Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla osób posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalne | Cieszyn

Opis kierunku

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne (nowa nazwa kierunku)

studia kwalifikacyjne dla osób posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Program

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. 

Atuty

 • Najnowsza wiedza naukowa z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej, konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Przygotowanie słuchaczy do opracowania programu terapii dziecka/ucznia z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Zapoznanie uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Zapoznanie uczestników z prawem oświatowym dotyczącym kształcenia oraz opieki dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • Kształtowanie u słuchaczy umiejętności prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
 • Kształtowanie u słuchaczy umiejętności pracy z rodziną dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 

Cel

Szczegółowy program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat całościowych zaburzeń rozwojowych u dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z kryteriami diagnostycznymi oraz metodami i formami prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Uczestnicy

Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie
w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

Absolwenci szkół wyższych kierunków pedagogika i psychologia, nauczyciele przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, absolwenci szkól wyższych medycznych, absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego.

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje  kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie diagnozowania, prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju i nauczania  oraz rewalidacji dzieci i uczniów z zaburzeniami z zakresu autyzmu. W związku
z tym może być zatrudniona na stanowisku:

 

 • nauczyciela prowadzącego rewalidację,

 • nauczyciela współorganizującego kształcenie,

 • nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  w przedszkolach, szkołach, placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych.

Wykładowcy

dr Andrzej Wolski - jest autorem ponad 50 publikacji z zakresu autyzmu i pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, wygłosił ponad 40 referatów na konferencjach naukowych. W Poradni prowadzi diagnozy i szkolenia dla rodziców. Zawodowo szczególnie interesuje się diagnozą małych dzieci oraz wsparciem osób niepełnosprawnych po ukończeniu edukacji. Jest pedagogiem specjalnym, uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego oraz trzeci stopień specjalizacji zawodowej w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo. Ukończył pedagogikę specjalną ze specjalnością rewalidacja upośledzonych umysłowo.

 

mgr Małgorzata Spendel - psycholog, logopeda. Ekspert i dydaktyk z zakresu: psychologii uczenia się i nauczania, psychologii rozwoju z elementami psychologii edukacji oraz z psychologii rozwoju dziecka. Pani mgr Małgorzata Spendel, (nauczyciel, konsultant ROE METIS) która jako jedyna z województwa śląskiego, została powołana na Ekspertem MEN ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci. Zespół zawiera 36 specjalistów z całej Polski. Zespół pracuje nad propozycjami zmian systemowych w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

dr Maria Piszczek - psycholog kliniczny, z ogromnym doświadczeniem i wiedzą o rozwoju dzieci i zaburzeniach rozwojowych. Wybitny specjalista zajmujący się diagnozą i terapią dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem.  Autorka licznych publikacji z zakresu autyzmu.

 

W programie m.in.

 • Psychologia rozwoju - główne koncepcje rozwojowe, podstawy diagnostyki psychologicznej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej klasyfikacje zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania
 • Medyczne podstawy zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
 • Ogólna charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Dziecko/uczeń ze spektrum autyzmu  w oświacie, podstawy prawne kształcenia oraz organizowania pomocy
  i wsparcia
 • Specjalne potrzeby edukacyjne osób ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody i formy usprawniania rewalidacyjnego dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu
 • Praca z rodziną osób ze spektrum autyzmu
 • Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, programu rewalidacji oraz pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

 

Informacje

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 450h zajęć dydaktycznych + 180h praktyki zawodowej

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Dni uczęszczania: wtorki, środy (16.30-20.30)

 

Kontakt

Akademia WSB
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
43 - 400 Cieszyn,
ul. Frysztacka 44
Telefon: 33 852 30 94
Tel.  kom. 885 588 100 
cieszyn@wsb.edu.pl

Praca

Absolwenci kierunku Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe - diagnoza i terapia

 • potrafią opracować Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), oraz program zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia,
 • uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • posiadają wiedzę o rozwoju oraz znają podstawowe metody diagnozy rozwoju dzieci i młodzieży,
 • znają przepisy prawa oświatowego dotyczącego kształcenia i opieki dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera oraz całościowymi zaburzeniami  rozwoju,
 • potrafią dokonać diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej oraz skonstruować program terapii dla dziecka/ucznia.

 

Opłaty

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – studia kwalifikacyjne dla osób nieposiadających kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej czesne płatne w 8 ratach 
 
Łączny koszt studiów - 4000 zł

wpisowe 300 zł w dniu zapisu

Płatne w 8 dogodnych ratach
 

Możliwość zmiany harmonogramu płatności według propozycji Słuchacza. Raty 0%

wpisowe 300 zł w dniu zapisu
I 400 zł do 5 października 2020
II 400 zł do 5 listopada  2020
III 500 zł do 5 grudnia 2020
IV 600 zł do 5 lutego 2021
V 500 zł do 5 marca 2021
VI 500 zł do 5 kwietnia 2021
VII 500 zł do 5 września 2021
VIII 300 zł do 5 października 2021
Ogółem 4 000 zł

Partnerzy

Partnerami kierunku są szkoły i przedszkola realizujące program dostosowany do wymagań dzieci dotkniętych autyzmem i zespołem Aspergera.

 

 
AS    
     

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Duże zróżnicowanie w funkcjonowaniu intelektualnym, społecznym i komunikacyjnym osób z autyzmem stanowi ogromne wyzwanie w zakresie zapewnienia im odpowiedniego wsparcia w edukacji. Z przyjemnością i satysfakcją polecam studia z zakresu Autyzmu, Zespołu Aspergera oraz innych całościowych zaburzeń rozwojowych, które umożliwiają wyjątkowym dzieciom, młodzieży, a potem już dorosłym osobom z autyzmem spotkać na swojej drodze wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów potrafiących udzielić skutecznej pomocy, wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w atmosferze pełnej akceptacji i poczucia bezpieczeństwa.

 

Marta Ir

Dyrektor Niepublicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi

„Wesołe Słoneczka” w Katowicach

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC