Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym

Opis kierunku

 

Cel studiów

Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu logistyki i spedycji w transporcie kolejowym. Przede wszystkim zapoznanie uczestników z koncepcjami i metodami zarządzania procesami logistycznymi, organizacją i zarządzaniem procesem spedycyjnym. Studia adresowane są do menedżerów zarządzających procesami logistycznymi, specjalistów z zakresu różnych sfer zarządzania logistycznego, pracowników komórek organizacyjnych bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami logistycznymi oraz do osób poszukujących kompleksowej wiedzy z zakresu problematyki logistyki i spedycji w transporcie kolejowym.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Absolwenci studiów są profesjonalnie przygotowani do pracy w spółkach kolejowych lub w firmach wykorzystujących potencjał logistyczny kolei.

 

Atuty kierunku

 

Dzięki studiom podyplomowym na kierunku: Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym  słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu:

  • polityki transportowej oraz prawa przewozowego;
  • dokumentacji  przewozowej i obsługi celnej w transporcie kolejowym;
  • przewozu  ładunków niebezpiecznych i przesyłek specjalnych;
  • organizacji, techniki i technologii w transporcie  kolejowym;
  • zarządzania łańcuchem dostaw;
  • logistyki i spedycji kolejowej i jej rola w procesach transportowych;
  • organizacji  i zarządzania procesem spedycyjnym.

 

Program

 

1. Polityka transportowa Unii Europejskiej i otoczenie sektora kolejowego
2. Organizacja, technika i technologia w transporcie  kolejowym
3. Ekonomiczne i prawne uwarunkowana funkcjonowania transportu kolejowego
4. Zarządzanie  logistyczne łańcuchami dostaw
5. Prawo przewozowe w transporcie kolejowym , umowy międzynarodowe dotyczące przewozu ładunków
6. Organizacja i zarządzanie procesem spedycyjnym - Rola spedycji w kolejowych łańcuchach dostaw
7. Dokumentacja przewozowa i obsługa celna w transporcie kolejowym
8. Infrastruktura w logistyce i spedycji kolejowej i jej rola w procesach transportowych
9. Organizacja przewozów intermodalnych
10.Przewóz ładunków niebezpiecznych i przesyłek specjalnych
11.Wykorzystanie współpracy międzygałęziowej transportu w logistyce kolejowej
12.Seminarium

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki i/lub złożeniem pracy końcowej.

 

Opiekun kierunku

Prof. dr hab. inż. Marek SITARZ

Marek Sitarz

W latach 2003 do 2010 roku był Przewodniczącym Komitetu Transportu PAN, oddziału w Katowicach a w 2008 i 2011 roku został wybrany (dwie kadencje) do Komitetu Transportu PAN gdzie jest członkiem Prezydium i Przewodniczącym Zespołu Technicznych Środków Transportu PAN. W latach 2004 do 2009r. był redaktorem naczelnym „Przeglądu Komunikacyjnego”, a aktualnie jestem członkiem 7 Rad Naukowo-Programowych  krajowych(3) i zagranicznych(4) czasopism transportowych.

 

W latach 1996-1997 uczestniczył w pracach Podkomisji Transportu Sejmu RP d/s przygotowania ustawy o Transporcie Kolejowym.

W latach 2009-2011 uczestniczył w trzech polskich foresightach związanych z transportem:

- Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym, koordynator Panelu TRANSPORT

- "Wyzwania zrównoważonego użytkowania terenu na przykładzie województwa śląskiego - scenariusze 2050" Ekspert Panelu Głównego i Panelu Horyzontalnego.

- Narodowy Program Foresight „Polska 2020” ekspert Panelu Tematycznego TRANSPORT

 

W czerwcu 2006r. z inicjatywy Ministerstwa Transportu i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołano Zespół Roboczy - którego był Sekretarzem– który przygotował dokument pt. „Program polskich badań transportowych na lata 2007 – 2013”.

 

Jako polski przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Europejskim Programie ERA – NET TRANSPORT w 2007 r. zorganizował w Ministerstwie Transportu spotkanie przedstawicieli europejskich ministerstw transportu oraz europejskiego Koordynatora ERA – NET TRANSPORT poświęcone priorytetom i finansowaniu badań naukowych transportowych w Europie.

 

W latach 2002-2003 był Koordynatorem zleconego przez Ministra Transportu Projektu pt. „Model Zintegrowanego Systemu Transportowo – Przesyłowego Polski do 2030 roku”

 

W latach 2007-2009 był koordynatorem Projektu zleconego przez Ministerstwo Infrastruktury pt. „Dokument implementacyjny do roku 2015, porządkujący wdrażanie Master Planu dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku”, Opracowanie współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Funduszu Spójności nr 2004/PL/16/C/PA/001 „Pomoc techniczna dla sektora transportu w Polsce”.

 

W latach 2003-2005 był Koordynatorem grantu KBN pt. „Projekt szybkich połączeń kolejowych w Polsce w ramach europejskiego systemu transportowego”

 

Jest członkiem Zespołu Akademickiego Międzynarodowej Organizacji Transportu Zbiorowego UITP od 2008 r. w skład którego wchodzą  przedstawiciele jednostek akademickich zajmujący się transportem zbiorowym.

 

Był koordynatorem projektu „Koncepcja modelu przestrzennego zintegrowanego systemu infrastruktury transportowo – przesyłowej Górnego Śląska do 2030 roku” zleconego przez Ministra Transportu w 2002 roku oraz w 2008 r. Brał udział w projekcie „Strategia rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego” zleconym przez  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (koordynator – Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu w Warszawie).

 

W ramach działalności Polskiej Platformy Technologicznej Transportu Szynowego, której jest Koordynatorem w 2007 roku był koordynatorem i współwykonawcą opracowania na temat programu kolei dużych prędkości dla Ministra Transportu.

 

Od wielu lat jest wykładowcą przedmiotu Logistyka. Opiniował projekty i biznesplany dotyczące zagadnień logistycznych dla różnych przedsiębiorstw. Promotor oraz recenzent prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich z logistyki.

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 200

Część zajęć w formule online.

 

SEKRETARZ KIERUNKU:

drinż. Marzena Graboń- Chałupczak

Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Cieplaka 1c
tel. 32 295 93 54, tel.: 32 295 93 10, 32 295 93 12
email. mchalupczak@wsb.edu.pl

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Absolwenci studiów są profesjonalnie przygotowani do pracy w spółkach kolejowych lub firmach wykorzystujących potwncjał logistyczny kolei.

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 marca 2021

II

600 zł

do 5 kwietnia 2021

III

800 zł

do 5 maja 2021

IV

800 zł

do 5 października 2021

V

800 zł

do 5 listopada 2021

VI

300 zł

do 5 grudnia 2021

Ogółem

4 200 zł

 

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Tylko do 31 stycznia 2021 bonifikata specjalna

Zapisz się na studia podyplomowe i skorzystaj ze zniżki 800 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia są dedykowane wykwalifikowanej kadrze znajdującej zatrudnienie w firmach związanych z transportem kolejowym, stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy z zakresu: organizacji, techniki i technologii w transporcie kolejowym, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania transportu kolejowego, organizacji i zarządzania procesem spedycyjnym, prawa przewozowego oraz organizacji przewozów intermodalnych, materiałów niebezpiecznych, czy też przesyłek specjalnych.

 

Jerzy Zachara

Prezes Zarządu Śląskiego Centrum Logistyki S.A.

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC