Compliance officer - audyt i compliance w przedsiębiorstwie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Kierunek studiów podyplomowych stworzony z myślą o osobach zainteresowanych wiedzą z zakresu audytu wewnętrznego i compliance.

 

Przygotowanie słuchaczy studiów podyplomowych do nowego zawodu

Kluczowe zadania - dział compliance lub compliance officer:

·       compliance officer dba o ochronę danych osobowych,

·       troszczy się o unikanie konfliktu interesów,

·       dba o właściwe postępowanie z informacjami poufnymi,

·       przeciwdziała praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

·       weryfikuje przestrzeganie prawa w zakresie zawieranych umów,

·       stanowi nadzór nad zgodnością z prawem działalności maklerskiej i powierniczej,

·       pełni doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych dla jednostek organizacyjnych,

·       współpracuje z kancelariami prawnymi, które oferują instytucjom finansowym audyt prawny,

·       ma obowiązek przekazywania do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru przewidzianych prawem

·       raportów na temat zdarzeń związanych z działalnością przedsiębiorstwa,

·       przestrzega zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz i pracowników.

 

Cel

Celem studiów jest nabycie przez Słuchaczy wiedzy specjalistycznej przekazanej przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i compliance w przedsiębiorstwie, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk obowiązujących na rynku.

 

Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji pracownika komórki kontroli wewnętrznej, audytora wewnętrznego lub oficera compliance w przedsiębiorstwie (w tym, w instytucji  nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego), jednocześnie przygotowując absolwenta w zakresie niezbędnym do wypełnienia wymagań stojących przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą.

 

Polityka compliance, czyli polityka zgodności przedsiębiorstwa z obowiązującymi oraz wprowadzanymi regulacjami prawnymi, a także zasadami etycznymi, obowiązuje w branży bankowej i jest stosunkowo częstą praktyką w branży energetycznej i farmaceutycznej, produkcyjnych.

Współczesne organizacje narażone są wielokrotnie na kolizję z prawem, niedopatrzenia
i błędy, dlatego potrzebują one zaawansowanych narzędzi pozwalających obniżyć występowanie różnego rodzaju ryzyka. Najłatwiejsza definicja compliance brzmi zatem: „jest to dziedzina wiedzy, a w większych firmach często stanowisko, bądź cały dział, zajmujący się zminimalizowaniem ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi czy przyjętymi przez organizację standardów postępowania.”

----------------------------------------------------------------------------

Należy też dodać, że compliance funkcjonuje w dwóch płaszczyznach:
- Wewnątrz organizacji: rozumiany jak szereg kodeksów i regulacji do przestrzegania których zobowiązany jest każdy pracownik oraz edukacja w postaci szkoleń uświadamiających konsekwencje prawne ich decyzji.
- Na zewnątrz organizacji: dobre praktyki wobec kontrahentów, instytucji prawnych. Uwzględnia m. in. lojalność kontraktową, ochronę danych osobowych, zapobieganie malwersacjom finansowym itp.
----------------------------------------------------------------------------

Co to jest compliance i compliance oficer ?

W dużych firmach, zwykle w organizacjach finansowych, takich jak np. banki, powstaje cały dział compliance, który każdego dnia czuwa nad przestrzeganiem prawa i zgodnością postępowania organizacji z przyjętymi normami, minimalizując ryzyko strat. W Polsce compliance officer to „wewnętrzny policjant” w organizacji, który bada, czy wszystkie zasady są przestrzegane. Często stanowisko to nazywa się inspektorem nadzoru.

Specjalistów compliance officer dziś zatrudniają również firmy produkcyjne, farmaceutyczne czy producenci żywności – kwestia compliance w takich dziedzinach jest szczególnie ważna, gdyż istnieje w nich ryzyko naruszenia pewnych norm. Uporządkowanie, monitoring, kontrola i przewidywanie ryzyka to główne zadania, z jakimi zmierzy się compliance officer.

----------------------------------------------------------------------------

Lista zjawisk zagrażających firmie, których kontrolowaniem zajmuje się właśnie dział compliance lub compliance officer:

·          nieprzestrzeganie przepisów,

·          nieposiadanie dokumentacji wymaganej z perspektywy regulacji w zakresie   np. zagranicznych spółek,

·          nieprzestrzeganie przepisów podatkowych,

·          brak weryfikacji kontrahentów w kontekście przepisów o VAT,

·          korupcja,

·          konflikt interesów,

·          naruszanie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych,

·          uczestniczenie w procederze prania brudnych pieniędzy,

·          stosowanie praktyk ograniczających konkurencję,

·          naruszanie praw pracowniczych czy praw człowieka,

·          nieprzestrzeganie norm związanych z ochroną środowiska naturalnego,

·          nieposiadanie wystarczającej ochrony majątku firmy i informacji poufnych,

·          naruszanie ładu korporacyjnego. 

 

Umiejętności

Słuchacz potrafi prawidłowo interpretować przepisy prawa powszechnie obowiązujące audytora i officera compliance.

Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki do analizowania i oceny zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwach. Potrafi przedstawić czynniki ryzyka i zagrożenia przy realizacji zadań, w tym ryzyka braku zgodności (compliance).

 

Program studiów

 

1. Rola systemu kontroli wewnętrznej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 

2. Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego w przedsiebiorstwie

3. Kompetencje zawodowe audytora wewnętrznego - biegłość i należyta staranność zawodowa

4. Zasady etyczne wykonywania zawodu audytora wewnętrznego

5. Kontrola wewnętrzna (zarządcza, funkcjonalna) 

6. Audyt systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 

7. Audyt systemów informatycznych

8. Rachunkowość finansowa  dla audytorów wewnętrznych

9. Compliance – polityka zgodności

10. Podstawy prawne działania przedsiębiorstwach 

 

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: sobota, niedziela - co dwa tygodnie w godz. 8:00 - 14:35

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Kwalifikacje i kompetencje

Słuchacz ma wiedzę na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego, compliance w przedsiębiorstwach. Posiada pogłębioną wiedzę na temat roli audytora w przedsiębiorstwach, compliance, w ocenie zgodności postępowania z przepisami prawa, ładu korporacyjnego oraz oceny skuteczności i efektywności działań podejmowanych w ramach realizowanych celów.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

800 zł

do 5 października 2020

II

700 zł

do 5 listopada  2020

III

700 zł

do 5 grudnia 2020

IV

700 zł

do 5 lutego 2021

V

300 zł

do 5 marca 2021

Ogółem

3 500 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"