Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Kierownik studiów: mgr Przemysław Pogłódek

 

Atuty

 • zajęcia prowadzone przez praktyków: sędziów sądu pracy, naczelników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy,
 • praktyczne warsztaty w zakresie ochrony wybranych grup zawodowych,
 • analiza wybranych przykładów w zakresie postępowania sądowego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Cel

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz praktycznej w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto studia przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty menedżera odpowiedzialnego za: zarządzanie kadrami, pogłębianie i aktualizację wiedzy w wyżej wymienionym zakresie przez osoby stosujące prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.


Uczestnicy

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala również na zatrudnienie jako pracownika zajmującego się stosowaniem w praktyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia.


Wykładowcy

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB, oraz pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy, sędziowie,  specjaliści i praktycy w zakresie nauk prawnych, spraw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych.

 

Wśród kadry:

mgr Przemysław Pogłódek – prawnik, praktyk prawa pracy, wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy i BHP POGŁÓDEK RÓŻAŃSKI, specjalizującej się w obsłudze podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń,  wykładowca prawa pracy z 18. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy.


mgr Magdalena Olech - jest pracownikiem urzędu administracji publicznej, zajmującego się m.in. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa pracy przez pracodawców, specjalistka z zakresu prawa pracy, prawa i postępowania administracyjnego. Praktyk i wieloletni szkoleniowie.

 

dr Damian Czoik - ekspert i praktyk w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Od 1986 związany zawodowo z Kopalnią Węgla Kamiennego "Bielszowice" - Kierownik Działu Spraw Osobowych, Zastępca Dyrektora ds. Pracy. Ponadto trener i nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji.


Program:

 

 • Źródła prawa pracy i zasady polskiego oraz unijnego prawa pracy.
 • Europejskie prawo pracy.
 • Nawiązanie stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy z tym związane, odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników.
 • Prawne aspekty rekrutacji pracowników.
 • Pozapracownicze formy zatrudnienia.
 • Ustanie stosunku pracy.
 • Ochrona pracy wybranych grup zawodowych (kobiety, młodociani, osoby niepełnosprawne).
 • Czas pracy.
 • Urlopy pracownicze.
 • Wynagrodzenia za pracę.
 • Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Związki zawodowe, rady pracowników oraz europejskie rady zakładowe.
 • Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu.
 • System ubezpieczenia społecznego w Polsce. Zasady działania i finansowania ubezpieczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (m.in. Pojęcie i ewolucja ubezpieczenia społecznego w Polsce; Rozwiązania prawno - instytucjonane oraz zasady działania systemu ubezpieczenia społecznego; Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i finansowania świadczeń; Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zakres działania).
 • System emerytalny w Polsce. Pracownicze programy emerytalne (m.in. Założenia systemu emerytalnego - aspekt ubezpieczeniowy; Kontrukcja systemu emerytalnego I, II filar; Dodatkowe zabezpieczenia emerytalne - pracownicze progamy emerytalne).
 • Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa.
 • Obowiązki płatnika składek z tytułu zgłaszania, rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych w Unii Europejskiej (m. in. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym; Ustalanie składek na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych; Zgłaszanie do ubezpieczeń, zasady rozliczania i opłacania skadek, Zasady podlegania ubezpieczeniom osób migrujących).
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ubezpieczenia wypadkowe.
 • Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje: 

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 176

Część zajęć w formule online.

Oferta specjalna

Praca

Studia przygotowują do podjęcia pracy w strukturach działu kadr lub na stanowiskach samodzielnych specjalistów ds kadr i płac.

Program studiów stanowi świetne repetytorium wiedzy dla już aktywnych specjalistów z zakresu kadr i płac.

Oferta specjalna

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2020

II

600 zł

do 5 listopada  2020

III

500 zł

do 5 grudnia 2020

IV

500 zł

do 5 lutego 2021

V

500 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

3 300 zł

 

Oferta specjalna

Partnerzy

Studia realizowane we współpracy z Kancelarią Prawną Prawo Pracy i BHP P. Pogłódek, M. Różański S.C.

Oferta specjalna

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Najmocniejszą stroną studiów jest zespół wykładowców, którzy swoją wiedzę stosują na co dzień w praktyce. Przekazywane w ramach zajęć porady tworzą wartościowy zbiór informacji i wskazówek, gotowych do natychmiastowego zastosowania w firmie. Słuchacz kończący studia jest przygotowany do pracy w działach personalnych i na wszystkich innych stanowiskach, gdzie wymagane jest stosowanie w praktyce tej gałęzi prawa.

Przemysław Pogłódek

Prawnik, Inspektor Pracy i Rzecznik Prasowy PIP w latach 2001-2007

Kancelaria Prawa Pracy P. Pogłódek M. Różański S.C