Pedagogika

Opis kierunku

Celem kierunku Pedagogika w Akademii WSB jest profesjonalne przygotowanie pedagogów do pracy z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi, osobami w tzw. III wieku, a także osobami wykazującymi syndrom nieprzystosowania społecznego.

 

Pedagogika w Akademii WBS

 • studia I i II stopnia,
 • szeroki wybór specjalności: 4 specjalności na studiach I i 7 na studiach II stopnia
 • zajęcia specjalizacyjne już od 1 roku studiów,
 • specjalności tworzone we współpracy z pracodawcami: Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, Kuratorium Oświaty w Katowicach, Wojewódzką Komedą Policji w Katowicach,
 • dodatkowa specjalność na studiach I stopnia: edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie lub nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, zwiększająca szanse na rynku pracy przyszłych nauczycieli
 • w ramach studiów II stopnia moduły zajęć do wyboru na specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne: elementy logopedii, nowoczesne technologie w nauczaniu lub elementy terapii pedagogicznej,
 • dodatkowe kursy i szkolenia: wychowawca kolonijny, animator gier i zabaw, profilaktyka uzależnień, praca z klientem w oporze i in.
 • program spec. zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne zgodny ze standardami kształcenia nauczycieli (Minister Edukacji i Szkolnictwa Wyższego).
 • w ramach specjalności doradztwo zawodowe i coaching kariery studenci mogą wziąć udział w zajęciach prowadzonych metodą tutoringu popularnego w brytyjskich uczelniach, np. Oxford czy Cambridge,
 • fachowa kadra dydaktyczna: czynni nauczyciele, policjanci, negocjatorzy policyjny, psychologowie, eksperci z zakresu przemocy w rodzinie, profilaktyki społecznej

 

Gdzie szukać pracy?

Absolwent kierunku pedagogika jest przygotowany do pracy w :

 • przedszkolach,
 • szkołach podstawowych, klasach I-III,
 • policji, sądach (kurator sądowy), placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
 • centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • stowarzyszeniach i fundacjach,
 • zakładach poprawczych, karnych dla młodocianych oraz dorosłych,
 • ośrodkach profilaktyki uzależnień,
 • urzędach pracy,
 • szkolnych ośrodkach kariery (doradca zawodowy).

 

Uzyskiwany tytuł:

licencjat (6 semestrów) magister (4 semestry)

Tryb studiów:

studia I i II  stopnia stacjonarne oraz niestacjonarne

Specjalności


Resocjalizacja - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Wczesne wspomaganie rozwoju - Studia I stopnia Dąbrowa Górnicza

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną - Studia II stopnia Dąbrowa Górnicza

Opłaty

Pedagogika - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

 

 

Pedagogika - studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3  Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu
     
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej

Studia kształcące przyszłych pedagogów, opiekunów, wychowawców, terapeutów kształtują umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu, w tym z młodzieżą ze środowisk patologicznych oraz dziećmi z zaburzeniami psychoruchowymi. Niezbędny jest tu praktyczny warsztat, który AWSB zapewnia swoim studentom m.in. dzięki możliwości odbywania praktyk w Szkole Specjalnej. Studenci specjalności resocjalizacja poznają metody zapobiegania uzależnieniom, zapoznają się z działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną wobec osób nieprzestrzegających ogólnego porządku normatywnego, z kolei studenci specjalności wczesne wspomaganie rozwoju są przygotowani do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych.

 

dr Jadwiga Kamińska-Reyman
pedagog, terapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych z
niepełnosprawnością umysłową i z autyzmem