Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

Szanowni Państwo,
 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Akademia WSB posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb mundurowych, a także pracowników administracji publicznej zaangażowanych profesjonalnie w obszarze bezpieczeństwa oraz osób którym bliska jest problematyka bezpieczeństwa.
 

CELE SEMINARIUM

Celem Seminarium Doktorskiego Akademii WSB jest wykształcenie u Uczestników Seminarium umiejętności indywidualnej pracy naukowej i umożliwienie im przygotowania, pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów, koncepcji rozprawy doktorskiej, a następnie samodzielnego napisania rozprawy. W ramach Seminarium Doktorskiego mogą być przygotowywane prace doktorskie z zakresu bezpieczeństwa (globalne, narodowe, publiczne, społeczne, ekonomiczne, wewnętrzne państwa), instytucji bezpieczeństwa (polityka bezpieczeństwa, projektowanie i ocena systemów bezpieczeństwa, instytucje rządowe na poziomie centralnym i terenowym, instytucje samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, podmioty prawa prywatnego, instytucje Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe), obszarów zagrożeń (identyfikacja i ocena zagrożeń w skali globalnej, krajowej i lokalnej; identyfikacja i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, terroryzm międzynarodowy, przestępczość i patologie społeczne, katastrofy naturalne i awarie techniczne).
 

PROGRAM SEMINARIUM
Zajęcia z metodologii pracy naukowej, przygotowanie do prowadzenia samodzielnych badań naukowych.
Zajęcia: Sztuka przygotowania publikacji naukowej w formie książki lub artykułu naukowego oraz zasady ich publikacji.
Zajęcia z metodyki przygotowania rozprawy doktorskiej.
Wykłady z tematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.
Tematyczne seminaria doktorskie prowadzone w Katedrze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Zajęcia w ramach Seminarium Doktorskiego odbywają się raz w miesiącu i są prowadzone przez uznane osobistości ze świata nauki i praktyki edukacyjnej.
 

ZASADY PROWADZENIA SEMINARIUM
Zasady prowadzenia Seminarium Doktorskiego na Wydziale Nauk Stosowanych Akademii WSB, określa Regulamin Seminarium Doktorskiego. Funkcję Kierownika Seminarium Doktorskiego sprawuje dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB.
 

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH
Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich określa: Statut Akademii WSB oraz  uchwała Senatu Akademii WSB nr 30/2019/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Akademii WSB.
 

Tych z Państwa, którzy chcieliby w przyszłości spełniać się zawodowo jako naukowcy, nauczyciele akademiccy oraz wysokiej klasy eksperci, członkowie kadry kierowniczej instytucji związanych z bezpieczeństwem narodowym, obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym, serdecznie zachęcamy do udziału w Seminarium Doktorskim Akademii WSB.

 

ZAPISZ SIĘ NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

 

 

Seminarium doktorskie dla praktyków

 

Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb mundurowych, a także pracowników administracji publicznej zaangażowanych profesjonalnie w obszarze bezpieczeństwa. Adresatami Seminarium Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego oraz do prowadzenia samodzielnych badań naukowych w naukach o bezpieczeństwie, a także rozwijanie kompetencji naukowych i społecznych niezbędnych do zajmowania stanowisk związanych z bezpieczeństwem narodowym, obronnością, bezpieczeństwem wewnętrznym i zarządzaniem kryzysowym.

 

Rekrutacja na Seminarium Doktorskie

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

2. REJESTRACJA ON-LINE, KARTA INFORMACYJNA KANDYDATA

3. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 • karta informacyjna kandydata na Seminarium Doktorskie (POBIERZ) oraz załącznik (POBIERZ)
 • podanie o przyjęcie na Seminarium Doktorskie (POBIERZ),
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawione na nazwisko inne niż obecne),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej.

4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 • ocena spełnienia wymagań formalnych przez Kandydata
 • ocena predyspozycji i kompetencji Kandydata do prowadzenia pracy naukowej

5. PRZYJĘCIE NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

 

Szczegółowych informacji udzielają: 

 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: dr Joanna Dzieńdziora, tel.: 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl
 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: mgr Anna Koćwin, tel. 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl
 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: mgr Dorota Walczak-Waler, tel. 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl
   

Wysokość opłat za udział w Seminarium Doktorskim w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie od roku akademickiego 2019/2020 określa zarządzenie Rektora: ZARZĄDZENIE REKTORA.

 

ZAPISZ SIĘ NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

 

Zgodnie z Art. 186. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. stopień doktora nadaje się osobie, która:

 

 1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 2. uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 3. posiada w dorobku co najmniej:
  1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism punktowanych, lub
  2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, albo rozdział w takiej monografii;
 4. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.