje u niej ten przedsiębiorca,
 • Operator wylicza wysokość wkładu własnego wymaganą dla wybranej usługi,
 • Przedsiębiorca wpłaca na konto operatora wkład własny oraz VAT (jeśli dotyczy),
 • Operator rezerwuje dla przedsiębiorcy określoną pulę środków na dofinansowanie usługi rozwojowej,
 • Wybrana usługa rozwojowa jest realizowana,
 • Po zrealizowaniu usługi przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca usługi wypełniają ankietę dot. zrealizowanej usługi,
 • Wykonawca usługi wystawia fakturę za usługę,
 • Przedsiębiorca przekazuje fakturę oraz pozostałe dokumenty niezbędne do rozliczenia usługi do operatora, który po ich weryfikacji płaci 100% ceny szkolenia na rachunek bankowy podmiotu świadczącego usługę.
   

5. Czy rekrutacja na usługi dofinansowane prowadzona jest w trybie ciągłym?

Tak, nabór na dofinansowane usługi rozwojowe zostanie uruchomiony od 1 września 2017 roku i będzie prowadzony w trybie ciągłym do 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków przewidzianych w ramach naboru.

 

6. Czy można wziąć udział w kilku różnych usługach rozwojowych? Czy usługi powinny być prowadzone przez jedną firmę?

Przedsiębiorstwo oraz jego pracownicy mogą skorzystać z kilku usług rozwojowych w różnym terminie (do momentu osiągniecia założonych limitów finansowych – limity finansowe zobacz „Dofinansowanie z UE” pytanie nr 13). Usługi rozwojowe nie muszą być prowadzone przez jednego usługodawcę. Przedsiębiorca ma możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych, które odpowiadają na indywidualne potrzeby rozwojowe firmy/pracowników.

 

7. Czy na usługę rozwojową muszę zapisać się poprzez BUR? Czy mogę zrobić to bezpośrednio w podmiocie realizującym usługę?

Aby uzyskać dofinansowanie do usługi rozwojowej należy obowiązkowo zapisać się na usługę poprzez BUR. Nie ma możliwości otrzymania dofinansowania bez zgłoszenia się na usługę przez Bazę Usług Rozwojowych bezpośrednio w podmiocie realizującym usługę, jednakże w celu zapisania się na usługę przez BUR można skorzystać ze wsparcia konsultantów ds. rekrutacji w Biurach Obsługi Klienta.

 

8. Jakie korzyści płyną z zapisania się na usługę rozwojową widniejącą w Bazie Usług Rozwojowych?

Główną korzyść płynącą z wyboru usługi widniejącej w Bazie Usług Rozwojowych stanowi możliwość dofinansowania usługi w wysokości od 50% do 80% jej wartości. Inne korzyści to m.in.:

 • profesjonalizm – oferowane w BUR usługi świadczone są przez zweryfikowane przez PARP instytucje, które dysponują wymaganymi akredytacjami i certyfikatami,
 • pewność – usługi oferowane w BUR podlegają systemowi ocen, wystawianych przez korzystających z nich przedsiębiorców (system ocen jest obligatoryjny, co umożliwia porównanie ich poziomu i jakości pomiędzy różnymi oferentami),
 • unikalność oferty – za pośrednictwem modułu „Tablica ogłoszeń” istnieje możliwość stworzenia usług pod konkretne, dedykowane zamawiającemu przedsiębiorcy potrzeby (usługi „na miarę”).

 

9. Od kiedy można ubiegać się o dofinansowanie usługi rozwojowej?

O dofinansowanie można ubiegać się od 01.09.2017r.

 

10. Od kiedy można rozpocząć udział w dofinansowanej usłudze rozwojowej?

Dofinansowanie można uzyskać na usługi rozwojowe realizowane od 01.10.2017r.

 

11. Czy mogę skorzystać z usługi odbywającej się poza województwem śląskim?

Można skorzystać z usługi rozwojowej odbywającej się poza woj. śląskim, jednak w takim przypadku operator PSF, z którym podpisywana jest umowa o dofinansowanie obniża poziom dofinansowania usługi rozwojowej o 20%. W uzasadnionych przypadkach operator może odstąpić od obniżania dofinansowania usługi rozwojowej realizowanej poza terenem województwa (np. jeśli zostanie udowodnione, że wykonanie takiej usługi na terenie woj. śląskiego jest niemożliwe lub koszt wykonania usługi na terenie województwa byłby zdecydowanie wyższy niż poza nim).

 

 

Formalności:

1. Jakich formalności należy dopełnić aby otrzymać dofinansowanie?

Podstawą dofinansowania usługi rozwojowej jest umowa o dofinansowanie (umowa wsparcia) zawarta pomiędzy operatorem PSF, a przedsiębiorcą. Przed podpisaniem umowy wsparcia przedsiębiorca poszukuje i wybiera odpowiednią usługę rozwojową w BUR (wybrana usługa rozwojowa musi posiadać zaznaczoną opcję „możliwość dofinansowania”). Zapisuje się na usługę poprzez BUR. Wypełnia dokumenty rekrutacyjne u operatora, podpisuje umowę. Następnie przedsiębiorca wpłaca wkład własny operatorowi (wysokość wkładu własnego zostaje wyliczona przez operatora). Ponadto, aby uzyskać dofinansowanie do usługi rozwojowej, usługa musi zostać zrealizowana zgodnie z założeniami, tj. zgodnie z programem, formą, na warunkach i w wymiarze czasowym określonym w Karcie Usługi oraz zakończyć się wypełnieniem ankiety oceniającej usługę rozwojową, zgodnie z Systemem Oceny Usług Rozwojowych.

 

2. Na ile wcześniej przed rozpoczęciem usługi rozwojowej powinienem zgłosić chęć ubiegania się o dofinansowanie? Do kogo zgłaszam chęć skorzystania z dofinansowania?

Co do zasady przedsiębiorca powinien złożyć dokumenty do ubiegania się o wsparcie na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia usługi rozwojowej. Dokumenty należy złożyć u operatora PSF na terenie województwa śląskiego.

3. Jakich formalności należy dopełnić, aby rozliczyć usługę?

Aby rozliczyć usługę, po jej zakończeniu należy:

 • wypełnić ankietę oceniającą usługę (ankietę wypełnia przedsiębiorca/pracownicy oraz wykonawca usługi) oraz
 • dostarczyć wniosek o rozlicznie usługi do operatora wraz z załącznikami (kopię faktury za usługę, kopię zaświadczenia ukończenia przez danego uczestnika indywidualnego usługi rozwojowej wydane przez podmiot świadczący usługę, kopię potwierdzenia zapłaty kosztów niekwalifikowalnych, w tym VAT – jeśli dotyczy, kopię potwierdzenia zapłaty różnicy pomiędzy wartością faktury a sumą dofinansowania wniesionego wkładu własnego – jeśli dotyczy oraz oświadczenie o nr rachunku bankowego, na który ma być ewentualnie zwrócony przez operatora wkład własny).

Dokumenty powinny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem. Na podstawie dokumentów rozliczeniowych, operator zapłaci podmiotowi, który wyświadczył usługę na rzecz przedsiębiorcy (wykona przelew środków na rachunek bankowy usługodawcy. Przelew będzie uwzględniał całość kosztów za usługę, na które będzie się składało udzielone dofinansowanie, wkład własny przekazany operatorowi po podpisaniu umowy o dofinansowanie oraz ewentualnie VAT) .

 

Dofinansowanie z UE:

1. Jakie usługi objęte są dofinansowaniem?

Dofinansowanie można otrzymać na usługi rozwojowe, czyli:

 • szkolenia i kursy zawodowe, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji lub ich podwyższenie,
 • kursy poszerzające wiedzę w dziedzinach przydatnych w firmie,
 • studia podyplomowe, łącznie ze studiami MBA,
 • doradztwo,
 • mentoring i coaching,
 • e-learning.

Usługę należy wybrać z Bazy Usług Rozwojowych (BUR jest to ogólnopolska, bezpłatna baza internetowa z usługami rozwojowymi dla firm, administrowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości). Tylko usługi widniejące w bazie oraz oznaczone informacją o możliwości dofinansowania podlegają dofinansowaniu. Baza dostępna jest pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.  Dofinansowanie nie obejmuje kursów i szkoleń, których przeprowadzenie przez pracodawcę jest wymagane przepisami prawa (np. szkolenia BHP).

Pełen wykaz dofinansowanych usług rozwojowych realizowanych przez Akademię WSB dostępny jest pod adresem: ………………………………………….

 

2.  W ramach jakich branż mogę otrzymać dofinansowanie na usługi?

Główne kategorie usług widniejące w Bazie Usług Rozwojowych, w ramach których można uzyskać dofinansowanie to: administracja i organizacje, artystyczne, ekologia, finanse, informatyka, języki, logistyka, marketing, medycyna, motoryzacja, organizacja, prawo, psychologia, szkolnictwo, techniczne, tematyka unijna, umiejętności osobiste, zarządzanie zasobami ludzkimi, zawodowe, zdrowie i uroda, inne. Główne kategorie usług dzielą się na podkategorie, cały wykaz usług dostępny jest pod adresem: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

 

3. Kto może ubiegać się o dofinansowanie usług rozwojowych? Jakie są kryteria zaliczania przedsiębiorstw ubiegających się o dofinansowanie do poszczególnych grup MMŚP?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu woj. śląskiego (dofinansowanie zarówno dla właścicieli firm jak i ich pracowników, partnerów, wspólników itd.), spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku. Podstawowe kryteria zaliczenia przedsiębiorstwa do odpowiedniej grupy MMŚP:

 • Mikroprzedsiębiorstwo: mniej niż 10 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większa niż 2 mln EUR;
 • Małe przedsiębiorstwo: mniej niż 50 pracowników oraz obrót bądź suma bilansowa nie większe niż 10 mln EUR;
 • Średnie przedsiębiorstwo: mniej niż 250 zatrudnionych pracowników oraz obrót nie większy niż 50 mln EUR bądź suma bilansowa nie większa niż 43 mln EUR.

Przedsiębiorca w dniu zawarcia umowy wsparcia oraz w trakcie jej trwania nie może mieć zawieszonej działalności gospodarczej.

 

4. Czy mogę zgłosić się na usługę rozwojową i otrzymać dofinansowanie bez udziału/wiedzy mojego pracodawcy?

Osoby korzystające z usług rozwojowych muszą być skierowane do udziału w usługach przez przedsiębiorcę dla którego pracują. Nie ma możliwości zgłoszenia się na usługę indywidualnie.

 

5. Czy prowadząc jednoosobową działalność mogę ubiegać się o dofinansowanie?

Tak, prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą można ubiegać się o dofinansowanie na usługi rozwojowe.

 

6. Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą a jednocześnie będąc zatrudnionym na etacie u innego przedsiębiorcy mogę skorzystać z dofinansowania?

Tak, w opisanej sytuacji można skorzystać z dofinansowania. O dofinansowanie może ubiegać się zarówno osoba prowadząca działalność gospodarczą (dofinansowanie do usługi realizowanej dla osoby prowadzącej działalność), jak i przedsiębiorca (dofinansowanie do usługi dla pracownika zatrudnionego w przedsiębiorstwie).

 

7. Czy pracownik zatrudniony w firmie na pół etatu lub w oparciu o umowę cywilno-prawną może brać udział w dofinansowanej usłudze rozwojowej?

W ramach usług rozwojowych oferowanych dla MMŚP obowiązuje szeroka definicja pracownika. Pracownicy to osoby nie tylko zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również umowy cywilno-prawnej. Z usług rozwojowych mogą korzystać także właściciele, wspólnicy, partnerzy, itd. W przypadku umów o pracę nie ma znaczenia wymiar etatu, czas trwania umowy oraz jej rodzaj (okres próbny, czas określony itd.). Przedsiębiorca samodzielnie dokonuje wyboru pracownika, który zostanie „delegowany” do udziału w usłudze rozwojowej. Ważnym jednak jest, iż aby rozliczyć usługę pracownik z niej korzystający musi posiadać status pracownika u przedsiębiorcy kierującego go na usługę rozwojową przez cały okres trwania usługi (od momentu zgłoszenia na usługę/podpisania umowy o dofinansowanie usługi, poprzez jej realizację, aż po wypełnienie ankiety oceniającej usługę/rozliczenie usługi u operatora udzielającego dofinansowania).

 

8. Co w sytuacji jeśli pracownik zgłoszony na usługę rozwojową przez pracodawcę rozwiąże umowę o pracę w trakcie trwania usługi? Czy przedsiębiorcy należy się dofinansowanie?

Niestety w zaistniałej sytuacji dofinansowanie nie zostanie udzielone. Pracownik musi być zatrudniony u przedsiębiorcy kierującego go na usługę rozwojową przez cały okres trwania usługi (od momentu zgłoszenia na usługę, aż po wypełnienie ankiety oceniającej usługę/rozliczenie usługi u operatora udzielającego dofinansowania). Przedsiębiorca będzie musiał pokryć koszty zrealizowanej usługi rozwojowej z własnych środków. Wkład własny wniesiony przez przedsiębiorcę na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie zostanie zwrócony na wskazany rachunek bankowy.

