Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne

Opis kierunku

 

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Program

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i uczniów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. 

 

Atuty

Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z:
• najnowszą wiedza naukową z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej, konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
• kryteriami diagnostycznymi zaburzeń ze spektrum autyzmu,
• zasadami i sposobami konstruowania indywidualnych programów kształcenia, rewalidacji oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dziecka/ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Cel

Kształtowanie u słuchaczy:

• umiejętności rozpoznawania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
• umiejętności stosowania przepisów prawa oświatowego dotyczących organizowania kształcenia, pomocy, wsparcia i opieki dla dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz prowadzenia dokumentacji,
• umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
• umiejętności pracy z rodziną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

Uczestnicy

Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek nie posiadający kwalifikacji z pedagogiki specjalnej (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka).

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje  kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie diagnozowania, prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia oraz rewalidacji dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
W związku z tym może być zatrudniony na stanowisku:

 • nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju,
 • nauczyciela współorganizującego kształcenie,
 • nauczyciela prowadzącego rewalidację,

dla dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolach, szkołach, placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

 

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające:
1. posiadanie przygotowania pedagogicznego.

 

Wykładowcy

dr Andrzej Wolski - jest autorem ponad 50 publikacji z zakresu autyzmu i pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wygłosił ponad 40 referatów na konferencjach naukowych. W Poradni prowadzi diagnozy i szkolenia dla rodziców. Zawodowo szczególnie interesuje się diagnozą małych dzieci oraz wsparciem osób niepełnosprawnych po ukończeniu edukacji. Jest pedagogiem specjalnym, uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego oraz trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo. Ukończył pedagogikę specjalną ze specjalnością rewalidacja upośledzonych umysłowo.


mgr Małgorzata Spendel - psycholog, logopeda. Ekspert i dydaktyk z zakresu: psychologii  rozwoju, diagnostyki psychologicznej, w tym diagnozy funkcjonalnej, terapii dzieci i młodzieży. Pani mgr Małgorzata Spendel, (nauczyciel, konsultant ROE METIS) która jako jedyna z województwa śląskiego, została powołana na Ekspertem MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 

W programie m.in.

 • Psychologia rozwoju - główne koncepcje rozwojowe, podstawy diagnostyki psychologicznej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej – klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
 • Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
 • Ogólna charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Dziecko/uczeń ze spektrum autyzmu  w oświacie, podstawy prawne kształcenia oraz organizowania pomocy i wsparcia
 • Specjalne potrzeby edukacyjne osób ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody i formy usprawniania rewalidacyjnego dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu
 • Praca z rodziną osób ze spektrum autyzmu
 • Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

 

Informacje

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 450h zajęć dydaktycznych + 180h praktyki zawodowej

Dni uczęszczania: sobota, niedziela

Część zajęć w formule online (Blended learning).

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Praca

Absolwenci kierunku

 • potrafią opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) oraz program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia,
 • uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • posiadają wiedzę o rozwoju oraz znają podstawowe metody diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży,
 • znają przepisy prawa oświatowego dotyczącego kształcenia i opieki dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • potrafią dokonać diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej oraz skonstruować program terapii dla dziecka/ucznia.

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2020

II

500 zł

do 5 listopada  2020

III

600 zł

do 5 grudnia 2020

IV

600 zł

do 5 lutego 2021

V

600 zł

do 5 marca 2021

VI

600 zł

do 5 kwietnia 2021

VII

600 zł

do 5 września 2021

VIII

300 zł

do 5 października 2021

Ogółem

  4 600 zł

 

Partnerzy

Partnerami kierunku są szkoły i przedszkola realizujące program dostosowany do wymagań dzieci dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Duże zróżnicowanie w funkcjonowaniu intelektualnym, społecznym i komunikacyjnym osób z autyzmem stanowi ogromne wyzwanie w zakresie zapewnienia im odpowiedniego wsparcia w edukacji. Z przyjemnością i satysfakcją polecam studia z zakresu Autyzmu, Zespołu Aspergera oraz innych całościowych zaburzeń rozwojowych, które umożliwiają wyjątkowym dzieciom, młodzieży, a potem już dorosłym osobom z autyzmem spotkać na swojej drodze wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów potrafiących udzielić skutecznej pomocy, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w atmosferze pełnej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

 

Marta Ir

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi

„Wesołe Słoneczka” w Katowicach

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC