Administracja

Opis kierunku

Kierunek Administracja to wszechstronne studia  przygotowujące do pracy biurowej i urzędniczej.

Celem studiów na kierunku Administracja jest wykształcenie specjalisty zdolnego do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w ramach nowej koncepcji administracji publicznej w Polsce.

 

Administracja w Akademii WSB to:

  • praktyczne przygotowanie do pracy zawodowej (warsztaty, case study),program studiów uzupełniony o rozszerzone treści prawne,
  • współpraca z przedstawicielami administracji publicznej, skarbowej w prowadzeniu zajęć i określaniu programu kształcenia.

 

Studia na kierunku Administracja pozwalają na:

  • poszerzenie znajomości prawa oraz procedur postępowania administracyjnego w praktyce;
  • poszerzenie kompetencji interpersonalnych poprzez udział w specjalnych warsztatach organizowanych przez psychologów, pedagogów, doświadczonych trenerów;
  • poznanie mikro- i makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania gospodarki rynkowej w płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej, rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez odbywanie praktyk i staży.

 

Kończąc studia na kierunku Administracja absolwent:

  • potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie.
  • posiada znajomość problematyki społeczno-gospodarczej. Wiedza  pozwala mu brać udział w przygotowywaniu projektów przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z inwestycjami samorządów lokalnych, w tym projektów na inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych i zarządzania tymi projektami, co zwiększa jego atrakcyjność na międzynarodowym rynku pracy.

 

Gdzie szukać pracy?

Realizowany program studiów umożliwia przygotowanie do działalności zawodowej w administracji rządowej i samorządowej, administracji bezpieczeństwa publicznego, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, działach administracyjnych i prawniczych przedsiębiorstw i innych jednostek.

Wykształcenie predysponuje absolwentów do podjęcia pracy w służbach mundurowych m.in. w policji. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy w małej i średniej przedsiębiorczości oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Studia na kierunku administracja pozwalają podjąć prace w następujących jednostkach administracyjnych:

Poziom wojewódzki:urzędy wojewódzkie, policja, kuratoria oświaty, izby skarbowe, urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy celne, urzędy statystyczne, urzędy marszałkowskie, wojewódzkie urzędy pracy, jednostki służby zdrowia, szpitale, pogotowia ratunkowe, szkoły i placówki oświatowe.

Stopień powiatowy, gminny i pozostały:starostwa powiatowe, urzędy gminne, urzędy miejskie, straż miejska, placówki służby zdrowia, szkoły, gimnazja publiczne, sądy rejonowe, prokuratury rejonowe, urzędy skarbowe, biura podróży, miejskie ośrodki pomocy społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe.

Uzyskiwany tytuł: licencjat (6 semestrów)

Tryb studiów: studia I stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne

Specjalności


Bezpieczeństwo informacji w administracji i w biznesie - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Zarządzanie publiczne i e-administracja - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Administracja  - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 150 zł miesięcznie. Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie".

Partnerzy

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej współpracuje z przedstawicielami administracji publicznej, skarbowej i celnej w prowadzeniu zajęć i określaniu programu kształcenia. 

Program kształcenia na kierunku administracja koncentruje się wokół nauk o państwie i prawie, a przedmioty prawnicze prowadzone są przez praktyków – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, urzędników. W ramach kierunku funkcjonują różne specjalności, w tym e-administracja, która pozwala zdobyć wiedzę w obszarze korzystania z nowoczesnych technologii i oprogramowania. Obserwując rosnąca otwartość administracji publicznej na informatyczne narzędzia do realizacji postępowań administracyjnych jest przyszłością – cieszę się, że Akademia WSB, tworząc program nauczania na tym kierunku, umożliwia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Ideą programu studiów administracyjnych pozostaje to, aby ich absolwent był cenionym i wartościowym pracownikiem zarówno dla sektora administracji publicznej, jak i przedsiębiorstw prywatnych.

 

mgr Łukasz Staszel
adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką Łukasz Staszel w Katowicach, świadczący pomoc prawną dla przedsiębiorców z różnych branż, w tym przedsiębiorców zagranicznych