Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym w związku ze stosowaniem RODO i po zmianach wprowadzanych przepisami tzw. ustawy dostosowującej z dnia 21 lutego 2019 r.

Opis szkolenia

 

 

 

Akademia WSB zaprasza na szkolenie z zakresu RODO prowadzone przez Dyrektora Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w UODO Panią Monikę Krasińską.

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie dla grup. Dostosowujemy wówczas program i termin szkolenia do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia "Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym w związku ze stosowaniem RODO i po zmianach wprowadzanych przepisami tzw. ustawy dostosowującej z dnia 21 lutego 2019 r." w formule online

 


Miejsce szkolenia: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza


Koszt szkolenia: 500 zł

 


 

Opis i cele szkolenia:


Zapraszamy na szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze publicznym w oparciu o ustawę RODO oraz przepisy tzw. ustawy dostosowującej z dnia 21 lutego 2019 roku. Podczas szkolenia omówiony zostanie zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony danych osobowych w odniesieniu do sektora publicznego. Uczestnicy zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności m.in. z zakresu szacowania form i rodzajów procesów przetwarzania  danych osobowych przez administratorów, przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych, klauzul informacyjnych, udostępniania danych, zawierania umów powierzenia, realizacji zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych i odpowiedzialności prawnej.  Zdobędą również wiedzę dotyczącą postępowań przed organem nadzorczym w sprawach z udziałem administratorów danych, a także roli Inspektora Ochrony Danych.  

 


 

Uczestnicy szkolenia:


Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób mających do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych, w tym również do administratorów danych. Na szkolenie zapraszamy osoby rozpoczynające "swoją przygodę" z RODO, które planują podjąć prację jako Inspektorzy Ochrony Danych.

 


 

Atuty szkolenia:


  • certyfikat ukończenia szkolenia
  • szkolenie prowadzone przez Dyrektora Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w UODO
  • aktualne wytyczne dotyczące postępowania z danymi osobowymi w praktyce

 

 

 

 

Kontakt:

Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
tel. 32 295 93 11

 

 

 

 

Program

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony danych osobowych w sektorze publicznym w związku z wejściem w stosowanie RODO (tzw. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
a. identyfikacja danych osobowych w zasobach papierowych i informatycznych – kształtowanie się zakresu danych zwykłych i wrażliwych
b. określenie ról uczestników procesu przetwarzania  administrator/współadministrator/przetwarzający
c. pseudonimizacja a anonimizacja
d. wpływ nowych technologii na kształtowanie zakresu danych osobowych– monitoring, nagrywanie rozmów, portale informacyjne, Big Data, RFID, drony itd.
e. wyłączenia RODO – zakres i charakter oraz konsekwencje

 

2. Szacowanie form i rodzajów procesów przetwarzania  danych osobowych przez administratorów z sektora publicznego
a. ocena sposobów przetwarzania i czynności przetwarzania
b. identyfikacja celów przetwarzania danych
c. przetwarzanie zautomatyzowane – profilowanie – warunki i wyłączenia
d. ograniczenie przetwarzania i usuwanie danych w  świetle ograniczeń związanych z retencją danych
e.  koncepcja przetwarzania w świetle współadministrowania
f. przetwarzanie z upoważnienia a przetwarzanie z mocy przepisów prawa – relacje pomiędzy podmiotami publicznymi  niepublicznymi realizującymi zadania publiczne
g. rejestrowanie czynności przetwarzania –- forma, zakres i treść czynności przetwarzania oraz wyłączenia podmiotowe – treść i zakres rejestru czynności przetwarzania

 

3. Postępowanie przed organem nadzorczym w sprawach z udziałem administratorów danych
a. procedura administracyjna a RODO -  nowe kompetencje organu ochrony danych
b. postępowanie w sprawie opiniowania i zatwierdzania kodeksów postępowań - monitorowanie zatwierdzonych kodeksów w praktyce
c. kontrole organu nadzorczego - rodzaj i metodologia kontroli - zmiany w świetle RODO – uprawnienia w toku kontroli i tryb weryfikacji decyzji pokontrolnych
d.  tryb postępowania prowadzonego przed organem nadzorczym w ramach postępowań z tzw. wniosków o uprzednie konsultacje
e. wnioski o odszkodowanie za naruszenie RODO

4. Przegląd przesłanek i zasad dopuszczalnego przetwarzania danych zwykłych i wrażliwych w sektorze publicznym
a. analiza klauzul zgód w sektorze publicznym przed i po 25 maja 2018 r.
b. rola przepisów sektorowych w realizacji zasady legalizmu w sektorze publicznym – RODO a tajemnice prawnie chronione
c. zastosowanie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu i innych przesłanek z art. 6 i art. 9 ust. 2 RODO
d. zasada minimalizacji danych i proporcjonalności– kopiowanie i skanowanie dokumentów w działalności  podmiotów sektora publicznego
e. marketing i promocja – działalność w ramach własnych portali i stron internetowych oraz serwisów internetowych podmiotów trzecich
f. kształtowanie się zasad ochrony danych przetwarzanych w ramach programów unijnych i innych programów finansowanych ze środków publicznych z udziałem administratorów z sektora publicznego
g. monitoring w sektorze publicznym - budowa procedur i wyzwania po 4 maja 2019 r.
h. wykorzystywanie wizerunku w świetle RODO
i. realizacja zasad RODO w świetle zasad dostępu do informacji publicznej (m.in. nagrywanie sesji rad organów kolegialnych samorządu terytorialnego)
j. zasady przetwarzania danych pracowników w świetle RODO i po zmianach przepisów sektorowych (określenie przesłanek pozyskiwania i dalszego przetwarzania danych, odbiorcy danych pracowników w realizacji zadań związanych z zatrudnieniem)

 

5. Udostępnianie danych osobowych
a. warunki formalne wniosku o udostępnienie danych
b. tryb rozpatrywania wniosków
c. odmowa udostępnienia danych w związku z ochroną prywatności i tajemnic prawnie chronionych
d. udostępnianie danych osobowych  w związku z prawem dostępu do informacji publicznej
e. udostępnianie danych w BIP – warunki przetwarzania danych osób publicznych i nie realizujących zadań publicznych (prywatnych) w dokumentach umieszczonych w BIP
f. udostępnianie danych w związku z kontrolami organów uprawnionych

 

6. Zawieranie umów powierzenia w praktyce podmiotów sektora publicznego
a. zakres i cel powierzenia – zmiany po 25 maja 2018 r.
b. dalsze powierzenie – ryzyka związane z tzw. przetwarzaniem w chmurze
c. kontrola i audyt przetwarzającego przez administratora
d. najczęstsze błędy przy kształtowaniu umów powierzenia – wyzwania przed podmiotami sektora publicznego jako administratorami i przetwarzającymi
e. orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach związanych z realizacją umów powierzenia
f. rejestr kategorii czynności przetwarzania – charakter, zakres i cel
g. konstrukcja powierzenia w programach unijnych

 

7. Przegląd klauzul informacyjnych w dokumentacji sporządzanej przez administratorów
a. klauzule informacyjne, tzw. warstwowe informowanie
b. tryb realizacji uprawnień kontrolnych przez podmioty danych - rozpatrywanie wniosków podmiotów danych w zakresie prawa do bycia zapomnianym, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do kopii danych, prawa do sprostowania danych i in. nowych praw z RODO
c. informowanie o naruszeniach osób, których dane dotyczą


8. Nowe rejestry po 25 maja 2018 r. - praktyczne wskazówki dla w zakresie realizacji zasad bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
a. priwacy by design i privacy by default - praktyczne podejście do zasady uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania – prywacy impast assesment (w tym projektowanie ochrony danych na etapie zamówień publicznych)
b. ocena skutków dla ochrony danych przeprowadzana w sektorze publicznym
c. rejestr naruszeń - procedura zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu - przykłady najczęstrzych naruszeń zgłaszanych w sektorze
d. treść polityk ochrony danych w związku z koniecznością zapewnienia zasady rozliczalności – przykłady sposobów analizy ryzyka

 

9. Rola IOD i współpraca z nim
a. realizacja zadań IOD a kontrola audytorska
b. sposób realizacji kontroli IOD u administratora i przetwarzającego
c. proces opiniowania przez IOD polityk ochrony danych i innych dokumentów przed ich wdrożeniem i na etapie ich stosowania
d. odpowiedzialność IOD
e. niezależność i inne atrybuty IOD w praktyce

 

10. Kontrole w organach samorządu terytorialnego po 25 maja 2018 r.
a. główne obszary kontroli
b. uchybienia stwierdzone w toku kontroli
c. wystąpienia organu nadzorczego i decyzje w związku ze stwierdzonymi naruszeniami

 

11. Odpowiedzialność prawna w świetle przepisów o ochronie danych
a. odpowiedzialność karna
b. odpowiedzialność administracyjna
c. odpowiedzialność finansowo-administracyjna
d. odpowiedzialność dyscyplinarna
e. odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza)

 

 

Opłaty

 

 

Koszt szkolenia: 500 zł

 

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
 

 

 

 

Prowadzący

 

dyr Monika Krasińska

Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w UODO odpowiedzialnego za analizę prawno-orzeczniczą. Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, UKSW w Warszawie, Akademia Koźmińskiego, Akademia WSB, Uniwersytet Łódzki) . Posiada bogate doświadczenie w pracach nad tworzeniem przepisów gwarantujących ochronę prawa do prywatności i w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym. Obszar specjalizacji: ochrona danych osobowych, zarządzanie tajemnicami prawnie chronionymi, zarządzanie informacja publiczną. Zajmuje się i/lub zajmowała opiniowaniem aktów prawa, prowadzeniem postępowań administracyjnych i przed sądami administracyjnymi, kierowaniem wystąpień do instytucji krajowych i międzynarodowych w zakresie ochrony prawa do prywatności, występowaniem przed organami ścigania i sądami krajowymi w sprawach z zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, uczestnictwem w pracach krajowych i międzynarodowych w zakresie kształtowania wytycznych w obszarze ochrony prywatności.

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC