MBA Industry 5.0 - NOWOŚĆ

Opis kierunku

MBA Industry 5.0 realizowane są we współpracy Akademii WSB z Kaizen Institute Poland oraz Instytutem Industry 4.0.

Celem studiów jest przekazanie i poszerzenie wiedzy wśród wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych w zakresie zarządzania wyżej wymienionymi jednostkami zgodną z koncepcją Przemysłu 5.0 w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania projektami wdrażania, utrzymania i doskonalenia tych systemów w miejscu pracy.

Nabyta wiedza i umiejętności podczas studiów i podczas pracy zawodowej ma umożliwiać absolwentom swobodne działanie w ramach systemów zarządzania produkcją w stopniu odpowiadającym międzynarodowym standardom Przemysłu 4.0 (Industry 4.0).

 

Koordynator Studiów MBA: Adriana Machalica

 • tel. 887 705 007
 • e-mail: amachalica@wsb.edu.pl

 

START STUDIÓW - MARZEC 2021

 

Zajęcia na studiach MBA będą odbywały się w formule on-line oraz z wykorzystaniem rozwiązań hybrydowych.

 

Atuty studiów MBA Industry 5.0

 • Dyplom Studiów podyplomowych MBA Industry 5.0 upoważnia i daje możliwość ubiegania się o członkostwo w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
 • Praktyczny model kształcenia, zajęcia odbywają się w firmach produkcyjnych, gdzie słuchacze mają możliwość wzięcia udział w praktycznym tworzeniu projektów i realizacji case study pod okiem mentorów.
 • Program MBA został przygotowany we współpracy w konsultacji z menedżerami przedsiębiorstw produkcyjnych, uwzględnia potrzeby w zakresie kształcenia eksperckiego w obszarze doskonalenia o optymalizacji procesów produkcyjnych
 • Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez ekspertów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie doskonalenia procesów produkcyjnych, mapowania procesów, optymalizacji oraz projektowania architektury procesów.
 • Słuchacze MBA uzyskują prestiżowy dyplom Studiów Podyplomowych MBA Industry 5.0
 • Słuchaczom posiadającym certyfikaty Praktyka i Trenera Kaizen wydane przez Kaizen Institute, po spełnieniu wymagań formalnych w postaci udziału w uzupełniającym, odpłatnym programie szkoleniowym organizowanym przez Instytut,  zostanie przyznany ceniony i uznawany na całym świecie certyfikat Menedżera Kaizen.
 • Po ukończeniu programu Studiów MBA Industry 5.0 słuchacz otrzymuje Certyfikat Praktyka Kaizen
 • Po ukończeniu studiów oraz obronie projektu zaliczeniowego dotyczącego ciągłego doskonalenia słuchacze otrzymują Certyfikat Trenera Kaizen
 • Po spełnieniu wymagań formalnych w postaci udziału w uzupełniającym, odpłatnym programie szkoleniowym organizowanym przez Instytut,  zostanie przyznany ceniony i uznawany na całym świecie certyfikat Menedżera Kaizen.

 

Partnerzy kierunku

 • Program studiów został przygotowany wspólnie przez kadrę Akademii WSB, Instytut Industry 4.0 i KAIZEN Institute Polska. Podstawą prawną do przygotowania programu studiów podyplomowych jest Porozumienie o Współpracy zawarte pomiędzy Akademią WSB, Instytutem Industry 4.0 i KAIZEN Institute Polska.
 • Oprócz wykładowców Akademii WSB oraz ekspertów i konsultantów KAIZEN Institute Polska i Instytutu Industry 4.0, jako wykładowców planowane jest zaangażowanie praktyków i ekspertów w obszarze Industry 4.0 o ugruntowanej, międzynarodowej renomie
 • Słuchacze studiów MBA zdobywają wiedzę poprzez wizyty w fabrykach firm produkcyjnych, w trakcie zajęć uczestnicy mają możliwość przyjrzeć się jak funkcjonują czołowe przedsiębiorstwa wdrażające narzędzia ciągłego doskonalenia, m.in. KAIZEN, 5S, Lean management, WCM, Six Sigma.

 

Wymagania aplikacyjne

 • Kandydaci na MBA Industry 5.0 powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
 • Język wykładowy - polski i angielski
 • Liczba godzin - 440 godzin

 

Dyplom

Po ukończeniu studiów absolwenci otrzymują prestiżowy dyplom MBA Industry 5.0 wydawany przez Akademii WSB oraz Partnerów Programu - Kaizen Institute Poland oraz Instytut Industry 5.0. Uczestnicy otrzymają również świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podpisane przez Rektora Akademii WSB w zgodzie z ustawą „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.

Osobom posiadającym certyfikaty Praktyka i Trenera Kaizen wydane przez Kaizen Institute, po spełnieniu wymagań formalnych w postaci udziału w uzupełniającym, odpłatnym programie szkoleniowym organizowanym przez Instytut,  zostanie przyznany ceniony i uznawany na całym świecie certyfikat Menedżera Kaizen.

 


Czesne za program Studiów Podyplomowych MBA Industry 5.0 wynosi 20 000 zł

 

 

Program Studiów Podyplomowych MBA Industry 5.0

PRZEDMIOTY OGÓLNOMENEDŻERSKIE

 1. Analiza i zarządzanie strategiczne dla branży produkcyjnej i usługowej
  • Zarządzanie strategiczne
  • Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii
  • Analiza determinant otoczenia biznesowego
  • Zarządzanie operacyjne, biznes plan
  • Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej – regulacje i praktyki rynkowe
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Zasady działalności przedsiębiorców – odpowiedzialność członków zarządu
  • Pomoc publiczna dla przedsiębiorców 
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstw
  • Ekonomia menedżerska
 2. Finanse i rachunkowość dla branży produkcyjnej i usługowej
  • Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji firmy z interesariuszami
  • Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników
  • Porównanie źródeł finansowania firmy – wady, zalety, koszty
  • Rachunkowość kreatywna, czyli na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy
  • Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
  • Ocena projektów inwestycyjnych
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie– case study
 3. Prawo cywilne i handlowe dla branży produkcyjnej i usługowej
  • Prawo cywilne
  • Prawo handlowe
 4. Zarządzanie zasobami ludzkimi dla branży produkcyjnej i usługowej
  • Strategie zarządzania zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie rozwojem pracowników organizacji
  • Human Performance Improvement
  • Psychologia zespołu pracowniczego
  • Styl coachingowy w zarządzaniu
  • Psychologiczne aspekty zarządzania kompleksowością biznesu
  • Przywództwo
 5. Zarządzanie jakością, projektami i relacjami z klientami dla branży produkcyjnej i usługowej
  • Zarządzanie innowacjami
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie zmianą w organizacji
  • Zarządzanie jakością i narzędzia doskonalenia organizacji
  • Zarządzanie procesami w organizacji
 6. Marketing i zarządzanie sprzedażą dla branży produkcyjnej i usługowej
  • Strategie zarządzania marketingiem
  • Analiza rynku, marketing 
  • Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołami sprzedażowymi
  • Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientem 

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE

 1. Strategia funkcjonowania przedsiębiorstw w nowej rzeczywistości
  • Planowanie Strategii;
  • Narzędzia budowania Strategii;
  • Kaskadyzacja Strategii;
  • Strategia Industry 4.0 i 5.0
 2. Metody usprawniania produkcji z wykorzystaniem narzędzi Industry 4.0
  • KAIZEN w kontekście Industry 4.0
  • World Class Manufacturing w kontekście Industry 4.0;
  • Lean Manufacturing / Management w kontekście Industry 4.0;
  • Metody usprawniania w kontekście Industry 5.0
 3. Wdrożenie i oczekiwane efekty -propozycja technologii (1)
  • Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (WR, AR);
  • Sztuczna Inteligencja, Maszynowe Uczenie się (AI, ML);
  • Block-chain i jego zastosowanie w łańcuchach dostaw;
  • Roboty przemysłowe
  • Relacje – człowiek – robot.
 4. Wdrożenie i oczekiwane efekty -propozycja technologii (2)
  • Cloud Computing;
  • Internet Rzeczy;
  • Technologie bezprzewodowe
  • 5G
  • Symulacja komputerowa. 
  • Perspektywa  dla Industry 5.0
 5. Menedżer 4.0 / Kompetencje 4.0 i 5.0
  • Wymagania stawiane pracownikom w kontekście Przemysłu 4.0;
  • Zarządzanie personelem w kontekście Industry 4.0 i 5.0;
  • Zarządzanie zmianą;
  • Czy autumatyzacja zagraża człowiekowi?
 6. Zarządzanie jakością w produkcji zautomatyzowanej i półautomatycznej
  • Systemy nadzoru, monitorowania i kontroli produkcji;
  • Statystyczna kontrola jakości (karty kontrolne, kontrola odbiorcza, DoE), FMEA, FTA;
  • Ocena zdolności jakościowej maszyn i procesów;
  • 6 Sigma.
  • Perspektywa Industry 5.0
 7. Zarządzanie urządzeniami, w tym obsługa predyktywna maszyn i urządzeń
  • Zdalne oprogramowanie zarządzania parkiem maszynowym;
  • Interaktywne karty i checklisty AM i PM;
  • Automatyczne generowanie planów prewencji w oparciu o analizę cykli roboczych i wskaźnik awaryjności maszyn (w tym analiza predyktywna) oraz np. MTBF;
  • Predykcyjne utrzymanie ruchu.
 8. Zarządzanie urządzeniami, w tym obsługa predyktywna maszyn i urządzeń
  • Zdalne oprogramowanie zarządzania parkiem maszynowym;
  • Interaktywne karty i checklisty AM i PM;
  • Automatyczne generowanie planów prewencji w oparciu o analizę cykli roboczych i wskaźnik awaryjności maszyn (w tym analiza predyktywna) oraz np. MTBF;
  • Predykcyjne utrzymanie ruchu.
 9. Zarządzanie przepływem w kontekście Industry 4.0
  • Identyfikacja półproduktów i produktów;
  • Elektroniczne kart KANBAN;
  • Inteligentne sterowanie przepływem procesu wytwarzania;
  • Perspektywy dla 5.0
 10. Mapowanie i doskonalenie procesów biznesowych
  • Mapowanie procesów biznesowych;
  • Mapowanie strumienia wartości;
 11. Projektowanie systemu wytwarzania Industry 4.0
  • Zarządzanie cyklem życia wyrobu i systemem produkcyjnym;
  • Wprowadzenie nowych produktów i komórek wytwarzania;
  • System vouchering’u w opracowywaniu i wdrażaniu nowych wyrobów;
  • Nowe modele biznesowe w warunkach Industry 4.0 i 5.0
 12. Konsultacje projektu końcowego
 13. Seminarium
 14. Projekt końcowy (wdrożeniowo-doradczy)

Sumarycznie 440 godzin

 

 

Wykładowcy:

 

prof. dr hab. inż. Mariusz Bednarek

Kierownik Kierunku Studiów MBA, Wiceprezes Instytutu Industry 4.0.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne i doradcze w zakresie: projektowania, restrukturyzacji i wdrażania procesów oraz towarzyszących im struktur, linii technologicznych, narzędzi, wskaźników, dobrych praktyk w zakresie zarządzania procesami biznesowymi oraz produkcyjnymi w organizacjach o różnych kulturach (Europa, Ameryka Południowa. USA); audytów systemów jakości oraz projektowania i wdrażania systemów w oparciu o TQM i ISO w organizacjach o różnych kulturach (Europa, Ameryka Południowa); nadzorowania projektów międzynarodowych w roli ich dyrektora oraz eksperta organizacji rządowych i międzynarodowych (Europa, Ameryka Południowa, USA, Kanada); moderowanie spotkań wiodących do uzgodnień w warunkach konfliktu interesu (np. podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Konsorcjum) (Europa, Ameryka Południowa); warsztatów i szkoleń w zakresie powyższych kompetencji.

 

Jego klientami były m.in. następujące organizacje w Polsce: TP SA, PZU SA, Coca-Cola HBC, Polkomtel SA, Polimex-Mostostal, PGZ, FB Łucznik, WZM Warszawa, Huta Mittal, ZGH Bolesław, Delfo SA, SHL Production oraz w Ameryce Południowej, Kanadzie i USA: GM, EaglePitcher, Allied Signal, Bosch, Valeo, Grupo Spicer, Grupo Axa, Grupo Mabe-GE, Grupo Vitro.


Mariusz Bryke

 

Dyrektor Zarządzający Kaizen Institute Poland. Inżynier, praktyk i entuzjasta filozofii ciągłego doskonalenia. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu i koordynacji projektów doradczych w obszarze Zarządzania Jakością i Kaizen. Inicjator i organizator merytoryczny Europejskiego Kongresu Kaizen oraz Nagrody Kaizen Award Poland. Członek Rady Programowej szeregu Studiów Podyplomowych i MBA w obszarze Kaizen. Członek Redakcji dwumiesięcznika KAIZEN, czasopisma o narzędziach ciągłego doskonalenia w lean manufacturing. Występuje na konferencjach, autor kilkudziesięciu publikacji w pismach specjalistycznych i naukowych w Polsce i na świecie, recenzuje literaturę z obszaru zarządzania. Konsultant merytoryczny przekładów wielu publikacji obcojęzycznych w Polsce z obszaru zarządzania.

 

Doktorant Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, absolwent Studiów Doktoranckich Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej.

 

Członek Komitetu Honorowego Dolnośląskiej Nagrody Jakości, Ekspert Polskiej i Dolnośląskiej Nagrody Jakości, Auditor Certyfikujący ISO, EAC 28, Auditor Systemów Zarządzania Jakością QMA-TÜV Akademie Bawaria, Niemcy, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania Jakością QMB-TÜV Akademie Bawaria, Niemcy, Ekspert Systemów Zarządzania Jakością QMF-TÜV Akademie Bawaria, Niemcy.

 

Doradca w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce wolnorynkowej Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit GmbH w Eschborn, Niemcy, Agendy Rządu Niemieckiego oraz Krajowej Izby Gospodarczej. W ramach współpracy z GTZ wraz z zespołami konsultantów z Niemiec zajmował się doradztwem przy prywatyzacji szeregu przedsiębiorstw w Polsce tuż po wejściu naszego kraju na drogę gospodarki wolnorynkowej.

 

Członek Zarządu firmy konsultingowej PROFES, były Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor Techniczny oraz kierownik zespołu budów eksportowych w Niemczech w MOSTOSTAL EXPORT S.A. oraz BUDOKOR Warszawa S.A. oraz kierownik budów w Przedsiębiorstwie Budowlanym Przemysłu Węglowego S.A. w Katowicach.


Tomasz Haiduk

 

Ekspert w dziedzinie zastosowania automatyki w przemyśle, nowo-czesnej robotyki, tematyki Industry 4.0 i Internetu Rzeczy Od początku kariery zawodowej związany z sektorem przemysłowym, szczególnie z zastosowaniami automatyki i techniki napędowej w nowoczesnych liniach produkcyjnych i wytwórczych. Przez wiele lat związany z firmą Siemens, gdzie jako Członek Zarządu i Dyrektor Sektora Industry odpowiadał za rozwój sprzedaży w takich obszarach jak przemysł samochodowy, chemia, przemysł maszynowy, spożywczy, branża wydobywcza oraz bezpieczeństwo maszyn i linii technologicznych.  

 

Szczególnym obszarem zainteresowania jest przygotowanie polskiego i międzynarodowego przemysłu do czwartej rewolucji przemysłowej. Uczestniczył w pracach Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju.

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Instytutu Automatyki Przemysłowej, Wydziału Mechaniki Precyzyjnej, a także Akademii im. Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył studia MBA. Doktorant SGH w Kolegium Zarządzania i Finansów oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

 

 

 

Opłaty

MBA Industry 5.0 czesne płatne w 5 ratach w nieprzekraczalnych terminach:

 

RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
wpisowe 500 zł w dniu zapisu
I 3900 zł do 5 marca 2021
II 3900 zł do 5 kwietnia 2021
III 3900 zł do 5 maja 2021
IV 3900 zł do 5 października 2021
V 3900 zł do 5 listopada 2021
Ogółem 20 000 zł  

 

 

Partnerzy


 

KAIZEN INSTITUTE POLAND - Kaizen Institute Poland, to oficjalny oddział Kaizen Institute Consulting Group w Polsce. Kaizen Institute Poland to doradca oraz dostawca rozwiązań w zakresie usprawniania procesów (lean, kaizen). Szkolimy, doradzamy, wdrażamy standardy pracy oraz optymalizujemy procesy produkcyjne, administracyjne i zarządzania. Wdrażamy standardy ciągłego doskonalenia. Wspieramy organizacje we wdrażaniu filozofii Lean Management w oparciu o unikatowe modele: KAIZEN Management System oraz Total Change Management, zawierające narzędzia optymalizacji każdego obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nasz zespół składa się z konsultantów z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zarządzaniu obszarami produkcyjnymi, logistycznymi oraz operacyjnymi w międzynarodowych przedsiębiorstwach zaliczanych do tzw. World Class.

 

INSTYTUT INDUSTRY 4.0 to firma doradcza, która świadczy przede wszystkim usługi mające na celu optymalizację działania oraz osiągnięcie wysokiej efektywności i innowacyjności przedsiębiorstw produkcyjnych, firm usługowych i innych grup klientów. Świadczy usługi na rynku globalnym. Dotychczas, Instytut Industry 4.0, zrealizował projekty dla przedsiębiorstw działających na rynku południowo-amerykańskim oraz europejskim. Firma głosi idee mobilności i brak barier geograficznych, kulturowych, czy językowych. Dzięki zagranicznej współpracy firma jest w stanie oferować klientom  szerokie spektrum różnorodnych rozwiązań. Instytut Idustry 4.0 cechuje skuteczność działania, innowacyjność, znajomość aktualnej wiedzy i praktyki biznesu, międzynarodowość oraz gwarancja poufności.

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC