Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

Szanowni Państwo,

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Akademia WSB posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie. Jesteśmy przekonani, iż posiadane uprawnienia doktorskie pozwolą na rozwijanie efektywnej współpracy pomiędzy Akademią WSB a przedstawicielami nauki i praktyki w zakresie realizacji wspólnych projektów rozwojowych i naukowo-badawczych. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż trwa realizacja programu Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB.
 

Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe  w sferze naukowo-dydaktycznej i biznesowej. Adresatami Seminarium Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na sprawniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem, a także na ugruntowanie swojej pozycji w świecie nauki. Celem Seminarium Doktorskiego Akademii WSB jest nabycie przez Uczestników Seminarium wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie pracy naukowej oraz umożliwienie im przygotowania, pod merytoryczną i metodyczną opieką Opiekunów Naukowych, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie napisania rozprawy.
 

Niezależnie od zajęć realizowanych w ramach Seminarium Doktorskiego, które odbywają się raz w miesiącu i są prowadzone przez uznane osobowości ze świata nauki i biznesu, Akademia WSB wspiera Doktorantów poprzez organizowanie dedykowanych im innych form kształcenia doktorskiego. Należą do nich seminaria naukowe dotyczące wymagań merytorycznych, metodycznych i formalnych prac doktorskich, warsztaty naukowe poświęcone dyskusji naukowej nad cząstkowymi problemami związanymi z warsztatem naukowym Doktoranta czy coroczne Ogólnopolskie Konferencje Naukowe dla Doktorantów z cyklu Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami. Funkcję Kierownika Seminarium Doktorskiego sprawuje prof. dr hab. Marek Lisiński. Tych z Państwa, którzy chcieliby w przyszłości spełniać się zawodowo, jako nauczyciele akademiccy oraz wysokiej klasy eksperci i członkowie kadry kierowniczej przedsiębiorstw serdecznie zachęcamy do udziału w Seminarium Doktorskim Akademii WSB.
 

Rekrutacja na Seminarium Doktorskie

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

2. REJESTRACJA ON-LINE

3. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 • karta informacyjna kandydata na Seminarium Doktorskie (POBIERZ) oraz załącznik (POBIERZ)
 • podanie o przyjęcie na Seminarium Doktorskie (POBIERZ),
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawione na nazwisko inne niż obecne),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej.

4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 • ocena spełnienia wymagań formalnych przez Kandydata
 • ocena predyspozycji i kompetencji Kandydata do prowadzenia pracy naukowej

5. PRZYJĘCIE NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: dr Joanna Dzieńdziora, tel.: 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl
 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: mgr Anna Koćwin, tel. 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl
 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: mgr Dorota Walczak-Waler, tel. 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl

 

ZAPISZ SIĘ NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

 

Wysokość opłat za udział w Seminarium Doktorskim w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości od roku akademickiego 2019/2020 określa zarządzenie Rektora.

 

Zgodnie z Art. 186. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. stopień doktora nadaje się osobie, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 2. uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 3. posiada w dorobku co najmniej:
  1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism punktowanych, lub
  2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, albo rozdział w takiej monografii;
 4. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.