 

9. Czy jeśli jestem pracownikiem fundacji mogę skorzystać z dofinansowanych usług rozwojowych?

Pracownicy fundacji nie mają możliwości skorzystania z dofinansowania do usług rozwojowych. Dofinansowanie kierowane jest do przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004r. (Dz.U. z 2015r., poz. 584 z późn. zm.) działalność gospodarcza jest działalnością zarobkową, fundacje natomiast nie działają w celach zarobkowych.

 

10. W jakiej formie otrzymam dofinansowanie do usługi rozwojowej?

Przedsiębiorca nie otrzymuje gotówki na samodzielną zapłatę za wyświadczone na jego rzecz usługi rozwojowe. Operator na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej rezerwuje w swoim systemie środki finansowe dla przedsiębiorcy. Następnie dokona przelewu środków na rachunek bankowy podmiotu świadczącego usługę rozwojową po jej zakończeniu, na podstawie dyspozycji zawartej we Wniosku o rozliczenie usługi złożonym przez przedsiębiorcę. Operator przekaże przedsiębiorcy potwierdzenie wykonania przelewu środków/zapłaty za usługę rozwojową. Dofinansowanie będzie stanowiło pomoc de minimis dla przedsiębiorstwa, którego pracownicy korzystali z usług rozwojowych.   

 

11. Jaki poziom dofinansowania mogę otrzymać?

Poziom dofinansowania wynosi od 50% do 80% wartości usługi i zależy od wielkości przedsiębiorstwa.

 • 50%  - poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich.
 • 70% - poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw małych.
 • W przypadku przedsiębiorstw małych i średnich istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do 80%, w przypadku spełnienia dodatkowych warunków i kryteriów (kryteria dodatkowe – zobacz pytanie nr 12).
 • 80% - poziom dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw – nie ma możliwości udzielenia dofinansowania powyżej 80% wartości usługi rozwojowej.

 

12. Jakie dodatkowe kryteria/warunki należy spełnić, aby zwiększyć poziom dofinansowania do usługi rozwojowej w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw? O ile % zostanie zwiększone dofinansowanie jeśli spełnię kryteria dodatkowe?

Zwiększenie maksymalnego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych i średnich następuje po spełnieniu wskazanych kryteriów (w poniższych przypadkach zwiększenie dotyczy wszystkich usług rozwojowych, premie mogą się łączyć – z zastrzeżeniem, że maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 80%):
a)    jeżeli przedsiębiorstwo osiąga przychody z działalności w ramach co najmniej jednej z branż (zwiększenie dofinansowania o 10%):

 • kluczowych dla rozwoju regionu tj. prowadzących działalność w ramach następujących sekcji PKD: B. Górnictwo i wydobywanie, F. Budownictwo, M. Działalność profesjonalna naukowa i techniczna, Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczne oraz R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
 • grupy o niskim poziomie koncentracji na poziomie województwa przy jednoczesnej dodatniej dynamice rozwoju: branża usług profesjonalnych (sekcja M, branża turystyczna (sekcja i - działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi), branża finansowa (sekcja K) oraz branża oświatowa (sekcja P);
 • o potencjale do kreowania miejsc pracy, tj.  prowadzących działalność w ramach sekcji: C Przetwórstwo przemysłowe D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, H. Transport i gospodarka magazynowa, J. Informacja i komunikacja;

b)    jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie wynosi co najmniej 6% (zwiększenie dofinansowania o 10%);
c)    jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób o niskich kwalifikacjach w przedsiębiorstwie wynosi co najmniej 35,97% (zwiększenie dofinansowania o 10%);
d)    jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 50+ w przedsiębiorstwie wynosi co najmniej 26,04% (zwiększenie dofinansowania o 10%).

 

13. Do wysokości jakich kwot mogę otrzymać wsparcie? Czy są jakieś limity finansowe?

Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł na jedno przedsiębiorstwo w projekcie. Średnia kwota dofinansowania na jednego pracownika aktualnie wynosi maks. 7.500 zł. Limit na usługę rozwojową wynosi 15.000 zł.

 

14. Czy jest możliwość aby osoba niepełnosprawna otrzymała dodatkowe dofinansowanie do usługi rozwojowej?

Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania (bez mikroprzedsiębiorstw) dla konkretnej usługi skierowanej bezpośrednio do pracownika niepełnosprawnego o 10%. Ponadto  poziom dofinansowania można zwiększać w przypadku pracowników 50+ oraz osób o niskich kwalifikacjach (również o 10%). Wartość dofinansowania nie może przekroczyć 80% wartości usługi.

 

15. Czy z dofinansowania do usług rozwojowych (w tym realizowanych przez WSB w Dąbrowie Górniczej) mogą skorzystać jedynie pracownicy MMŚP z województwa śląskiego?

Tak, usługi rozwojowe kierowane są wyłącznie do MMŚP - pracowników przedsiębiorstw, z terenu województwa śląskiego.

 

16. Czy przedsiębiorca sam może szkolić swoich pracowników i uzyskać na to dofinansowanie?

Nie ma takiej możliwości. Zgodnie z Opisem systemu wdrażania PSF w woj. śląskim nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się w szczególności:

 • udział w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadanie co najmniej 20% udziałów lub akcji spółki,
 • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
 • pozostawanie w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze podmiotu świadczącego usługę rozwojową, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Ponadto, nie ma możliwości, aby przedsiębiorca sam sobie wystawił fakturę za usługę, a jest ona niezbędna do rozliczenia usługi i uzyskania dofinansowania.

 

17. Czy są jakieś usługi rozwojowe, w ramach których nie mogę uzyskać dofinansowania?

Nie jest możliwe dofinansowanie usługi rozwojowej, która:

 • polega na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • dotyczy funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • dotyczy zasad realizacji przedsięwzięć w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – w przypadku przedsiębiorców, którzy otrzymali tego typu wsparcie w ramach Działania 2.2 PO WER,
 • jest świadczona przez podmiot, z którym przedsiębiorca jest powiązany kapitałowo lub osobowo,
 • obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową, w szczególności koszty środków trwałych przekazywanych przedsiębiorcom lub ich pracownikom, koszty dojazdu i zakwaterowania,
 • dotyczy kosztów usługi rozwojowej, której obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku pracy wynika z odrębnych przepisów prawa (np. wstępne i okresowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenia okresowe potwierdzające kwalifikacje na zajmowanym stanowisku pracy).

 

18. Czy pracownicy oddziałów/fili przedsiębiorstw, których główna siedziba znajduje się poza terenem woj. śląskiego mogą skorzystać z dofinansowania?

Pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę główną poza województwem śląskim a oddział na terenie województwa śląskiego mogą skorzystać z dofinansowania jako uczestnik PSF w woj. śląskim pod warunkiem, że  jednostka terenowa (oddział/filia)  posiada odrębny względem podmiotu głównego numer identyfikacji podatkowej NIP.

 


Płatności:

1. Jakie koszty muszę ponieść chcąc wziąć udział w usłudze rozwojowej?

Aby wziąć udział w usłudze rozwojowej należy wpłacić na konto operatora PSF:

 • wkład własny stanowiący od 20% do 50% wartości usługi (wysokość wkładu własnego będzie uzależniona od poziomu uzyskanego dofinansowania określanego na podstawie wielkości przedsiębiorstwa oraz kryteriów dodatkowych (50%-80%) i zostanie wyliczony przez operatora) – w terminie 5 dni od podpisania umowy wsparcia,
 • podatek VAT od usługi (w terminie 5 dni od podpisania umowy wsparcia) – jedynie w przypadku gdy przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskać podatek VAT oraz
 • jeśli wystąpi – różnicę pomiędzy wartością wystawionej przez podmiot świadczący usługę faktury a sumą dofinansowania i wniesionego wkładu własnego.

 

2. W jakiej formie powinienem wnieść wkład własny, w gotówce czy przelewem bankowym?

Wkład własny należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez operatora PSF, u którego podpisywana jest umowa na dofinansowanie usługi rozwojowej. Obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy wynika z zapisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z tym nie ma możliwości wnoszenia wkładu własnego w formie gotówkowej.

 

3.  Czy jeśli uczestniczę w usłudze wyjazdowej (np. szkolenie poza miejscem zamieszkania) otrzymam zwrot kosztów dojazdów, noclegów, posiłków?

W ramach dofinansowania nie jest możliwe kwalifikowanie kosztów usługi rozwojowej, która obejmuje koszty niezwiązane bezpośrednio z usługą rozwojową. Przedsiębiorstwo nie otrzyma zwrotu kosztów dojazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia, poniesionych w związku z uczestnictwem pracowników w usługach rozwojowych poza miejscem zamieszkania.

 

4. Czy istnieje jakakolwiek możliwość zwolnienia z opłat (wkładu własnego) w ramach dofinansowanych usług rozwojowych, w których chcę wziąć udział?

Nie ma możliwości zwolnienia z opłat. Wniesienie wkładu własnego jest obligatoryjne.