Pedagogika korekcyjna - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych

Opis kierunku

 

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

 

Studia są kierowane do osób, które posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Program

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu i zaspokajaniu specyficznych i niespecyficznych trudności w rozwoju oraz uczeniu się dzieci i uczniów na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Słuchacze zostaną zapoznani z najnowszą wiedzą naukową dotyczącą specyficznych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz niespecyficznych (niepełnosprawności, zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne, zaburzenia neurorozwojowe) trudności w rozwoju i nauce dzieci i młodzieży. Program studiów przewiduje również wielogodzinny blok zajęć praktycznych, kształtujących u słuchaczy umiejętności stawiania diagnozy oraz prowadzenia usprawniania dzieci uczniów w oparciu o trafne i najnowsze metody i sposoby pracy z nimi.

 

Atuty kierunku

Program studiów przewiduje przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności na temat specyficznych i niespecyficznych trudności w rozwoju oraz uczeniu się dzieci i młodzieży. Uczestnicy zostaną zapoznani z:

  • najnowszą wiedzą naukową z zakresu psychologii rozwoju, psychologii klinicznej, psychiatrii i neurologii dziecięcej, konstruowania diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej dzieci i młodzieży ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się,
  • kryteriami diagnostycznymi,
  • zasadami i sposobami konstruowania indywidualnych programów kształcenia, korekcji i kompensacji oraz udzielania różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej tym dzieciom i uczniom.
 

Cel

Kształtowanie u słuchaczy:

  • umiejętności rozpoznawania i zaspokajania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się,
  • umiejętności stosowania przepisów prawa oświatowego dotyczących organizowania kształcenia, pomocy, wsparcia i opieki dla tych dzieci i uczniów w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz prowadzenia dokumentacji,
  • umiejętności prowadzenia zajęć specjalistycznych, korekcyjno - kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju oraz uczeniu się,
  • umiejętności pracy z rodziną dzieci i młodzieży z tymi trudnościami.

 

Uczestnicy

Nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek posiadający kwalifikacje z pedagogiki specjalnej (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, logopedia, pedagogika lecznicza, socjoterapia, resocjalizacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka).

 

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyskuje  kwalifikacje z pedagogiki specjalnej w zakresie terapii pedagogicznej do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym dla dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się

W związku z tym może być zatrudniony na stanowisku:

  • nauczyciela prowadzącego wczesne wspomaganie rozwoju,
  • terapeuty pedagogicznego,
  • nauczyciela prowadzącego zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz inne o charakterze terapeutycznym,

dla dzieci i uczniów ze specyficznymi (dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz dyskalkulia) i niespecyficznymi (dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie) trudnościami w rozwoju i uczeniu się.

 

Warunki przyjęcia na studia

W procesie rekrutacji kandydaci składają oświadczenia potwierdzające:
1. posiadanie przygotowania pedagogicznego,
2. posiadanie przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej.

 

Wykładowcy

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Akademii WSB.

 

Wśród kadry:

mgr Małgorzata Spendel - psycholog, logopeda. Ekspert i  dydaktyk z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych, edukacji włączającej, w tym diagnozy i terapii specyficznych trudności w rozwoju i uczeniu się dzieci i młodzieży

 

mgr Elżbieta Skrzypiec - Kucharzewska - logopeda, praktyk z zakresu diagnozowania i metod wspomagania rozwoju dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy i języka

 

mgr Adam Spendel - psycholog. logopeda, surdo i tyflopsycholog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny. Specjalista w zakresie diagnozy i terapii niespecyficznych trudności w rozwoju i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz pracy z rodziną.

 


 

Wykładowcy

Wybitni i doświadczeni eksperci, w tym pedagodzy i psychologowie. Nauczyciele akademiccy Akademii WSB.

 

 
W programie m.in.

• Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej, oraz neuropsychologii
• Podstawy pedagogiki korekcyjnej
• Medyczne aspekty pedagogiki korekcyjnej - wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i psychiatrii
• Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży (podstawy teoretyczne, kryteria diagnostyczne, prawne aspekty kształcenia, pomocy i wsparcia dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się)
• Specyficzne trudności w rozwoju i uczeniu się -  teoria dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia. (przyczyny, objawy, ryzyko dysleksji, profilaktyka)
• Niespecyficzne trudności w rozwoju i uczeniu się (teoria, przyczyny, objawy, profilaktyka)
• Wybrane zagadnienia z metodyki kształcenia przedszkolnego i wczesnoszkolnego
• Rozwój kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się
• Diagnoza psychopedagogiczna specyficznych i niespecyficznych trudności w rozwoju i nauce w przedszkolu, szkole, poradni
• Metody i formy usprawniania korekcyjno-kompensacyjnego dzieci i uczniów w przedszkolu, szkole, placówce
• Organizacja procesu terapeutycznego - proces grupowy, komunikacja, wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży
• Praca z nauczycielami i rodziną dzieci i uczniów ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w rozwoju i uczeniu się
• Opracowanie programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapeutycznych dla dzieci i uczniów

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególny semestr.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje

Czas trwania: 3 semestry

Liczba godzin: 390h zajęć dydaktycznych + 120h praktyki zawodowej

Dni uczęszczania:  sobota, niedziela co drugi tydzień

Część zajęć w formule online (Blended learning).

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 95

tel. 32 295 93 11

Praca

Kompetencje i kwalifikacje

Program studiów odpowiada na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i uczniom z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek. Jest spójny z nowymi oświatowymi aktami prawnymi dotyczącymi kształcenia i opieki nad uczniami  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Absolwenci kierunku znają kryteria diagnostyczne specjalnych potrzeb edukacyjnych. Uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze terapeutycznym z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2020

II

500 zł

do 5 listopada  2020

III

400 zł

do 5 grudnia 2020

IV

400 zł

do 5 lutego 2021

V

400 zł

do 5 marca 2021

VI

400 zł

do 5 kwietnia 2021

VII

300 zł

do 5 września 2021

VIII

300 zł

do 5 października 2021

Ogółem

3 500 zł

 

Partnerzy

Partnerami kierunku są szkoły specjalne na wszystkich etapach kształcenia na podstawie zawartych umów o współpracy.

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

"Studia wychodzą naprzeciw tym wszystkim sytuacjom, które powodują, że uczeń znajduje się na marginesie życia szkolnego, a w przyszłości życia społecznego. Głównym atutem tego kierunku jest jego nowatorski program poszerzony o elementy rewalidacji oraz zajęcia, prowadzone wyłącznie metodami aktywnymi, warsztatowymi. Absolwent kierunku to doświadczony i kompetentny nauczyciel, który potrafi opracować konkretne programy terapii dziecka/ucznia".

 

mgr Małgorzata Spendel Katedra Pedagogiki, Akademia WSB

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC