Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym

Opis kierunku

 

Atuty

W TRAKCIE STUDIÓW MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA CERTYFIKATÓW:

 

 • Audytora Wewnetrznego Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem SMS,
 • Audytora Wewnętrznego Systemu IRIS
 • Audytora Wewnętzrnego Systemu ECM

 

Dzięki studiom podyplomowym na kierunku: Zintegrowane systemy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu: 

 • europejskich i polskich przepisów prawnych zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
 • zasad audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym
 • wspólnej moetody bezpieczeństwa w zakresie oceny zgodności (CSM CA)

 

Cel

Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy i doskonalenie kompetencji z zakresu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

Obecny intensywny rozwój kolei w Polsce i na świecie, w tym kolei szybkich, oraz potrzeba wsparcia branży kolejowej nowoczesnym (obowiązkowym), europejskim modelem zarządzania bezpieczeństwem zainicjowały otwarcie w 2014 w Katedrze Transportu Szynowego w Akademii WSB (wykorzystując dotychczasowe doświadczenie merytoryczne i organizacyjne) kierunku studiów podyplomowych pt.: Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Kierunek ten jest odpowiedzią na konieczność  kształcenia i ciągłego doskonalenia kadry kolejowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich i polskich w zakresie  metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie.

 

Uczestnicy

Studia skierowane są zarówno do kadry zarządzającej, jak i pracowników związanych z transportem kolejowym (przewoźnicy, właściciele infrastruktury kolejowej, bocznic kolejowych, producenci, zakłady naprawcze, instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo na kolei (UTK, PKBWK).

 

W trakcie studiów słuchacz studiów podyplomowych będzie miał możliwość uzyskania wiedzy i doskonalenia kompetencji w obszarze zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Absolwent, po zakończeniu studiów, będzie dysponował kompletem technik związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem - w tym będzie potrafił przeprowadzić analizę ryzyka oraz ocenę istotności zmiany - jako kierownik zespołu oraz zarządzać Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem z uwzględnieniem najnowszych wymagań Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (EUAR); Urzędu Transportu Kolejowgo (UTK), Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK). 

 

Wśród wykładowców wybitni specjaliści praktycy i teoretycy

Atutem kierunku Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym są doświadczeni  wykładowcy będący wybitnymi specjalistami i praktykami z polskich uczelni, ośrodków badawczych, Urzędu Transportu Kolejowego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz praktycy z przemysłu i kolei.

 

OPIEKUN KIERUNKU

Prof. dr hab. inż. Marek SITARZ

Marek Sitarz

Obiektem jego naukowych zainteresowań w zakresie bezpieczeństwa w transporcie jest problematyka zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie szynowym w Polsce i na Świecie. W 2000 i 2001 roku ukończył szkolenia i kursy w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie:

- Naczelne kierownictwo a zarządzanie przez jakość w instytucjach utrzymujących jednostki kontrolujące, badawcze i wzorujące wobec wymagań Unii Europejskiej;

 

- Budowa i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium;

- Kurs i egzamin na Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

 

W 2011 roku ukończył kurs i zdał egzamin na Audytora Zewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wydany przez Europejską Jednostkę Certyfikacyjną.

Jest kierownikiem i wykładowcą naj kursach i szkoleniach dla pracowników kolei i przedsiębiorstw kolejowych związanych z systemami bezpieczeństwa na kolei zgonie z Dyrektywami Europejskimi takimi jak:

 • Audytor i Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem;
 • Audytor i Pełnomocnik Systemu Zarządzania Utrzymaniem Pojazdów Kolejowych;
 • Audytor i Pełnomocnik Systemu Zarządzania IRIS;
 • Specjalisty ds. Oceny Ryzyka w Transporcie Kolejowym.

Był koordynatorem projektów wdrażających w Polsce od 2010 roku zgodnie z Dyrektywami Europejskimi i Ustawą Kolejową obowiązkowych systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) – 15 i systemów zarządzania utrzymaniem (MMS) – 6 w polskich przedsiębiorstwach kolejowych takich jak np.: PKP CARGO, PKP INTERCITY, DB Schenker, PCC Rail.

W 2005 r. był ekspertem w projekcie finansowanym przez Unię Europejską dla Urzędu Transportu Kolejowego              pt. „ Imlementation of UE legislation in the fild of civil aviation and railway sector”

W latach 2008 – 2010 był koordynatorem części kolejowej grantu badawczego zamawianego przez Ministerstwo Transportu i Ministerstwo Nauki „Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Transportu –ZEUS ” organizowanego wspólnie z Politechniką Gdańską (transport drogowy), Akademią Morską w Szczecinie (transport wodny) i Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie (transport lotniczy).

Zorganizował wiele krajowych i międzynarodowych seminariów, konferencji i narad związanych z bezpieczeństwem transportu szynowego, wśród których można wymienić np.:

 • Polsko-Angielskie Seminarium poświęcone bezpieczeństwu na kolei, 2010 r.;
 • Europejską Debatę Transportową poświęconą bezpieczeństwu na kolei z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów, 2011r.

Jest biegłym sądowym w zakresie transportu szynowego oraz współpracuję z:

 • Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych;
 • Prokuraturą przy analizie wypadków kolejowych;
 • Naczelną Izbą Kontroli (NIK).

Był członkiem Rady Naukowo-Programowej Urzędu Transportu Kolejowego – 2 kadencje.

W ramach współpracy naukowej z polskimi uczelniami i ośrodkami naukowo – badawczymi w zakresie bezpieczeństwa  współpracuje również z następującymi ośrodkami w grantach KBN:

 • „Wpływ nowych technologii informacyjnych na poprawę funkcjonalności i bezpieczeństwa ruchu pociągów”(grant KBN, Politechniki Radomskiej);
 • „Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu Polski” Grant Zamawiany KBN, Politechnika Warszawska, Politechnika Radomska, Politechnika Poznańska, Politechnika Krakowska, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych;

W ramach projektu zleconego przez Ministerstwo Infrastruktury pt. „Dokument implementacyjny do roku 2015, porządkujący wdrażanie Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku” opracował rozdział „Bezpieczeństwo - implementacja do roku 2015”.

W 2012 roku miał wykłady zamawiane „Zintegrowany System Bezpieczeństwa w Polsce. Teoria i praktyka” dla:

 • Rady Naukowo-Technicznej Urzędu Transportu Kolejowego i zaproszonych posłów z Komisji Infrastruktury;
 • Dyrekcji i zespołu Infrastruktury Naczelnej Izby Kontroli (NIK) i zaproszonych posłów z Komisji Infrastruktury;
 • Prokuratorów Prokuratury Śląskiej.

Od 2007 roku jest wiceprzewodniczącym zespołu „Environment and energy efficency” i członkiem zespołu „Product qualification methods” w największym europejskim grancie kolejowym EURNEX (67 uczestników).

Od 2010 roku jest członkiem  zespołu roboczego Safaty & Security groop w ERRAC (The European Rail Research Advisory Council).

W latach 2004-2007 był uczestnikiem grantu europejskiego „SPURT – Seamless Public Urban Rail Transport” związanego z bezpieczeństwem i komfortem transportu tramwajowego w Europie.

Od 2010 roku jest organizatorem i wykładowcą  warsztatów naukowo-technicznych „Systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem” dla przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej” organizowanych wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego i Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych dla Pełnomocników ds. Bezpieczeństwa i Audytorów Systemów Bezpieczeństwa Kolejowego w Polsce.

Z zakresu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym opublikował 25 artykułów oraz 6 książek, specjalizuje się gównie w systemach bezpieczeństwa w transporcie szynowym (SMS), systemach utrzymania taboru kolejowego (ECM), zarządzaniu bezpieczeństwem w tym w analizach ryzyka i możliwości (FMEA), procedurach zapewniania niezawodności - RAMS/LCC. Na szczególną uwagę zasługuje wydana 4 tomowa monografia pt. „Zintegrowany System Bezpieczeństwa Transportu” (pod redakcją Prof. R. Krystka, był współautorem części kolejowej) która po raz pierwszy kompleksowo obejmuje te zagadnienia. Kontynuacją i praktycznym wdrożeniem na kolei tej monografii była 2 tomowa monografia pod jego redakcją oraz współautorstwo monografii poświęconej czynnikowi ludzkiemu w profilaktyce na rzecz transportu kolejowego. Na uwagę zasługuje również cykl 11 artykułów poświęconych bezpieczeństwu na kolei w polskim czasopiśmie „Technika Transportu Szynowego”  w latach 2009-2012


PROGRAM

 1. Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym
 2. Badania zagrożeń na kolei
 3. Europejskie i Polskie przepisy prawne
 4. Obowiązkowe Systemy Zarządzania bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym
 5. Działalność profilaktyczno-szkoleniowa
 6. Wspólne metody oceny bezpieczeństwa (CSM)
 7. Zasady audytowania Systemów Zarządzania
 8. Jednostki kontrolne
 9. Dobrowolne Systemy Zarządzania bezpieczeństwem w Transporcie Kolejowym
 10. Seminarium

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacja

Czas trwania: 2 semestry
Dni uczęszczania: piątek 16-19.00, sobota 9-19.00, niedziela 9-13.00, zajęcia raz w miesiącu

Część zajęć w formule online.

 

Miejsce zajęć: "Hotel Katowice"

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem pracy końcowej.

 

Informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia:

dr inż. Marzena Gaboń- Chałpuczak
Sekretarz Kierunku

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Cieplaka 1c
tel. 32 295 93 54, tel.: 32 295 93 10, 32 295 93 12
email. mchalupczak@wsb.edu.pl

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia skierowane do menedżerów zarządzających procesami logistycznymi, specjalistów z zakresu różnych sfer zarządzania logistycznego,  pracowników różnych komórek organizacyjnych firmy bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami logistycznymi.

Studia te umożliwiają jednocześnie podjęcie lub kontynuację pracy w firmach związanych z branżą kolejową na stanowisku Pełnomocnika Zarządu ds. Bezpieczeństwa lub Audytora systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS),(ECM) i IRIS jak również w firmach wdrażających systemy kolejowe oraz  inwestycje kolejowe (infrastrukturalne i taborowe).

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

Wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2020

II

700 zł

do 5 listopada  2020

III

700 zł

do 5 grudnia 2020

IV

700 zł

do 5 lutego 2021

V

800 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

4 200 zł

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partnerem kierunku jest Katedra Transportu Szynowego Akademii WSB

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Kierunek Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie kolejowym jest odpowiedzią na konieczność ciągłego doskonalenia kadry kolejowej w aspekcie najnowszych wymagań europejskich w zakresie nowoczesnych metod zarządzania bezpieczeństwem w transporcie. Studia te umożliwiają podjęcie lub kontynuację pracy w firmach związanych z branżą kolejową na stanowiskach związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

Kierownik Katedry Transportu i Informatyki

Akademii WSB

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC