Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).


Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Atuty kierunku:

 • wizyty studyjne  w ośrodkach dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących
 • możliwość wykorzystania systemu nadawczego i odbiorczego IR dla osób niedosłyszących, którego zadaniem jest wzmacnianie głosu prowadzącego oraz całkowita eliminacja udziału pomieszczenia w przekazie oraz idealne rozumienie mowy
 • przygotowanie do pracy z osobami niesłyszącymi i słabo słyszącymi w ramach praktyki pedagogicznej

 

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy z dziećmi i młodzieżą  niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji. 

 

Uczestnicy:

Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Studia są adresowane do nauczycieli i osób posiadające wykształcenie wyższe (min. licencjat/ studia inżynierskie) z przygotowaniem pedagogicznym. 

 

Warunki przyjęcia na studia:

W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające:
1. posiadanie przygotowania pedagogicznego,
2. posiadanie przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Wykładowcy:

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Akademii WSB.

Wśród kadry m.in.:

dr Sylwia Wrona -  wieloletni specjalista z zakresu pedagogiki specjalnej

mgr Joanna Imielska-Kuś - surdopedagog, wykładowca i egzaminator z zakresu języka migowego.

 

Program:

 • Surdopsychologia
 • Surdopedagogika
 • Surdologopedia
 • Anatomia, fizjologia i patologia narządu słuchu
 • Elementy audiologii, audiometrii, laryngologii, otolaryngologii, foniatrii i audioprotetyki; działanie i zastosowanie protez słuchowych
 • Elementy lingwistyki edukacyjnej i psycholingwistyki rozwojowej
 • Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i ucz-niów z niepełnosprawnością słuchową – edukacja włączająca, integracyjna, ogólnodostępna
 • Diagnostyka surdopedagogiczna
 • Metody wspomagania, terapii i rewalidacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
 • Edukacja i rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością słuchową
 • Wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością słuchową.
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Praca z rodziną dzieci i osób z niepełnosprawnością słuchową 

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

 

Informacje:

 

Liczba godzin: 390 h zajęć dydaktycznych + 120 h praktyki zawodowej

Czas trwania: 3 semestry
Dni uczęszczania: poniedziałki, środy w godz.16.15-20.30

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz zaliczeniem praktyki

Koszt studiów: 3 000 zł


Część zajęć w formule online (Blended learning).
 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Praca

Kwalifikacje i kompetencje

Słuchacze zapoznają się  z najnowszymi metodami wspomagania rozwoju dzieci z wadą słuchu. Studia mają charakter kwalifikacyjny, co oznacza, że nadają kwalifikacje do pracy z dziećmi z wadą słuchu, do wykonywania zawodu surdopedagoga. Absolwenci uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie surdopedagogiki - rehabilitacji niesłyszących (głuchych) i niedosłyszących (słabo słyszących). Studia stwarzają możliwość zatrudnienia w różnych typach placówek edukacyjno-rehabilitacyjnych obejmujących swoim oddziaływaniem osoby z wadą słuchu, w tym szczególnie: w przedszkolach i szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.
 

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

400 zł

do 5 października 2020

II

400 zł

do 5 listopada  2020

III

400 zł

do 5 grudnia 2020

IV

400 zł

do 5 marca 2021

V

400 zł

do 5 kwietnia 2021

VI

400 zł

do 5 września 2021

VII

300 zł

do 5 października 2021

Ogółem

3 000 zł

 

Partnerzy

Partnerami kierunku są szkoły specjalne na wszystkich etapach kształcenia na podstawie zawartych umów o współpracy.

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły