Akademia Profesjonalnego Mediatora - mediacje sądowe i pozasądowe

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunkuO programie:

Bogata formuła studiów pozwala Słuchaczom zdobyć wiedzę z zakresu psychologii konfliktu, mediacji sądowych i pozasądowych, negocjacji, prawa oraz praktyki biznesowej dotyczącej przekształcania sytuacji konfliktowych w konstruktywne rozwiązania. Studia przygotowują słuchaczy do samodzielnego prowadzenia mediacji sądowych oraz pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych oraz w biznesie i organizacji. Dodatkowo budują szerszą perspektywę konfliktu i towarzyszących mu zachowań i emocji.

Program studiów spełnia wymogi Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości oraz przygotowuje do walidacji i certyfikacji kwalifikacji zgodnie ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji

Program daje również możliwości wspierania programów dot. zarządzania konfliktem i jego profilaktyki w organizacjach i biznesie dla mediatorów w organizacji oraz udział w badaniu psychometrycznym MindSonar dot. stylów myślenia w sytuacjach związanych z konfliktami.

 

Uczestnicy:

Studia są skierowane do osób zatrudnionych w działach HR, w samorządach, szkołach/placówkach oświatowych, w pomocy społecznej, na stanowiskach związanych z obsługą klienta, jak również adwokatów, radców prawnych, doradców zawodowych i edukacyjnych, pracowników pionów prawnych i egzekucji zadłużeń w bankach i ubezpieczeniach, firmach consultingowych, przedsiębiorstwach, związkach zawodowych.

 

Dzięki wiedzy i świadomości związanej z ciągłym rozwojem kompetencji mediacyjnych z zakresu  konstruktywnego zarządzania konfliktem mediator potrafi budować w każdym środowisku zawodowym i społecznym  postawy sprzyjające w sytuacjach kryzysowych w konfliktach.  Współpracą z mediatorami zainteresowane są kancelarie adwokackie i radcowskie, ośrodki pomocy społecznej, szkoły, samorządy terytorialne, przedstawiciele biznesu, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe świadczące usługi mediacyjne.

 

Absolwenci studiów, dzięki  poznaniu zaawansowanych metod i środków możliwych do wykorzystania w ramach działań  antymobbingowych oraz zapobiegania konfliktom  poprzez kompetencje związane z  konstruktywnym  rozwiązywaniem konfliktów, są przygotowani zarówno do tworzenia i wdrażania procedur antydyskryminacyjnych jak i  antymobbingowych.

 

Pracodawcy są zobowiązani do stosowania polityki antymobbingowej i  antydyskryminacyjnej zgodnie z art. 94. 3 Kodeksu Pracy i ustawą z 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu określonych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1700).

 

Program dedykowany jest także przedstawicielom organizacji zmagających się z istniejącymi konfliktami lub chcących przygotować się do zarządzania potencjalnymi konfliktami poprzez mediacje pracownicze i zespołowe oraz facylitacje w organizacji.


Konflikt pojawia się wówczas, gdy ludzie postrzegają swoje WARTOŚCI, POTRZEBY i/lub TOŻSAMOŚĆ jako  zagrożone, podważone lub zakwestionowane

 

Atuty kierunku:

Celem studiów jest pokazanie uczestnikom innego niż powszechne podejścia do sporów/konfliktów, z którymi spotykamy się nie tylko w sferach sądowych, ale na każdej płaszczyźnie życia. Uczestnik po zakończeniu studiów dzięki poznaniu nowych metod i narzędzi będzie potrafił nie tylko samodzielnie rozwiązać spór, zarządzić nim, ale też dostrzec w nim zalety.

 

Ukończenie studiów upoważnia do ubieganie się o wpis na listy Stałych Mediatorów Sądowych prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w całym kraju

Absolwenci poza dyplomem ukończenia studiów podyplomowych otrzymają:

 

 1. Zaświadczenia o ukończeniu certyfikowanego szkolenia APM® z zakresu mediacji rodzinnych, cywilnych i gospodarczych ,pracowniczych, oświatowych  zgodnie z programem autorskim Akademia Profesjonalnego Mediatora APM ® i standardami szkolenia mediatorów Społecznej Rady ds. Alternatywnych metod Rozwiązywania Konfliktów przy Ministrze Sprawiedliwości.
 2. Zaświadczenie o ukończeniu certyfikowanego szkolenia VCC z zakresu negocjacji wystawiane z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia
 3. Program przygotowuje Uczestników do systemu walidacji zgodnie ze Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji i Krajowymi Ramami Kwalifikacji
 4. Po uzyskaniu przez absolwentów certyfikacji w standardach APM ®   absolwenci otrzymają rekomendację Ośrodka Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji Synergia jako rekomendowani mediatorzy z wykazem określonych specjalizacji. Rekomendacja jest wskazana do wpisu na listę mediatorów stałych przy Sądach Okręgowych na terenie całego kraju.
 5. Ośrodek Mediacji Synergia przekazuje także do sądów okręgowych listy mediatorów, który zgłoszą gotowość do prowadzenia mediacji z listy Ośrodka Mediacji Synergia.
 6. Możliwość udziału w badaniu MindSonar-kwestionariuszu psychologicznym dla mediatorów badający w jaki sposób myślą ludzie i co jest dla nich ważne w różnych kontekstach. System do zmiany sposobów myślenia na najbardziej skuteczne w ważnych sytuacjach.

 

Wykładowcy:

 

Zajęcia prowadzić będą wykładowcy z doświadczeniem, praktycy – zawodowi mediatorzy, eksperci ds. rozwiązywania konfliktów, trenerzy, prawnicy, psychologowie oraz inni specjaliści z danych dziedzin wiedzy.

 

Natalia Kurzawa

Certyfikowany Trener VCC, mediator, coach

Akredytowany trener i egzaminator VCC w modułach: Coaching, Negocjacje, Mediacje, doradca filozoficzny. Autorka nowatorskiej metody pracy w konfliktach Coaching konfliktu - budowanie porozumienia® oraz twórca  Akademii Profesjonalnego Mediatora™ programu rozwojowego dla mediatorów opartego na  rozwojowych metodach pracy w rozwiązywaniu konfliktów, mediacjach transformatywnych  oraz modelu Brief Mediation™

Posiadane kwalifikacje i uprawnienia zawodowe:

Absolwentka studiów na kierunku filozofia, dzięki któremu ma opanowane uniwersalne sposoby rozwiązywania problemów, posiada zdolności aplikacji wiedzy do kwestii bardziej szczegółowych, umiejętność analitycznego myślenia. Filozofia uprawnia do pracy w dziedzinach wymagających kreatywności, samodzielności intelektualnej i twórczości.

Studia magisterskie Pedagogika Pracy i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi: wyróżniona praca magisterska: Funkcje coachingu w rozwijaniu kompetencji społecznych i zawodowych. Ukończone liczne kursy i szkolenia: Wewnętrzy coach – najefektywniejsza forma rozwoju zasobów ludzkich, Szkoła Mediacji, Akademia coachingu – certyfikowany coach ICF, Szkoła Trenera, Studium Kompetencji Psychospołecznych, Negocjacje i mediacje w organizacji i biznesie.

Doświadczenie zawodowe:

Prezes Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji „Synergia”, właścicielka i dyrektor zarządzający Akademia Bliżej, wykładowca Uczelni wyższych m.in. Collegium Da Vinci, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, trener i egzaminator VCC

Doświadczenie trenerskie i obszary szkoleniowe:

 • przeprowadzanie szkoleń i sesji coachingowych, coachingu kariery dla studentów, job-coachingu dla bezrobotnych i osób rozpoczynających działalności gospodarcze.
 • szkolenia  z zakresu rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, coachingu, skutecznej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klienta.
 • współautorka książki "Mediacje sądowe i pozasądowe"

 

 

Marta Kogut

Mediator, Trener Biznesu, Coach, Dyrektor Operacyjny w firmie z branży HR m.in. Partner we współpracy z Firmą Szkoleniową Akademia Bliżej, Multiagencją Ubezpieczeniową, itp.

Od wielu lat osoba zarządzająca strukturami firm, konfliktami/sporami, restrukturyzująca działy w firmach z branży:

 • Human Resources
 • Finansowej/Windykacyjnej
 • IT
 • Budowlanej
 • Transportowej
 • Spożywczej
 • Sektora publicznego, itd.

Posiada doświadczenie z zakresu negocjacji/mediacji gospodarczych, biznesowych, pracowniczych, a także rodzinnych. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu windykacji terenowej i negocjacji z dłużnikami.

Absolwentka studiów podyplomowych kierunek Coaching, a także studiów magisterskich Public Relations i Komunikacja w Biznesie. Dodatkowo ukończyła liczne szkolenia i kursy rozwijające kompetencje trenerskie.

Zajęcia poprowadzi również Sędzia Sądu Okręgowego - ekspert mediacji.

 

dr hab. Grzegorz Francuz

wykładowca/trener/mentor i coach/mediator

Specjalizuje się w szkoleniach  z zakresu coachingu konfliktu i budowania porozumienia w mediacjach, filozoficznego, biznesowego dla kadry menedżerskiej, life coachingu
rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, negocjacji, sztuki rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Mediator współpracujący z Ośrodkiem Mediacji Międzynarodowego Instytutu Rozwoju Mediacji i Komunikacji’ Synergia”. Współautor książki Mediacje sądowe i pozasądowe Fundacji VCC.

 

Program:

Program bazowy dla każdej specjalizacji  I semestr

 

I. Komunikacja w mediacjach 

 

II. Mediator – rola i kompetencje w zawodzie

MindSonar-badanie diagnozujące style myślenia. Korzyści z wykorzystania testu MindSonar w procesie mediacji dla mediatora i stron.

Rola Inteligencji emocjonalnej w zawodzie mediatora

 

III. Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów 

 

 1. Definicja konfliktu
 2. Detektory konfliktu
 3. Rodzaje konfliktów
 4. Konflikt interpersonalny, intrapersonalny i organizacyjny
 5. Dynamika konfliktu
 6. Fazy konfliktu
 7. Osobowość a konflikt
 8. Techniki radzenia sobie w konflikcie
 9. Pseudorozwiązania w konflikcie
 10. Jak działać, gdy konflikt eskaluje
 11. Kiedy negocjować/mediować?
 12. Geneza konfliktu a fazy rozwoju
 13. Koło Moore’a
 14. Strategie działania w konflikcie
 15. Indywidualne postawy wobec konfliktu
 16. Cykl konfliktu
 17. Coaching konfliktu-budowanie porozumienia®

 

 

IV. Podstawy negocjacji

 

 1. Definicja negocjacje – omówienie pojęć, strategii i taktyki negocjacji
 2. Komunikacja w negocjacjach – budowanie świadomości używania określonych sformułowań
 3. Zasady negocjacji opartych na współpracy -
 4. Etapy negocjacji – kluczowe i pomocnicze
 5. Style prowadzenia negocjacji – w ujęciu praktycznym, negocjacje pozycyjne, problemowe, rzeczowe i wielostronne
 6. Taktyki negocjacyjne – obalenie tezy wygraj za wszelką cenę
 7. Przełamywanie impasu w negocjacjach - ćwiczenia

 

V. Wprowadzenie do mediacji

 

 1. Krótka historia mediacji
 2. Definicja, istota i zasady mediacji
 3. Rodzaje mediacji
 4. Mediacja facylitatywna (klasyczna)
 5. Mediacja ewaluatywna
 6. Mediacja oparta na interesach stron
 7. Mediacja transformatywna
 8. Mediacja humanistyczna
 9. Mediacja sądowa i umowna
 10. Modele mediacji w teorii i praktyce
 11. Przeciwwskazania do mediacji

 

VI. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego

 

 1. Działania przygotowawcze do mediacji – premediacja
 2. Zadania mediatora w pierwszym kontakcie ze stronami:
  1. monolog mediatora
  2. zawarcie kontraktu
  3. korzyści mediacji
 3. Prezentacja stanowisk czyli pierwsze propozycje stron w mediacji/wentylacja
 4. Budowanie wzajemnego zrozumienia-docieranie do interesów i potrzeb
 5. Umiejętność motywowania stron do mediacji
 6. Rola spotkań na osobności: BATNA/WATNA
 7. Poszukiwanie rozwiązań –kreatywne metody pracy w poszukiwaniu rozwiązań
 8. Impas w mediacjach
 9. Praca nad porozumieniem
 10. Podstawowe składniki ugód mediacyjnych
 11. Etyka i standardy pracy mediatora
 12. Skuteczność  biznesowa w zawodzie

 

II semestr

Specjalizacja:

Mediacje Cywile i Gospodarcze zgodnie z kwalifikacją

 

Moduł VII Mediacje Cywilne- aspekty prawne 
Podstawowe pojęcia z zakresu prawa cywilnego
1.Warunki i skutki prawne zawarcia ugody mediacyjnej
2.Skutki prawne zawarcie ugody mediacyjnej w zakresie powagi rzeczy ugodzonej;
3.Przesłanki odmowy zatwierdzenia ugody przez sąd;
4.Zasady rozliczania kosztów sądowych i możliwości ubiegania się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych;
5.Procedury dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie prowadzenia mediacji:
6.Konieczne (formalne) elementy ugody;
7.Podstawowe zasady konstruowania ugody, aby uzgodniona przed mediatorem ugoda w przyszłości nadawała się do egzekucji (określenie stron, zobowiązania, terminów wykonania zobowiązania, sankcji za niewykonanie zobowiązania, odsetki, wyczerpania wzajemnych roszczeń stron);
8.Zatwierdzanie ugody mediacyjnej przez Sąd w postępowaniu pozasądowym na wniosek stron;
9.Zasady archiwizacji dokumentacji mediacyjnej.

 

Moduł VIII  Mediacje Gospodarcze

1.Charakterystyka pojęcia spraw gospodarczych, definicja pojęcia i zakresu spraw gospodarczych

2.Reguły,zasady i konsekwencje prawne istotne w kontekście mediacji gospodarczej

3.Umiejetność weryfikacji statusów podmiotów przystępujących do mediacji gospodarczych

4.Poufnośc mediacji i ugody zawartej przed mediatorem

5.Kary umowne wynikające z naruszenia ugody

6.Analiza porozumienia końcowego i dokumentów mediacyjnych pomiędzy przedsiębiorcami

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:


Liczba godzin: 160 h (126 h w ramach zajęć weekendowych oraz 34 h w ramach pracy własnej na platfonie e-learningowej i konsultacji)

Czas trwania: 2 semestry

Dni obywania się zajęć: soboty, niedziele - raz w miesiącu

Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki

Koszt studiów: 3 900 zł


Część zajęć w formule online (Blended learning).
 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

 

 

Oferta specjalna

Partnerzy

 

Oferta specjalna

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2020

II

700 zł

do 5 listopada  2020

III

700 zł

do 5 grudnia 2020

IV

600 zł

do 5 lutego 2021

V

600 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

3 900 zł

 

Oferta specjalna