Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe | Cieszyn

Opis kierunku

Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe

 

Program na studiach podyplomowych jest zgodny z przepisami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Atuty kierunku

 • w ramach doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela wizyty studyjne w szkołach,
 • praktyczne ćwiczenia z wykorzystania metod aktywnych w pracy z uczniem: dyskusja punktowana, metaplan, rybi szkielet, drama, symulacje, burza mózgów, puzzle,
 • w ramach technologii informacyjnej możliwość zdobycia certyfikaty ECDL,
 • możliwość korzystania z doskonale wyposażonej Biblioteki Akademickiej WSB – ponad 4 tysiące woluminów w zakresie pedagogiki, czasopisma pedagogiczne w wersji drukowanej (m.in. Kwartalnik Pedagogiczny, Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze, Życie Szkoły, Dyrektor Szkoły) oraz czasopisma pedagogiczne w wersji elektronicznej (Chowanna, Szkoła specjalna, Edukacja bez granic – mimo barier),
 • możliwość korzystania z publikacji udostępnionych we wszystkich bibliotekach cyfrowych w Polsce; Biblioteka Akademicka WSB udostępnia również pełnotekstowe bazy naukowe.

 

Cel:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności w zakresie właściwego przygotowania zajęć dydaktycznych oraz wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Absolwenci uzyskają przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

W przypadku absolwentów:

- studiów I stopnia, słuchacze uzyskują przygotowanie do pracy w szkołach podstawowych,

- studiów II stopnia i jednolitych studiów magisterskich, słuchacze są przygotowani  do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek.

Słuchaczom zostanie przekazana wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz kształtowania umiejętności metodycznych niezbędnych nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Integralną częścią studiów są praktyki pedagogiczne umożliwiające nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych.

 

Wykładowcy:

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Akademii WSB.

Wśród kadry:

prof. Eugenia Rostańska- wykładowca akademicki,  kierownik Katedry Pedagogiki Akademii WSB

 

W programie m.in:

 •  Pedagogika psychologii ogólnej
 •  Psychologia rozwoju człowieka
 •  Psychologia rozwoju dziecka
 •  Psychologia rozwoju ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości
 •  Psychologia kształcenia
 •  Podstawy pedagogiki ogólnej
 •  Podstawy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 •  Komunikacja i kultura języka
 •  Poradnictwo zawodowe
 •  Problemy pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela
 •  Emisja głosu
 •  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
 •  Metodyka pracy wychowawczej i opiekuńczej nauczyciela
 •  Wybrane problemy dydaktyki ogólnej
 •  Dydaktyka przedmiotu nauczania
 •  Aktywne metody pracy z uczniem
 •  System oświaty
 •  Projektowanie środowiska materialnego lekcji
 •  Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 •  Praca z uczniem w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 •  Technologia informacyjna i media w edukacji
 •  Współpraca nauczyciela ze środowiskiem
 •  Projektowanie procesu kształcenia
 •  Współpraca szkoły ze środowiskiem
 •  Prawo oświatowe i status zawodowy nauczyciela
 •  Praktyka pedagogiczna

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

 

Informacje

Czas trwania: 3 semestry 

Liczba godzin: 390h zajęć dydaktycznych + 150h praktyki zawodowej

Dni uczęszczania: wtorki i środy w godzinach: 16:15-20:30

 

Akademia WSB
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
43 - 400 Cieszyn,
ul. Frysztacka 44
Telefon: 33 852 30 94
Tel.  kom. 885 588 100 
cieszyn@wsb.edu.pl

Praca

UCZESTNICY

Studia kierowane są do absolwentów wyższych studiów zawodowych lub studiów magisterskich posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, pragnących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela oraz czynnych zawodowo nauczycieli, którzy nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

 

KWALIFIKACJE

Uczestnicy uzyskują wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej oraz umiejętności metodyczne, niezbędne nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjów, jak i szkół ponadgimnazjalnych. Praktyki pedagogiczne umożliwią nabycie umiejętności zawodowych przez aktywną realizację zajęć szkolnych oraz poznanie zasad funkcjonowania placówek oświatowych. Integralną częścią studiów jest kształcenie w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej i mediów w edukacji, w tym w pracy dydaktycznej na zajęciach szkolnych.

Opłaty

Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe czesne płatne w 8 ratach:

Koszt studiów  3300 zł

 

 
wpisowe 300 zł w dniu zapisu
I 400 zł do 5 października 2020
II 400 zł do 5 listopada  2020
III 400 zł do 5 grudnia 2020
IV 400 zł do 5 lutego 2021
V 400 zł do 5 marca 2021
VI 400 zł do 5 kwietnia 2021
VII 300 zł do 5 września 2021
VIII 300 zł do 5 października 2021
Ogółem 3 300 zł

 

Partnerzy

Centrum Nowoczesnych Metod

i Technologii Edukacyjnych

 

Szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne na podstawie

zawartych umów o współpracę

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Wybrałam studia podyplomowe w Akademii WSB, ponieważ postawiłam przede wszystkim na jakość kształcenia. Nie pomyliłam się! Kwalifikacyjne Pedagogiczne Studia Podyplomowe prowadzone są przez świetnie przygotowaną kadrę, która oprócz teorii przekazuje wiele cennych praktycznych, ciekawostek oraz tajników w dziedzinie edukacjii oświaty. Z pewnością w przyszłości rozpocznę kolejny kierunek studiów podyplomowych w tej Uczelni. 

 

Anna Lasak

Nauczyciel-Doradca Zawodowy,

Zespół Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC