Menedżer w świecie VUCA ON-LINE

Opis kierunku

 

Studia prowadzone wyłącznie ON-LINE                     NOWOŚĆ!

 

 

Intensywny warsztat praktyczny!

Studia oparte na idei „małego MBA” to spójny, kompleksowy program rozwijania umiejętności menedżerskich w najważniejszych obszarach funkcjonowania firmy.

 

 

O programie:

Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego działania na każdym szczeblu zarządczym, a jednocześnie jest świadomie zawężona do odpowiedzi na aktualne i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa skupiając się na tym, co rzeczywiście potrzebne.

Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy biznesu i praktycy.
Program Składa się z trzynastu modułów, tj.: Podstawowy trening menedżerski; Komunikacja w biznesie; Motywowanie pracowników; Zarządzanie zmianą i innowacyjność; Podejmowanie decyzji w świecie VUCA; Negocjacje w biznesie; Zarządzanie marketingowe; Kierowanie rozwojem. Zarządzanie pokoleniami; Finansowe aspekty działania firmy; Prawne aspekty działania firmy; Zarządzanie strategiczne, jakość i procesy; Kompetencje społeczne menedżera; Zarządzanie zespołem rozproszonym .

 

Uczestnicy studiów:

Studia skierowane są do osób pragnących uzyskać kompleksową perspektywę na zarządzanie przedsiębiorstwem, menadżerów i przedsiębiorców MŚP zainteresowanych zwiększeniem efektywności zarządzania w różnych obszarach firmy.
Grupę docelową stanowią również liderzy firmy rodzinnych stających wobec problemów dynamicznych zmian organizacyjnych oraz specjaliści przygotowujący się do zadań zarządczych. Studia dają możliwość zdobycia umiejętności przydatnych ambitnym praktykom i osobom, które chcą kierować firmą i zespołami w oparciu o nowoczesne narzędzia zarządzania, w tym PRISM Brain Mapping. PRISM to zestaw najbardziej wszechstronnych na rynku narzędzi on-line opartych o wyniki najnowszych badań neuronaukowców. Korzystanie z PRISM umożliwia szybkie i znaczne zwiększenie efektywności i skuteczności działań lidera oraz pracy jego zespołu, co podniesie wyniki biznesowe.

 

Dodatkowo na studiach prowadzonych ONLINE:

 • Badanie Profilem Wartości Motywacyjnych Gravesa* – w ramach studiów dla każdego słuchacza (bezpłatnie)

* To narzędzie diagnostyczne służące do badania indywidualnych, zespołowych i firmowych wartości motywacyjnych. Służy do budowy pożądanej kultury organizacji pod kątem motywacji oraz wprowadzania zmiany.
Profil Wartości Motywacyjnych Gravesa jest narzędziem badającym spektrum ośmiu wartości motywacyjnych, które odpowiadają za podstawowe siły sprawiające, że ludzie wykonują swoją pracę. Stanowi silne wsparcie menadżerów w zakresie budowy właściwej kultury organizacyjnej i ma na celu podnoszenie świadomości pracowników, której konsekwencją będzie ich większa satysfakcja i zaangażowanie a, co za tym idzie, również efektywność ich pracy.
Profil Wartości jest unikalnym narzędziem wskazującym na obszary kultury organizacji, które wpływają na motywację pracowników, pozwala na identyfikację obszarów problematycznych
i podjęcie działań zmierzających do zmiany i optymalizacji działania firmy.

 • 8 godzinny warsztat negocjacyjny z wystawieniem certyfikatu Instytutu Negocjacji w cenie specjalnej dla słuchaczy kierunku

W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą praktyczne doświadczenie negocjacyjne, bez ponoszenia konsekwencji błędnych decyzji. Poznają techniki i taktyki oraz triki negocjacyjne oraz nabędą umiejętności przeciwdziałania im. Przećwiczą planowanie i prowadzenie kilkuetapowych negocjacji w trakcie rozbudowanych gier negocjacyjnych. Nauczą się wykorzystania odpowiedniej do sytuacji strategii negocjacyjnej.

 • Zajęcia prowadzone w ramach platformy edukacyjnej, czatów, transmisji wykładów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji internetowych do prowadzenia webinariów
 • Możliwość prowadzenia zajęć w wirtualnych laboratoriach
 • Indywidualny bądź grupowy tutoring w przypadku opracowywania projektów końcowych
 • Start zajęć: październik 2020 r. 
 • Badanie PRISM Brain Mapping – w ramach studiów podstawowy raport dla każdego słuchacza, wersja poszerzona - profesjonalna w cenie specjalnej 

Stosowane na całym świecie narzędzia PRISM stanowią nieodłączny element edukacji menedżerskiej na studiach MBA na wielu uznanych Uczelniach, między innymi na London Cass Business School i na Akademii WSB. Wynika to ze spełnienia najwyższych standardów dotyczących narzędzi diagnostycznych na rynku globalnym, w tym największej trafności prognostycznej (ponad 92%).
Z narzędzi PRISM korzystają między innymi: HSBC, Siemens, Barclays Capital, Maersk, Goodyear Dunlop, Samsung, Cass Business School, City University London, Kleinwort Benson, Randstad Education, Viridian France, Deloitte, Diageo, Lloyds TSB, Avon, iSpot, Ministerstwo Rozwoju, Fujitsu, AXA, BNP Paribas.
Więcej informacji o PRISM na stronie www.prismbrainmapping.pl.

 • Skuteczne zarządzanie zespołem z PRISM - 8 godzinny warsztat z wystawieniem certyfikatu CleverBrains i PRISM – w cenie specjalnej dla słuchaczy kierunku

W trakcie warsztatu uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie: formowania zespołu  i doboru członków drużyny, doboru osób do zadań  projektowych i bieżących działań, analizy i tworzenia ścieżek karier, moderowania pracy zespołu w kierunku synergii działań oraz narzędzi oceny sytuacji   w zespole. Słuchacze poznają sześć nowoczesnych metod diagnostyki i rozwoju zespołu oraz wzmacniania współpracy w zespołach rozproszonych.

 • Możliwość uczestniczenia w międzynarodowej certyfikacji PRISM Brain Mapping w specjalnej cenie zniżkowej dla studentów
 • Zajęcia prowadzone w ramach platformy edukacyjnej, czatów, transmisji wykładów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji internetowych do prowadzenia webinariów
 • Możliwość prowadzenia zajęć w wirtualnych laboratoriach

Program:

1. Podstawowy trening menedżerski

 • przywództwo i autorytet menedżera
 • efektywność menedżerska, orientacja na ludzi i zadania
 • role i funkcje zarządcze
 • style kierowania, przywództwo sytuacyjne Herseya
 • delegowanie zadań
 • coaching menedżerski
 • preferencje behawioralne lidera a styl jego zarządzania
 • adaptacja wzorców zachowań lidera a przywództwo sytuacyjne

2. Komunikacja w biznesie

 • reguły skutecznej komunikacji zarządczej, autoprezentacja
 • style komunikacji w biznesie
 • informacja zwrotna, komunikacja niewerbalna
 • prowadzenie zebrań, argumentowanie i konfrontowanie opinii 

3. Motywowanie pracowników

 • psychologiczne filary motywacji
 • neurobiologia a motywowanie
 • promotywacyjne zachowania menedżera
 • nowoczesne koncepcje motywacji pracowników
 • motywowanie spersonalizowane, instrumenty motywacyjne
 • preferencje behawioralne a motywacja
 • motywacja 2.0 i 3.0
 • prowadzenie rozmów motywujących

4. Zarządzanie zmianą i innowacyjność

 • myślenie systemowe jako podstawa planowania zmian
 • psychologia zmiany, prawidłowe przywództwo w zmianie
 • wdrażanie i utrwalanie zmiany, modele Lewina i inne
 • zarządzanie i wspieranie innowacyjności w firmie
 • budowa kultury organizacji uczącej się
 • tworzenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie
 • kluczowe kompetencje pracowników wspierające innowacyjność organizacji
 • innowacyjne neurony czy nasz mózg jest innowacyjny?
 • budowanie proaktywności lidera i jego zespołu

5. Podejmowanie decyzji w świecie VUCA

 • racjonalność wykorzystania czasu własnego i pracowników
 • narzędzia zarządzania czasem i organizacja pracy
 • wyznaczanie celów i efektywne metody planowania
 • modele analizy problemów i podejmowania decyzji
 • podejmowanie decyzji w oparciu o metody analizy wielokryterialnej 

6. Negocjacje w biznesie

 • analiza sytuacji i przygotowanie do negocjacji
 • planowanie i kontrola procesu negocjacyjnego
 • harwardzkie zasady negocjacji, strategie i taktyki negocjacyjne
 • negocjacje dystrybucyjne i integracyjne w praktyce biznesowej
 • elementy teorii gier w negocjacjach, negocjacje wielostronne
 • obrona przed manipulacją i nieuczciwymi chwytami
 • gra „Negocjacje nad jeziorem”
 • wykorzystanie neuronauki w negocjacjach
7. Zarządzanie marketingowe
 • instrumenty analizy rynków
 • narzędzia promocji marki, produktów i usług
 • podstawy PR
 • wystąpienia publiczne (prezentacje)
8. Kierowanie rozwojem. Zarządzanie pokoleniami.
 • rekrutacja, selekcja, zarządzanie talentami i rozwojem kompetencji
 • coaching i mentoring w rozwoju pracowników
 • różnice pokoleniowe
 • instrumenty motywacyjne i rozwojowe dopasowane do różnych pokoleń
9. Finansowe aspekty działania firmy
 • Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa w ujęciu ex post i ex ante
 • Finansowanie działalności przedsiębiorstwa, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty pożyczki, leasing, faktoring, fundusze unijne) tworzenie montażu finansowego
 • Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa
 • Zarzadzanie wartością przedsiębiorstwa (wewnętrzni i zewnętrzni interesariusze)
10. Prawne aspekty działania firmy
 • podstawy prawne działalności gospodarczej
 • prawo pracy
 • bezpieczeństwo przedsiębiorstwa (bhp, prawa autorskie, dane osobowe)
11. Zarządzanie strategiczne, jakość i procesy
 • misja, wizja, wartości firmy
 • rodzaje strategii, cele strategiczne firmy
 • narzędzia planowania strategicznego
 • zarządzanie projektami - wdrażanie strategii w firmie
 • tworzenie i mapowanie procesów
 • systemy zarządzania jakością ISO, TQM, Six Sigma, Kaizen 
12. Kompetencje społeczne menedżera
 • inteligencja emocjonalna przywódcy
 • automotywacja i rozwój osobisty menedżera
 • zarządzanie konfliktem
 • menedżer jako mediator
 • zarządzanie stresem własnym i napięciami w zespole, asertywność
 • społeczna odpowiedzialność menedżera, etyka biznesu.
13. Zarządzanie zespołem rozproszonym 
 • Wykorzystanie aplikacji do zdalnej komunikacji
 • Praca w chmurze – udostępnianie i ochrona informacji firmowych
 • Zarządzania projektami w zespole rozproszonym
 • Specyfika motywowania zespołu rozproszonego

 

Wśród kadry:

 

Dr Iwona Napłoszek

 

Doktor nauk technicznych,

pedagog z wykształcenia i zamiłowania. Autorka kompleksowych programów szkoleniowych z zakresu zarządzania i umiejętności osobistych. Od 2002 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe z negocjacji, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, efektywności osobistej, obsługi klienta, budowania zespołu. Koordynator dużych projektów.Przeprowadziła kilkaset dni szkoleniowych szkoląc kilka tysięcy osób. Szkoliła między innymi: Bank Zachodni WBK S.A., ING Bank Śląski S.A., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, PKO BP S.A.,Change International Ltd, ARiMR, ZUS, PGE, Deutsche Leasing Polska, Deloitte, TU Allianz Polska S.A, ComArch, Bols Polska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Wschód, Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny, Ministerstwo Finansów, Cersanit, BillBird S.A., INDOS Faktoring i Windykacja, Katowicki Węgiel, Urząd Miasta Gliwice, Opinion, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, KGHM Zakład Wzbogacania Rud, CMC Zawiercie S.A , Voith S.A., Tyco, LGD Ziemia Bielska,, PGNiG, Arcelor Mittal, Tauron S.A., Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach. Specjalistka w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Trener outdoorowy, doskonały organizator i koordynator szkoleń.
 

Certyfikaty:

 • Licencjonowany trener EXBIS
 • Trener Standardu HRD BP
 • Podyplomowe studia z zarządzania projektami europejski na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 • Kurs: Planowanie i zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach
 • Kurs: Warsztaty Narzędziowe Efektywnego Trenera
   

Dr Marta Czerwiec

Doświadczony konsultant biznesowy i coach. Współwłaściciel i współzałożyciel firmy doradczo – szkoleniowej CleverBrains. Doktor nauk o zarządzaniu Akademii Leona Koźmińskiego. Wykładowca Executive MBA na Akademii WSB. Absolwentka Akademii Coachingu w Londynie. Trener i pierwszy certyfikowany praktyk PRISM Brain Mapping w Polsce. Zajmuje się prowadzeniem ludzi i firm przez procesy zmian. Łączy doświadczenia nauki i biznesu - od 15 lat współpracuje z ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami. Pracuje i publikuje w języku polskim i angielskim. Ma na koncie ponad 8000 godzin spędzonych na sali jako trener. Szkoli organizacje sektora prywatnego i publicznego.

 

 

Certyfikaty:

 • The London Coaching Academy, Londyn - Certyfikat Ukon?czenia Akademii Coachingu akredytowanej przez ICF.
 • The Center for Creative Leadership, Bruksela - Certyfikat uprawniaja?cy do udzielania sesji feedback 360 na podstawie metodyki CCL.
 • Certyfikat Rozwoju Zawodowego EMCC, Greenwich - Certyfikat European Mentoring and Coaching Council, Uniwersytet Greenwich.
 • PRISM Brain Mapping International, Royal Tunbridge Wells - Certyfikat Praktyka PRISM uprawniający do diagnozowania profili zachowan? metodą PRISM Brain Mapping.
   

Wśród klientów Zespołu CB znaleźli się między innymi: AVON, AXA, BNP Paribas, Caritas Polska, Egis Poland, Fujitsu, Future Centre Training Corporation, Geneva Rocks, Hillway Training and Consulting, Ipsen Poland, iSpot, Krajowy Ośrodek Rozwoju Rolnictwa, Light Business Solutions, London Cass Business School, Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego, Ministerstwo Rozwoju, Novascon Pharmaceuticals, Polska Fundacja Coachingu i Mentoringu, Pharmena, PRO.MED.PL, Q8-Kuwait Petroleum International, Quipsound, Samsung, Solaris Coaching, Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Urząd Miasta Koszalin, Urząd Miasta Radomska, The Center for Creative Leadership w Brukseli, TMT Group.


Dr Andrzej Szóstak

Doktor socjologii,

kulturoznawca, historyk organizacji, coach rozwoju osobistego i zawodowego, specjalista z zakresu psychologii biznesu. Praktyk zarządzania, kilkanaście lat pracy na stanowiskach menedżerskich (w tym Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego). Szkolił trenerów wewnętrznych m.in. dla WBK, PKO, BP, BZ WBK, ING Bank Śląski, Powszechnego Banku Kredytowego, BPH, Międzynarodowej Szkoły Bankowości i Finansów, ARiMR oraz ZUS.Prowadził menedżerskie projekty szkoleniowe dla zarządów ING, BPH i Banku Zachodniego WBK. Jest autorem rozwiązań szkoleniowych w zakresie rozwoju menedżerskiego dla czołowych firm w Polsce, m.in. PKO BP, Deloitte, Deutsche Leasing, Comarch (MBA), HP, CMC, KGHM, PGE, Navo, Vattenfall, Tauron. Twórca i koordynator wdrożenia standardów obsługi klienta w WBK i Polskiej Grupie Energetycznej. Trener outdoorowy. Mówca motywacyjny. Koordynator projektów szkoleniowych w ramach EFS.
 

Certyfikaty:

 • Międzynarodowy Coach ACC ICF
 • Noble Manhattan Certified Coach ( Dip NMC )
 • Certyfikat Trenera Zarządzania MATRiK – specjalizacja
 • Psychologia w Pracy Trenera
 • Certyfikat Racjonalna Terapia Zachowań
 • Certyfikat Konsultanta Rozwoju Organizacyjnego Advisio
 • Publicysta czasopisma Personel i Zarządzanie, autor m.in. podręcznika komunikacji interpersonalnej w trudnych sytuacjach
 • społecznych, zalecanego na wielu polskich wyższych uczelniach oraz poradnika dla menedżerów w zakresie panowania nadstresem, wyróżnionego jako pozycja nr 1 w kolekcji BusinessWeek Polska. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów
 • Biznesu, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Podróżnik, pasjonat kolarstwa górskiego, historii politycznej i antropologii społecznej.

Alan Kusz

 

Menadżer, konsultant i trener. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu oraz członek Zarządu stowarzyszenia PSTD. Posiada certyfikat umiejętności negocjacyjnych Franklin University. Wykładowca Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej i Cieszynie na studiach MBA. Trener i konsultant EXBIS. Zdobywał doświadczenie jako handlowiec, menadżer i trener. Jest moderatorem śląskich grup trenerów standardu HRD BP. Posiada szerokie doświadczenie w tworzeniu, wdrażaniu i weryfikacji praktycznych Standardów Obsługi Klienta. Prowadzi szkolenia z zakresu: sprzedaży konsultacyjnej, efektywności biznesowej szkoleń, telemarketingu, projektowania procesów rozwojowych, train the trainers, zarządzania zespołem i motywacji opartej na dowodach. Specjalizuje się w badaniach kompetencji oraz tworzeniu i wdrażaniu praktycznych standardów obsługi klientów połączonych z badaniami tajemniczego klienta. Współpracował z takimi firmami jak: Orlen, Aviva, KGHM, Tauron, Avans, MyCenter, AGD Market, Astro, SGS, Rezydencja Luxury Hotel, DataContact, Asten Group, Grupa Dozorbud, PLAY, ING Bank Śląski. Szkolenia prowadzi zgodnie z zasadą Evidence Based Training (szkolenia oparte na dowodach), polegającej na wykorzystaniu najnowszych, rzetelnych i udokumentowanych empirycznie podstawach naukowych z zakresu psychologii, socjologii oraz zarządzania. 
 

Certyfikaty:

 • Dyplom studiów podyplomowych: Menadżer Sprzedaży
 • Dyplom studiów podyplomowych: Akademia Trenera Biznesu
 • Dyplom studiów podyplomowych: HR Business Partner
 • Ukończona szkoła Coachingu Menadżerskiego
 • Mistrzowska Szkoła Trenerów MODERATOR
 • Zaawansowana Szkoła Trenerów MODERATOR
 • Certyfikowany trener standardu HRD BP
 • Certyfikat umiejętności negocjacyjnych Franklin University

Aleksandra Rzeźniczek

 

Psycholog, trener z wieloletnim doświadczeniem. Zrealizowała ponad tysiąc dni szkoleniowych. Prowadzi warsztaty z komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania zespołem, funkcjonowania zespołów. Autorka innowacyjnych metod szkoleniowych. Posiada doświadczenie w obszarach związanych z zarządzaniem w sektorach produkcyjnych, realizowała szkolenia i brała udział we wdrożeniach narzędzi i technik Lean Management. Jest certyfikowanym konsultantem metodologii Success Insights, która pozwala m. in. na poprawienie komunikacji w zespołach i w firmie, lepsze zarządzanie zespołami ludzkimi, samodoskonalenie i rozwijanie swoich mocnych stron. Prowadziła szkolenia m. in. dla: ZUS, BZ WBK, ABB Łódź, PRYMAT, PESA Pojazdy Szynowe, Nutricia Opole, NGK Ceramics, Arcelor Mittal Poland, KGHM ZWR, KGHM HMG, Coty Polska.

 

Certyfikaty: 

 • Seminarium certyfikujące Success Insight International
 • Studia podyplomowe Coaching - Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. J. Tischnera w Krakowie
 • Certyfikat Trener zarządzania MATRIK – specjalizacja Planowanie Strategiczne

Małgorzata Bora

Doświadczony menedżer, coach, lekarz. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi oraz Coachingu Profesjonalnego na Akademii Leona Koźmińskiego. Korzysta z 16 lat doświadczeń menedżerskich związanych z zarządzaniem zespołami sprzedażowymi w branży medycznej, wprowadzającymi skutecznie nowe produkty na rynku szpitalnym i specjalistycznym, a także zespołami w służbie zdrowia, jako współzałożycielka hospicjum domowego. Szkolenia i procesy coachingowe opiera o neurobiologię. Popularyzuje wykorzystanie wiedzy o mózgu w biznesie i rozwoju osobistym. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku „Pozytywna organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” oraz w Warszawskiej Wyższej Szkole Biznesu na kierunku MBA. Współpracuje z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Izby Coachingu. Certyfikowany praktyk PRISM Brain Mapping.


Certyfikaty:

 • Akademia Leona Koźmińskiego – studia podyplomowe Coaching profesjonalny – metody i praktyka, akredytowane przez Izbę Coachingu.
 • PRISM Brain Mapping International, Royal Tunbridge Wells - Certyfikat Praktyka PRISM uprawniający do diagnozowania profili zachowan? metoda? PRISM Brain Mapping.
 • KURS: Coaching grupowy i zespołowy - Pracownia NOVO
 • KURS: „Styl prowokatywny tło i narzędzia” – Provocare Instytut Komunikacji Prowokatywnej
   

Wśród klientów Zespołu CB znaleźli się między innymi: AVON, AXA, BNP Paribas, Caritas Polska, Egis Poland, Fujitsu, Future Centre Training Corporation, Geneva Rocks, Hillway Training and Consulting, Ipsen Poland, iSpot, Krajowy Ośrodek Rozwoju Rolnictwa, Light Business Solutions, London Cass Business School, Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego, Ministerstwo Rozwoju, Novascon Pharmaceuticals, Polska Fundacja Coachingu i Mentoringu, Pharmena, PRO.MED.PL, Q8-Kuwait Petroleum International, Quipsound, Samsung, Solaris Coaching, Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Urząd Miasta Koszalin, Urząd Miasta Radomska, The Center for Creative Leadership w Brukseli, TMT Group.

 


Grzegorz Bora

Doświadczony menedżer, coach, lekarz. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi oraz Coachingu Profesjonalnego na Akademii Leona Koźmińskiego. Ma za sobą 21 lat pracy w biznesie w tym zarządzania zespołami sprzedaży i marketingu w branży medycznej. Zarządzał, między innymi, 50-cio osobowym zespołem rozproszonym, skutecznie budującym pozycję nowych marek na rynku sprzętu medycznego. Wspiera liderów gotowych na wykreowanie zmiany w życiu zawodowym. Prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące działania mózgu w różnych aspektach życia człowieka. Popularyzator wykorzystania wiedzy o mózgu w biznesie i rozwoju osobistym. Współpracuje z Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Izby Coachingu, w składzie jej Sądu Koleżeńskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.


Certyfikaty:

 • Akademia Leona Koźmińskiego – studia podyplomowe Coaching profesjonalny – metody i praktyka, akredytowane przez Izbę Coachingu.
 • MTQ48, AQR International, uprawniający do diagnozowania składowych odporności psychicznej narzędziem MTQ48.
 • PRISM Brain Mapping International, Royal Tunbridge Wells - Certyfikat Praktyka PRISM uprawniający do diagnozowania profili zachowan? metoda? PRISM Brain Mapping.
 • KURS: Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna – Droga do nieświadomości, Josette ten Have-de Labije, Robert Neborsky, ISTDP – International
   

Wśród klientów Zespołu CB znaleźli się między innymi: AVON, AXA, BNP Paribas, Caritas Polska, Egis Poland, Fujitsu, Future Centre Training Corporation, Geneva Rocks, Hillway Training and Consulting, Ipsen Poland, iSpot, Krajowy Ośrodek Rozwoju Rolnictwa, Light Business Solutions, London Cass Business School, Łódzka Akademia Karate Tradycyjnego, Ministerstwo Rozwoju, Novascon Pharmaceuticals, Polska Fundacja Coachingu i Mentoringu, Pharmena, PRO.MED.PL, Q8-Kuwait Petroleum International, Quipsound, Samsung, Solaris Coaching, Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Urząd Miasta Koszalin, Urząd Miasta Radomska, The Center for Creative Leadership w Brukseli, TMT Group.


Małgorzata Świerkosz – Hołysz

Coach, trener, konsultant z zakresu rozwoju kompetencji menedżerskich i tzw. kompetencji miękkich. Autorka artykułów naukowych dotyczących coachingu i zarządzania. Na sali szkoleniowej spędziła ponad 7500 godzin. Doświadczenie w biznesie  zdobywała już  od 1999 r. jako właściciel firmy, a następnie trener wewnętrzny w dużej korporacji finansowej,  gdzie odpowiadała za organizację,  projektowanie i prowadzenie  szkoleń miękkich i twardych, wdrażanie, oraz badanie modelu  kompetencji, rekrutację i selekcję pracowników, coaching, prowadzenie procesów Development Center. Prowadzi szkolenia   zakresu szeroko rozumianego zarządzania: zarządzanie zmianą,  zarządzanie sytuacyjne, zarządzanie poprzez kompetencje,  zarządzanie przez cele, zarządzanie w oparciu o talenty, coachingowy  model zarządzania; zarządzanie sobą w czasie, zarządzanie  pokoleniem X i Y. Opracowuje i wdraża modele kompetencji zarówno  w organizacjach biznesowych (finansowych), jak i w jednostkach  administracji publicznej. Aktywnie działa jako coach (ponad 600  sesji), prowadząc sesje zarówno dla wysokiej kadry managerskiej, jak i dla klientów indywidualnych. 

 

Certyfikaty:

 • Certyfikowany, międzynarodowy  konsultant MindSonar® – narzędzia służącego do pomiaru czynników  stylów myślenia ludzi, wspierającego proces coachingu, mentoringu, rekrutacji,sprzedaży czy budowania zespołu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu, gdzie odpowiada za kształcenie przyszłych trenerów i coachów
 • Wykładowca w Akademii WSB, gdzie w Katedrze Zarządzania prowadzi zajęcia z Rozwoju i szkoleń pracowników, Projektowania i organizacji szkoleń, Wdrażania modelu kompetencji, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Warsztatu budowania zespołu; Coachingowego stylu zarządzaniu; Psychologii menedżerskiej i Zarządzania Talentami

 

Informacje:

LICZBA GODZIN – 160 godzin
Czas trwania:
 2 semestry,
Dni uczęszczania: soboty, niedziele
Podstawa zaliczenia: egzaminy po I i II semestrze
Koszt studiów: 4500 zł 

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

500 zł

w dniu zapisu

I

800 zł

do 5 marca 2021 r.

II

800 zł

do 5 kwietnia 2021 r.

III

800 zł

do 5 maja 2021 r.

IV

800 zł

do 5 października 2021 r.

V

800 zł

 do 5 listopada 2021 r.

Ogółem

4 500 zł

 

Partnerzy

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Akronim ten jest jednym z najchętniej używanych obecnie określeń służących opisaniu sytuacji w jakiej funkcjonują firmy, menadżerowie i pracownicy. Zmienność (Volatility), niepewność (Uncertainty), złożoność (Complexity) oraz niejednoznaczność (Ambiguity) towarzyszyły nam już dawniej, bezprecedensowa wydaje się obecnie ich intensywność i skala sprawiająca, że zarządzanie, podejmowanie strategicznych decyzji jest trudniejsze, ale i bardziej ekscytujące.

Kierunek studiów Menadżer w świecie VUCA daje słuchaczom umiejętności niezbędne do poruszania się w czterech wyżej wymienionych wymiarach rzeczywistości biznesowej. Warsztatowa forma zajęć została zaprojektowana, tak aby uczestnicy po ich zakończeniu potrafili dokonać transferu wiedzy do codziennej pracy. Dzięki symulacjom opartym o rzeczywiste analizy przypadków, udziałem w grach biznesowych i eksperymentach myślowych studia przybierają formę treningu menadżerskiego opartego o ideę „małego MBA”. 

Zajęcia on line prowadzone są przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe, zarządcze i szkoleniowe.

 

Dr Andrzej Szóstak
Doktor socjologiiWspółzałożyciel firmy Exbis.
Specjalista z zakresu psychologii biznesu; historyk organizacji, coach rozwoju osobistego i zawodowego.

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC