Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji

 • O Centrum Studiów Podyplomowych
 • Regulamin
 • Zasady pisania prac końcowych
 • Nasi Partnerzy
 • FAQ
 • Faktury za usługi edukacyjne
 • Praktyki na studiach podyplomowych

 

O Centrum Studiów Podyplomowych

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń realizuje studia podyplomowe od 1998 roku. Doświadczenie, które zdobyliśmy przez ten czas gwarantuje: najwyższej jakości usługi, doskonałą znajomość rynku, ciągle aktualizowaną i poszerzaną ofertę programową, profesjonalną kadrę dydaktyczną, świetną obsługę administracyjną.

W naszej ofercie znajduje się  ponad 110 kierunków studiów podyplomowych z zakresu: coachingu, zarządzania, zasobów ludzkich, finansów, oświaty, informatyki, bezpieczeństwa, handlu, fizjoterapii. W ramach Centrum prowadzimy studia podyplomowe w Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, Krakowie, Cieszynie, Żywcu, Częstochowie, Gliwicach, Bytomiu, Bielsku Białej.

 

Regulamin

Pobierz regulamin studiów podyplomowych

 

Zasady przygotowania prac końcowych na studiach podyplomowych w Akademii WSB

I  PRACE KOŃCOWE

1.    Wymogi podstawowe

 1. Praca końcowa:
  • jest przygotowywana samodzielnie przez słuchacza studiów podyplomowych, pod kierunkiem promotora. Dopuszcza się przygotowanie pracy końcowej przez dwóch słuchaczy.
  • temat pracy powinien być związany z kierunkiem kształcenia słuchacza i uzgodniony z promotorem.
 2. W przypadku wybranych kierunków studiów podyplomowych dopuszcza się określenie szczegółowych wytycznych do przygotowania prac końcowych uwzględniających specyfikę danego kierunku. Szczegółowe wytyczne zatwierdza Kierownik Studiów Podyplomowych i Szkoleń.

2.    Charakter pracy

Praca końcowa może mieć charakter:

 1. projektowym (np. projekt organizacji, projekt systemu zarządzania, projekt systemu ekonomicznego, projekt systemu informacyjnego dla zarządzania, projekt pozyskiwania kapitału finansowego, projekt infrastruktury lub oprogramowania, projekt systemu zarządzania kryzysowego, projekt obiegu informacji w administracji, projekt zabezpieczania danych osobowych, projekt systemu dowodzenia w służbach porządku publicznego, projekt działań edukacyjnych, edukacyjno-terapeutycznych, adaptacyjnych w przypadkach zindywidualizowanych, w tym własne prognozy pedagogiczne, kompleksowy projekt szkoleń),
 2. analitycznym (np. rozwiązanie problemu praktycznego, badania empiryczne w organizacjach lub przedsiębiorstwach oparte na danych zebranych w konkretnych firmach, instytucjach i urzędach, analizy systemu gospodarczego, systemu finansowego, tendencji rynkowych, zarządzania sprzedażą, zarządzania produkcją, zarządzania zasobami ludzkimi, systemu administracji publicznej, podatków i opłat lokalnych, administrowania nieruchomościami, organizacji sił bezpieczeństwa, badania empiryczne oparte na danych zebranych w organizacjach i instytucjach społecznych, w tym w konkretnych firmach, przedsiębiorstwach, diagnoza sytuacji, analiza rynku, analizy i diagnozy problemów pedagogicznych w aspektach edukacyjnych, społecznych, systemowych i profilaktycznych),
 3. badawczym (np. rozwiązanie problemu praktycznego, badania empiryczne o charakterze ilościowym lub jakościowym zjawisk i procesów społecznych, badania empiryczne i analityczne w środowiskach społęczno-edukacyjnych).

3.   Wymogi merytoryczne i formalne

Przygotowanie pracy końcowej powinno ukształtować umiejętności:

 • diagnozowania i oceny problemów,
 • identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk, zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce,
 • wyciągania właściwych wniosków,
 • czynnego posługiwania się nabytą w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej dla projektowanych i opisywanych rozwiązań praktycznych,
 • prowadzenia logicznego toku wywodów,
 • zaprojektowania nowych rozwiązań lub modyfikacji istniejących,
 • samodzielnego rozwiązywania określonych zadań diagnostycznych lub projektowych,
 • posługiwania się jasnym i precyzyjnym językiem.   

 

Praca powinna zawierać:

 • wyraźne określenie celu pracy,
 • opis sposobu rozwiązania problemu.

 

Układ pracy:

 • oświadczenie słuchacza o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy
 • strona tytułowa,
 • spis treści,
 • wstęp
 • założenia teoretyczne (należy zarysować ogólne tło badanego problemu, wskazać przesłanki wyboru tematu pracy, określić cel i zakres pracy, ewentualnie wskazać metody badawcze),
 • część praktyczna pracy,
 • podsumowanie (w podsumowaniu należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy oraz ewentualnie zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań),
 • wykaz cytowanej literatury w alfabetycznej kolejności zgodny z wymogami opisu bibliograficznego,
 • wykaz wykorzystanych aktów prawnych,
 • wykaz tablic,
 • wykaz rysunków (schematów, map, itp.)
 • wykaz załączników.

 

4. Wymogi edytorskie

Teks pracy końcowej powinien spełniać następujące wymagania:

 • format arkusza papieru A4,
 • czcionka: Times New Roman,
 • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
 • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
 • marginesy: górny, dolny, lewy, prawy: 2,5 cm; na oprawę: 1 cm, w pracy drukowanej dwustronnie należy stosować marginesy lustrzane,
 • stosować justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
 • stosować akapity,
 • wszystkie strony pracy są ponumerowane ( pierwszą stroną jest strona tytułowa pracy końcowej);
 • tytuły rozdziałów powinny być napisane wersalikami pogrubioną czcionką o rozmiarze 14 pkt.; tytuły podrozdziałów powinny być napisane pogrubioną czcionką 12 pkt.; poniżej każdego tytułu należy zostawić przestrzeń o szerokości 12 pkt.; nie należy stawiać kropek na końcu tytułów rozdziałów i podrozdziałów;
 • przypisy powinny być umieszczone na dole strony, do której się odnoszą; rozmiar czcionki 10 pkt.,
 • zalecana objętość pracy: 20-40 stron,
 • egzemplarz przeznaczony do akt winien zawierać oświadczenie słuchacza o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy.

5.  Złożenie pracy końcowej

 • Pracę końcową, zatwierdzoną przez promotora należy złożyć do opiekuna grupy w dziekanacie studiów podyplomowych w następującej formie:
 • 1egzemplarz w twardej oprawie drukowany dwustronnie; pierwszą stronę stanowi oświadczenie słuchacza o samodzielnym napisaniu przedstawionej pracy,
 • elektroniczna forma tekstu pracy zapisana na CD wraz z opisem.

Załączniki

 1. Oświadczenie o samodzielności napisania pracy końcowej
 2. Wzór strony tytułowej

 

FAQ

Czy posiadając tytuł licencjata mogę podjąć studia podyplomowe?

Tak, absolwenci studiów I stopnia, czyli osoby posiadające tytuł licencjata oraz osoby z wykształceniem wyższym zawodowym, czyli inżynierskim, mogą podjąć studia podyplomowe w Akademii WSB.

Ukończyłem studia w WSB w Dąbrowie Górniczej, czy otrzymam zniżkę w czesnym na studiach podyplomowych?

Tak, absolwenci studiów: licencjackich, inżynierskich, magisterskich i podyplomowych ukończonych w Akademii WSB podejmując studia podyplomowe otrzymują 20% zniżki w czesnym. Osoby uprawnione do zniżki, do dokumentów rekrutacyjnych powinny dołączyć kserokopię dyplomu WSB. Zobacz ofertę pozostałych bonifikat

Jaki tytuł i dokument uzyskam po ukończeniu studiów podyplomowych?

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według obowiązującego wzoru MNiSW zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Jak mogę zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zostać studentem studiów podyplomowych w WSB należy:

 • zarejestrować się w systemie rekrutacji on-line www.wsb.edu.pl/rekrutacja,
 • dokonać opłaty wpisowej, opłatę można wpłacić w kasie uczelni (pokój 112) lub dokonać przelewu na nr konta wygenerowany przez system rekrutacji on-line,
 • dostarczyć do działu rekrutacji (pokój 010) dokumenty:

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,
- dowód osobistego lub paszport (do wgladu do w celu potwierdzenia tożsamości)
- dwa zdjęcia,
- okazać dowód wpłaty wpisowego.

Ile wynosi wpisowe na studia podyplomowe?

Wpisowe wpłacane jest w kasie uczelni (pokój 112) lub przelewem na nr konta wygenerowany przez system rekrutacji on-line. Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych należy okazać dowód wpłaty wpisowego.

Czy czesne za studia podyplomowe można wpłacać w systemie ratalnym? Czy wówczas koszt studiów ulega zmianie?

Słuchacze studiów podyplomowych mogą wpłacać czesne w ratach zgodny z obowiązującym Zarządzeniem Władz Uczelni. Koszt studiów pozostaje bez zmiany.

W jakie dni odbywają się zajęcia na studiach podyplomowych?

Na większości kierunków zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym cykliczne co dwa tygodnie w godzinach od 8.00 do 14.35. Zajęcia na studiach oświatowych zaplanowane są w tygodniu i odbywają się w godzinach od 16.00 do 20.00.

Chciałbym złożyć dokumenty rekrutacyjne, w jakich godzinach pracuje dział rekrutacji?

Dokumenty rekrutacyjne na studia podyplomowe można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, w soboty i niedziele w godzinach od 8.00 do 16.00.

Jak dojechać do Akademii WSB?

Dojazd na Uczelnię

Z KATOWIC

PRZYSTANEK AUTOBUSOWY PRZY UL. P.SKARGI (PRZY EMPIKU)

801, 807, 808, 811, 814, 831

(20-40 min.)

DWORZEC PKP

Kierunek: Zawiercie, Częstochowa

(35-40 min.)

Z SOSNOWCA

PRZYSTANEK AUTOBUSOWY PRZY PATELNI

808, 811, 18, 690, 55, przewóz "D"

(20 min.)

PRZYSTANKI TRAMWAJOWE

21

(30 min.)

Z BĘDZINA

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

27, 28, 807, 814

(10 min.)

PRZYSTANKI TRAMWAJOWE

21, 22, 28

(10 min.)

 

PRZYSTANEK DOCELOWY:
DĄBROWA GÓRNICZA CENTRUM PRZED PAŁACEM KULTURY ZAGŁĘBIA

W jaki sposób uzyskać więcej informacji na temat studiów podyplomowych?

Informacji na temat studiów podyplomowych udzielają pracownicy działu rekrutacji:

Kontakt:

telefon: 32/ 262-28-05, 32/295-93-11, 32/295-93-10

e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl


Faktury za usługi edukacyjne

Faktura VAT za usługi edukacyjne? Teraz to bardzo proste. Zapoznaj się z zasadami wystawiania faktur VAT potwierdzających dokonanie opłaty za usługi edukacyjne .

Pamiętaj o najważniejszych zasadach:

- osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT zobowiązane są poinformować WSB o takiej potrzebie do 7 dni od dokonania wpłaty
- należy wypełnić stosowny wniosek i przesłać go faksem, pocztą lub e-mailem.

Więcej informacji w Zarządzeniu Kanclerza WSB w sprawie zasad wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłat za usługi edukacyjne.


Kasa Akademii WSB
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dabrowa Górnicza
Pok. 112
Tel. 32 295 93 31
Faks: 32 295 93 44
e-mail: faktura@wsb.edu.pl - wysłać w formie załącznika

Pliki do pobrania

Zarządzenie Kanclerza WSB w sprawie zasad wystawiania faktur potwierdzających wniesienie opłat za usługi edukacyjne
WNIOSEK A o wystawienie faktury za dokonaną wpłatę
WNIOSEK B o wystawienie faktury proforma do zapłaty

 

Transport i Logistyka
studia podyplomowe

Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie

Sprawdź szczegóły