Logopedia - studia kwalifikacyjne

Opis kierunku

 

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Atuty kierunku

- nabycie  uprawnień i kompetencji do podjęcia pracy w zawodzie logopedy w placówkach medycznych, oświatowych oraz pomocy społecznej, zgodnie z etycznymi zasadami udzielania takiej pomocy;

- ćwiczenia laboratoryjne i praktyki logopedyczne prowadzone w specjalistycznych ośrodkach typu: szpitale, szkoły, ośrodki szkolno - wychowawcze, poradnie;

- ukończenie studiów daje uprawnienia do zakładania  gabinetów logopedycznych.

 

Cel

Celem studiów jest praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy. W kształceniu kładziemy nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy. Naszym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką.

Studia zapewniają pełne przygotowanie teoretyczne oraz intensywną, aktywną formę praktyki zawodowej, umożliwiającą absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

 

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydaci składają:
1. oświadczenie potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego.

2. zaświadczenie od logopedy.

 

Wykładowcy

Wykłady i ćwiczenia prowadzone będą przez logopedów, psychologów, terapeutów, lekarzy, praktyków na co dzień zajmujących się tematyką logopedii.

Wśród kadry:

mgr Elżbieta Skrzypiec-Kucharzewska - Logopeda Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich

mgr Józef Oczadły - Logopeda, nauczyciel akademicki, pełni funkcję logopedy w ośrodkach rehabilitacyjno-oświatowych, w ośrodkach terapii nerwic, w przedszkolach, szkołach, w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych

 

Podstawa prawna

Program studiów podyplomowych  uwzględnia wszystkie wymagania wynikające z:

 • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - zgodnie z Rozporządzeniem absolwent Logopedii, zdobędzie również kwalifikacje  do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

 

W programie m.in.

 • Wprowadzenie do logopedii
 • Biologiczne podstawy mowy i myślenia; anatomia i fizjologia układu nerwowego.
 • Medyczne podstawy logopedii, neurologia, neonatologia i fizjoterapia w logopedii;
 • Podstawy audiologii i foniatrii; zaburzenia głosu; podstawy ortodoncji.
 • Elementy psychopatologii i psychiatrii, zaburzenia genetyczne i niepełnosprawności sprzężone
 • Językoznawcze podstawy logopedii
 • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego; fonetyka akustyczna i wizualna
 • Teoretyczne podstawy wiedzy o języku, podstawowe zagadnienia z zakresu słowotwórstwa języka polskiego, składnia i fleksja języka polskiego.; 
 • Podstawowe pojęcia i główne teorie socjolingwistyki.
 • Psychologiczno-pedagogiczne podstawy logopedii i działań profilaktyczno- wspomagających; podstawy neuropsychologii.
 • Rozwój i kształtowanie mowy dziecka
 • Psychologiczne uwarunkowania rozwoju języka i myślenia dziecka, dwujęzyczność i jej rodzaje oraz konsekwencje dwujęzyczności dla rozwoju dziecka
 • Integracja sensoryczna w rozwoju mowy i przyswajaniu języka.
 • Metody pedagogiczne w terapii logopedycznej
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC); metoda fonogestowej wizualizacji mowy (Cued Speech);
 • Podstawy języka migowego
 • Profilaktyka logopedyczna.
 • Logorytmika.
 • Logopedia międzykulturowa, artystyczna, rola komputera, mediów i nowych technologii w terapii logopedycznej.
 • Zasady organizacji pomocy logopedycznej, warsztat pracy logopedy.
 • Specyficzne trudności w rozwoju i uczeniu się -  teoria dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. (przyczyny, objawy, ryzyko dysleksji, profilaktyka). 
 • Praktyki

 

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.

 

Informacja

Czas trwania: 4 semestry

Część zajęć w formule online (Blended learning).

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Praca

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych a także osób z wykształceniem medycznym, które ukończyły studia wyższe i uzyskały tytuł magistra. Kandydaci na studia składają dodatkowo zaświadczenie od logopedy, foniatry lub laryngologa o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

 

Kwalifikacje i kompetencje

 

Absolwenci studiów będą przygotowani do profesjonalnego postępowania logopedycznego, a w szczególności: zdobędą wiedzę z zakresu m. in. kształtowania się mowy i psychologii rozwojowej, fonetyki i nauki o języku. posiądą umiejętność diagnozowania oraz określania kierunków pracy terapeutycznej zaburzeń mowy. Studia przygotowują do wykonywania zawodu logopedy dyplomowanego w placówkach przedszkolnych, szkołach, szkołach specjalnych, poradniach pedagogiczno - psychologicznych, gabinetach logopedycznych oraz szpitalach i przychodniach specjalistycznych.  

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

400 zł

do 5 października 2020

II

500 zł

do 5 listopada  2020

III

500 zł

do 5 grudnia 2020

IV

500 zł

do 5 lutego 2021

V

400 zł

do 5 marca 2021

VI

400 zł

do 5 kwietnia 2021

VII

400 zł

do 5 września 2021

VIII

300 zł

do 5 października 2021

IX

300 zł

do 5 listopada 2021

Ogółem

4 000 zł

 

Partnerzy

Partnerami kierunku są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie logopedyczne oraz szpitale specjalistyczne.

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia mają na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie studentów do pracy z dziećmi i dorosłymi wykazującymi różnego rodzaju nieprawidłowości funkcji komunikacyjnych. Jako logopeda-praktyk, specjalizujący się w terapii osób z zaburzeniami płynności mówienia, jestem pod wrażeniem, programu studiów, który ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje przedmioty medycznych, językoznawcze, psychologiczne.

 

Katarzyna Ploch

Logopeda w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świętochłowicach,

Założycielka Klubu Samopomocy Osób Jąkających się

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC