Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachingu - studia kwalifikacyjne - NOWOŚĆ

Opis kierunku

 

NOWOŚĆ!!! Kierunek studiów poszerzony o elementy coachingu

 

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Cel

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do zawodu doradcy zawodowego i personalnego, pracującego zarówno w instytucjach rynku pracy, jak i w placówkach oświatowych, a także w projektach outplacementowych grupowych i indywidualnych. Program studiów został wzbogacony o elementy coachingu.

 

Absolwenci studiów będą przygotowani do

świadczenia  specjalistycznych usług doradczych w oparciu o rozległą wiedzę dotyczącą rynku pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii, komunikacji, elementy coachingu, w tym coachingu kariery. Będą mogli  również doradzać innym podmiotom gospodarczym (firmom, instytucjom, placówkom publicznym) w wszelkich kwestiach dotyczących personelu, tj. rekrutacja pracowników, motywowanie, ocenianie, rozwijanie kompetencji pracowniczych.

Studia pokazują też zadania doradcy zawodowego i personalnego z perspektywy szeroko rozumianych zadań systemu edukacji i uwzględniają specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w gospodarce opartej na wiedzy. Ponadto wyposażają słuchaczy w kompetencje z zakresu poradnictwa zdalnego z wykorzystaniem e-technologii. 

 

Uczestnicy studiów

Uczestnikami studiów mogą zostać absolwenci studiów magisterskich i wyższych studiów zawodowych, którzy ukończyli kierunek lub specjalność zbliżoną zakresem merytorycznym do studiów podyplomowych (np. psychologię, pedagogikę, socjologię, historię, geografię, ekonomię, przedsiębiorczość, WOS, filozofię, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, informację naukowo-techniczną, informatykę, wychowanie w rodzinie).

 

Absolwent studiów

 • zna i rozumie istotę doradztwa zawodowego, personalnego i coachingu kariery
 • zna zasady tworzenia stanowiska pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • ma rozszerzoną wiedzę na temat umiejętności aktywnego radzenia sobie na rynku pracy
 • zna i rozumie różne rodzaje więzi społecznych i występujące między nimi relacje
 • posiada wiedzę z zakresu stosowania technologii informacyjnej w doradztwie zawodowym i personalnym
 • zna klasyfikację zawodów i predyspozycje psychofizyczne potrzebne do ich wykonywania
 • zna i wykorzystuje w praktyce metody i techniki zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego
 • posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje służące realizacji zadań związanych z wyborem zawodu, przekwalifikowaniem się lub dostosowaniem do potrzeb otwartego, trudnego rynku pracy, a także profesjonalnym wsparciem psychologicznym
 • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia doradztwa z wykorzystaniem elementów coachingu
 • potrafi zorganizować stanowisko pracy doradcy zawodowego i personalnego
 • potrafi stosować w praktyce wiedzę z zakresu doradztwa zawodowego i personalnego
 • zna metody i narzędzia coachingowe wykorzystywane w doradztwie zawodowym i personalnym
 • potrafi prowadzić poradnictwo indywidualne i grupowe
 • potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań doradczych
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i podejmuje samodzielne decyzje w zakresie ich rozstrzygnięć
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego

 

W programie m.in.

 1. Rozwój zawodowy człowieka
 2. Elementy psychologii wychowawczej
 3. Specyficzne problemy w zakresie uczenia się dorosłych
 4. Zawodoznawstwo
 5. Psychologia podejmowania decyzji zawodowych
 6. Psychologia coachingu
 7. Coaching -warsztaty
 8. Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
 9. Systemy motywowania pracowników
 10. Systemy ocen pracowniczych
 11. Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek kariery w organizacji
 12. Komunikacja interpersonalna w doradztwie i coachingu
 13. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego
 14. Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych
 15. Elementy i instytucje rynku pracy
 16. Świadome planowanie kariery zawodowej
 17. Elementy e-doradztwa
 18. Aktywne  i alternatywne metody poszukiwania pracy
 19. Nowoczesne metody selekcji i  rekrutacji pracowników
 20. Trening kreatywności
 21. Monitorowanie rynku pracy dla potrzeb doradztwa zawodowego
 22. Media społecznościowe w procesie zarządzania rozwojem zawodowym
 23. Praktyczny networking w poszukiwaniu bądź zmianie zatrudnienia
 24. Warsztaty prowadzenia rozmowy doradczej
 25. Metodyka poradnictwa indywidualnego i grupowego
 26. Coaching –mentoring – tutoring – formy pracy i zastosowanie
 27. Metodyka pracy z grupą - warsztaty
 28. Praktyka doradcza

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

 

Wykładowcy

dr Magdalena Kot-Radojewska – Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, socjolog, pedagog, trener, adiunkt w Katedrze Zarządzania i Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji Akademii WSB, ekspert ds. ewaluacji w projektach UE, zastępca Redaktor Naczelnej wydawnictwa „Nauka i Biznes”, odznaczona Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, przyznanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty. Certyfikowany Tutor 1 stopnia Collegium Wratislaviense oraz moderator Design Thinking. Autorka publikacji z zakresu ZZL, rynku pracy i kształcenia ustawicznego.

                           

dr Edyta Nowak-Żółty - Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Nauczyciel akademicki. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Od 15 lat jest czynnym trenerem. Pracuje też jako coach, konsultant i doradca. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie

 

mgr Małgorzata Binias-Wilga - Coach PCC, trener kompetencji miękkich, wykładowca. Jako coach biznesowy specjalizuje się w coachingu ukierunkowanym na wzrost osobistej skuteczności przy jednoczesnym zachowaniu równowagi oraz satysfakcji z pracy.

 

mgr Magdalena Siwińska-Olszówka - Nauczyciel akademicki, Trener umiejętności społecznych z wysoką orientacją na cel. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji osobistych i psychospołecznych oraz psychologii . Psycholog biznesu, coach ACC ICF.

 

Informacje

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 240h zajęć dydaktycznych + 60h praktyki zawodowej

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35

Część zajęć w formule online (Blended learning).

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

 

 

Praca

Studia przygotowują absolwentów do pełnienia funkcji doradcy zawodowego, uwzględniając interdyscyplinarny kontekst współczesnego poradnictwa zawodowego łączą w sobie zagadnienia z zakresu poradnictwa z nowymi trendami w psychologii, socjologii, pedagogice i polityce społecznej i uwzględniają ich znaczenie w procesie rozwoju nowoczesnego poradnictwa kariery.

Absolwenci studiów będą potrafili przygotować uczniów szkół oraz studentów uczelni wyższych do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zastosować formy i metody prowadzenia orientacji zawodowej w organizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa dla różnych poziomów kształcenia, zastosować technologię komputerową i informacyjną na stanowisku doradcy zawodowego w szkole lub innej placówce edukacyjnej.

Ponadto nabędą wiedzę i kompetencje, pozwalające na pracę z osobami bezrobotnymi, przeznaczonymi do zwolnienia bądź przekwalifikowującymi się w takich jednostkach jak urzędy pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa społecznego.

Opłaty

 

 

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 marca 2021

II

500 zł

do 5 kwietnia 2021

III

400 zł

do 5 maja 2021

IV

500 zł

do 5 października 2021

V

500 zł

do 5 listopada 2021

VI

500 zł

do 5 stycznia 2022

VII

300 zł

do 5 lutego 2022

Ogółem

3 500 zł

 

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Program studiów koncentruje się na budowaniu indywidualnego, elastycznego warsztatu doradcy, który pozwala na efektywną pracę zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi. Kluczowe dla programu jest połączenie elementów doradztwa z elementami coachingu, dzięki czemu absolwenci zyskują konkretne metody i narzędzia pracy z klientem. Wykorzystywanie narzędzi coachingowych w pracy doradcy jest bardzo pomocne podczas towarzyszenia klientom w odkrywaniu mocnych stron, preferencji, zainteresowań i pasji, a także wsparciu holistycznego rozwoju klientów podczas poszukiwania ich indywidualnej ścieżki edukacyjnej, zawodowej, życiowej. Program uwzględnia też istotność korzystania z coraz bardziej rozwijających się mediów społecznościowych w procesie budowania profesjonalnej tożsamości zawodowej klienta oraz praktyk networkingowych.

dr Magdalena Kot-Radojewska

Wykładowca Akademii WSB

Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC