Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty kierunku:

 • Warsztatowa forma zajęć,
 • Doświadczona kadra dydaktyczna,
 • Udział w wizytach studyjnych.

 

Cel:

Wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. Program studiów zawiera podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej.

 

Uczestnicy:

 • Dyrektorzy i kierownicy domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze,
 • Osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji kierowniczych,
 • Osoby sprawujące nadzór nad wyżej wymienionymi instytucjami,
 • Pracownicy terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym,
 • Pracownicy pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje),
 • Pracownicy socjalni.


KwaIifikacje i kompetencje:

Studia są dedykowane dla osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Program studiów uwzględnia wymagane minimum programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.

Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej.**

Miejsce realizacji specjalizacji:

Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300  Dąbrowa Górnicza

 

 

Wykładowcy:

 • Bożena Borowiec –  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (2014-2018). Obecnie II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

 • dr Anna Zasada-Chorab – doktor nauk humanistycznych. Wykładowca akademicki wyższych uczelni. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Polityki i Pracy w Warszawie. Autor wielu publikacji naukowych, organizator i uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych, promotor kilkudziesięciu projektów socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych. Specjalista w zakresie pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz ekonomii społecznej.

 

 • dr Michał Szyszka – adiunkt w Akademii WSB. Pasjonat mediów i nowych technologii. Zajmuje się komunikacją społeczną i medialną w polityce społecznej. Prowadzi badania oraz szkolenia w zakresie możliwości wykorzystywania mediów oraz narzędzi komunikacyjnych w instytucjach pomocowych oraz non-profit, a szerzej w procesie pomocy i integracji społecznej. Autor wielu publikacji naukowych, w tym jedynego w Polsce podręcznika public relations dla pracowników instytucji pomocy społecznej. Uczestnik wielu projektów badawczych i wdrożeniowych, promotor kilkudziesięciu projektów socjalnych.

 

 • Grzegorz Machalica – pedagog, specjalista z zakresu pieczy zastępczej i pracy socjalnej, wykładowca Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wyższych uczelni, koordynator Complex of Silesian International Schools w Katowicach. Jako ekspert współpracujący z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej brał udział w opracowaniu treści i wytycznych do programów szkoleń specjalizacyjnych w zawodzie pracownik socjalny. Uczestnik licznych szkoleń, konferencji, krajowych oraz zagranicznych wyjazdów studyjnych i projektów międzynarodowych.

 

 

Program:

 1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym,
 2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w podziale na bloki  tematyczne: 
  • kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
  • kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
  • zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
  • systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
  • kontrola zarządcza.
 3. Elementy etyki,
 4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa,
 5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
 6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych,
 7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
 8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations,
 9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
 10. Stres i wypalenie zawodowe,
 11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji,
 12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

 

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

 

Informacje:


Liczba godzin: 265

Czas trwania: 2 semestry

Dni odbywania się zajęć: czwartki, piątki, w godz. 16.15 – 20.30 oraz wybrane soboty i niedziele

Podstawa zaliczenia: studia kończą się pisemnymi egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki, złożeniem pracy końcowej oraz egzaminem ustnym

Koszt studiów: 3 700 zł
 

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Praca

Studia adresowane są do osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.

 

KwaIifikacje i kompetencje:

Studia są dedykowane dla osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Program studiów uwzględnia wymagane minimum programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.

Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu organizacji pomocy społecznej.**

Miejsce realizacji specjalizacji:

Akademia WSB, ul. Cieplaka 1c, 41-300  Dąbrowa Górnicza

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2020

II

600 zł

do 5 listopada  2020

III

600 zł

do 5 grudnia 2020

IV

600 zł

do 5 lutego 2021

V

600 zł

do 5 marca 2021

VI

400 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

3 700 zł

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Zmiany demograficzne, problem wielokulturowości, przeobrażenia rodziny i gospodarstw domowych, choroby cywilizacyjne i wciąż pojawiające się nowe patologie społeczne wymuszają konieczność reorganizacji systemu pomocy społecznej w Polsce. Stawiają też nowe wyzwania przez zarządzającymi placówkami pomocy społecznej. Program studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania placówkami pomocy społecznej ma na celu kompleksowe i wielostronne przygotowanie nowoczesnej i kreatywnej kadry menedżerskiej zarządzającej instytucjami i placówkami opiekuńczymi i pomocy społecznej typu: placówki opiekuńczo–wychowawcze, domy pomocy społecznej, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne.

 

Bożena Borowiec
II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

     Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (2014-2018)