Podyplomowe studia wyceny i gospodarki nieruchomościami

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

NOWY PROGRAM ZAWIERAJĄCY:  RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOCIAMI

 

Atuty kierunku:

 

- studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomościami,

-studia trwają dwa semestry, realizują minimalne wymogi programowe, ustalane przez ministra infrastruktury i rozwoju,

- zajęcia warsztatowe, przygotowujące do wykonania projektów operatów szacunkowych z wykorzystaniem obowiązujacych podejść, metod i technik wyceny nieruchomości

- wśród wykładowców  rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści w dziedzinie rynku nieruchomości, wyceny wartości przedsiębiorstw i nieruchomości, inwestycji, zarządzania, finansów i prawa.


Cel:

 

Studia pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu wyceny nieruchomości z zastosowaniem obowiązujących podejść, metod i technik oraz podstaw budownictwa, ekonomii, gospodarki przestrzennej, gospodarki rolnej, leśnej i wodnej oraz szerokiegozakresu regulacji prawnych dotyczacych gospodarki nieruchomościami.

Wykładowcy:

 

Zajęcia prowadzą członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

 

Wśród kadry:

mgr Zenon Marczuk - rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, geodeta uprawniony;posiada również uprawnienia dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych; członek Komisji Opiniującej ŚSRM (ocena operatów szacunkowych). Członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Pracownik administracji samorządowej.

dr inż. Jan Konowalczuk -  Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej - podkomisji ds. szacowania nieruchomości, Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Wieloletni praktyk i dydaktyk w zakresie wyceny nieruchomości, tworzenia operatów szacunkowych  

mgr inż. Bogdan Kukuła - Prezes Górnoślaskiego Stowarzyszenia Zarzadców Nieruchomości od 1999 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Zarządców i administratorów Nieruchomości w Gdańsku od 2004 do 2015. Zarządca nieruchomości w tym głównie komercyjne: centra handlowe, biurowce, tereny magazynowo-produkcyjne, wspólnoty mieszkaniowe.

 

Program:

Program studiów podyplomowych umożliwia poznanie pełnego spektrum zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami, a w szczególności szeroko pojmowanego procesu wyceny nieruchomości. Zajęcia prowadzone zarówno przez wybitnych teoretyków jak i doświadczonych praktyków, dają gwarancję pozyskania wiedzy w zakresie umożliwiającym podejmowanie właściwych rozstrzygnięć w odniesieniu do materiału urzędowego jakim jest operat szacunkowy.

 

Studia podyplomowe są również pierwszym formalnym etapem, na drodze umożliwiającej uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1 września 2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z punktu widzenia zadań organów administracji publicznej jedną z najistotniejszych zmian jest uchylenie ust.1a w art. 157. W wyniku tej zmiany uchylony został skutek wydania przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych negatywnej oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego. Skutek ten to była utrata przez operat charakteru opinii o wartości, automatycznie uniemożliwiająca wydanie rozstrzygnięcia w prowadzonym postępowaniu.

 

W aktualnym stanie prawnym, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów, to organ prowadzący postępowanie będzie podejmował decyzję o możliwości wykorzystania operatu, niezależnie od oceny organizacji zawodowej. Ocena ta stanowić będzie  jedynie materiał dowodowy, który organ będzie mógł uwzględnić przy podejmowaniu rozstrzygnięcia w sprawie. Istotne zmiany dotyczą również samej definicji wartości rynkowej, kwestii opłat adiacenckich a także uwarunkowań prawnych związanych z potwierdzaniem aktualności operatu szacunkowego. W tej sytuacji pracownicy organu powinni dysponować podstawowym zasobem wiedzy o uwarunkowaniach prawnych i metodycznych zasadach sporządzania operatu szacunkowego oraz o możliwym zakresie jego oceny jako dowodu w prowadzonym postępowaniu.

 
W programie m.in. moduły:

 1. Część ogólna prawa cywilnego

 2. Podstawy prawa rzeczowego

 3. Podstawy prawa zobowiązań

 4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego

 5. Źródła informacji o nieruchomościach

 6. Gospodarka przestrzenna

 7. Gospodarka nieruchomościami

 8. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze

 9. Gospodarka rolna, leśna i wodna

 10. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji

 11. Elementy finansów i bankowości

 12. Podstawy matematyki finansowej

 13. Podstawy budownictwa

 14. Przegląd technologii w budownictwie

 15. Proces inwestycyjny w budownictwie

 16. Eksploatacja nieruchomości

 17. Przeglądy techniczne i remonty

 18. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny

 19. Elementy planowania i kalkulacji kosztów

 20. Podstawy kosztorysowania

 21. Podejścia metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce

 22. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych

 23. Wycena nieruchomości zurbanizowanych

 24. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami

 25. Wycena nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych

 26. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych:

 27. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością

 28. Wycena masowa

 29. Zarządzanie biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 30. Konstruowanie i zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 31. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami

 32. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami

 33. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości

 34. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości

 35. Umowa o zarządzanie nieruchomością

 36. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi

Studia kończą się pracą końcową bez jej obrony.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 398

Część zajęć w formule online.

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia kierowane są do osób pragnących zostać rzeczoznawcą majątkowym, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami lub zarządcą nieruchomości. Studia przede wszystkim adresowane są do osób zajmujących się obsługą rynku nieruchomości, m.in. pracowników instytucji samorządowych, pracowników banków, konsultantów, doradców inwestycyjnych, pracowników spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, developerów, administratorów budynków. Studia łączą wiedzę teoretyczną z praktyką oraz przygotowują do samodzielnego wykonywania czynności związanych z szacowaniem wszystkich typów nieruchomości.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Studia służą przekazaniu słuchaczom konkretnej i koniecznej wiedzy do wykonywania zawodów: Rzeczoznawcy majątkowego, Zarządcy nieruchomościami oraz Pośrednika w obrocie nieruchomościami. Łączą wiedzę teoretyczną z praktyką oraz przygotowują do samodzielnego wykonywania czynności związanych z szacowaniem wszystkich typów nieruchomości i przedsiębiorstw.

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

760 zł

do 5 października 2020

II

760 zł

do 5 listopada  2020

III

760 zł

do 5 grudnia 2020

IV

760 zł

do 5 lutego 2021

V

760 zł

do 5 marca 2021

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

4 400 zł

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

 

Oferta specjalna

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Program studiów podyplomowych z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami łączy w sobie informacje niezbędne zarówno dla rzeczoznawcy majątkowego, jak i pośrednika oraz zarządcy nieruchomości. Umożliwia nie tylko zdobycie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, ale tworzy również bezpieczne fundamenty stosowania tej wiedzy w codziennej praktyce zawodowej. Dołącz do grona profesjonalistów - zapraszam serdecznie i życzę powodzenia na drodze do sukcesu.

 

mgr Zenon Marczuk

Rzeczoznawca majątkowy, Członek Państwowej

Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych.

 

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Akademia menedżera sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły