Seminarium Doktorskie: Pedagogika

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Akademia WSB posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, nauki o bezpieczeństwie. Jesteśmy przekonani, iż posiadane uprawnienia doktorskie pozwolą na rozwijanie efektywnej współpracy pomiędzy Akademią WSB a przedstawicielami nauki i praktyki w zakresie realizacji wspólnych projektów rozwojowych i naukowo-badawczych.  Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej, oświatowej, edukacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej, kompensacyjnej.

 

Celem Seminarium Doktorskiego Akademii WSB jest wykształcenie u Uczestników Seminarium umiejętności indywidualnej pracy naukowej i umożliwienie im przygotowania, pod opieką merytoryczną Opiekunów i Promotorów, koncepcji rozprawy doktorskiej,a następnie samodzielnego napisania rozprawy. W ramach Seminarium Doktorskiego mogą być przygotowywane prace doktorskie z takich subdyscyplin pedagogiki jak m.in.: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, pedagogika szkoły, pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysem, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika kultury i mediów, andragogika i dydaktyka. Zajęcia w ramach Seminarium Doktorskiego odbywają się raz w miesiącu i są prowadzone przez uznane osobistości ze świata nauki i praktyki edukacyjnej. Funkcję Kierownika Seminarium Doktorskiego sprawuje prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz. Tych z Państwa, którzy chcieliby w przyszłości spełniać się zawodowo jako naukowcy, nauczyciele akademiccy oraz wysokiej klasy eksperci, członkowie kadry kierowniczej instytucji edukacyjnych, oświatowych, wychowawczych, administracji publicznej,  serdecznie zachęcamy do udziału w Seminarium Doktorskim Akademii WSB.

 

Seminarium doktorskie dla praktyków

Seminarium Doktorskie Akademii WSB skierowane jest do osób posiadających doświadczenie zawodowe w sferze naukowo-dydaktycznej, oświatowej, edukacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej, kompensacyjnej. Adresatami Seminarium Doktorskiego Akademii WSB są przede wszystkim osoby, dla których uzyskanie stopnia naukowego doktora jest jednym z kluczowych etapów kariery zawodowej, pozwalającym na efektywniejsze prowadzenie procesu edukacji, wychowania, profilaktyki zarządzania placówkami oświatowym, a także na ugruntowanie swojej pozycji w świecie nauki.

 

Rekrutacja na Seminarium Doktorskie

 

1. PODSTAWOWE INFORMACJE

2. REJESTRACJA ON-LINE, KARTA INFORMACYJNA KANDYDATA

3. ZŁOŻENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 • karta informacyjna kandydata na Seminarium Doktorskie (POBIERZ) oraz załącznik (POBIERZ)
 • podanie o przyjęcie na Seminarium Doktorskie (POBIERZ),
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób mających dyplom wystawione na nazwisko inne niż obecne),
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty kwalifikacyjnej.

4. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

 • ocena spełnienia wymagań formalnych przez Kandydata
 • ocena predyspozycji i kompetencji Kandydata do prowadzenia pracy naukowej

5. PRZYJĘCIE NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

Szczegółowych informacji udzielają: 

 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: dr Joanna Dzieńdziora, tel.: 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl
 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: mgr Anna Koćwin, tel. 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl
 • Koordynator ds. kształcenia doktorskiego: mgr Dorota Walczak-Waler, tel. 32 295 9343, doktorant@wsb.edu.pl

 

ZAPISZ SIĘ NA SEMINARIUM DOKTORSKIE

 

Wysokość opłat za udział w Seminarium Doktorskim w dyscyplinie pedagogika od roku akademickiego 2019/2020 określa zarządzenie Rektora.

 

Zgodnie z Art. 186. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. stopień doktora nadaje się osobie, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 2. uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 3. posiada w dorobku co najmniej:
  1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism punktowanych, lub
  2. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, albo rozdział w takiej monografii;
 4. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską.

 

Kadra naukowa:

prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs
Obszary zainteresowań badawczych :
pedagogika ogólna, teoria kształcenia i teoria wychowania w kontekście nauk filozoficznych, historycznych, psychologii,  socjologii, nauk antopologicznych, medycznych, przyrodniczych, socjologiczno – prakseologicznych.

Podejmowana problematyka badawcza obejmuje przemiany edukacji i nauk pedagogicznych w szczegółowym zakresie :

- Uczeń i nauczyciel jako podmioty procesów edukacji.
- Edukacyjne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kształtowania kultury zaufania, poczucia odpowiedzialności i bezpieczeństwa.
- Pytania i polecenia jako metodyczne i metodologiczne narzędzie pracy nauczyciela.
- Wartości uniwersalne w pracy nauczyciela i ucznia.
- Programy i podręczniki w szkołach i w pozaszkolnej edukacji – kształcenie i samokształcenie.
- Edukacyjne i pozaedukacyjne funkcje czasopism społeczno- politycznych, kulturowych i popularno – naukowych
- Edukacyjne i pedagogiczne funkcje programów społecznościowych w mediach i w Internecie.

Kontakt -  wojciech.kojs@gmail.com

 

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer
Katedra Pedagogiki w Akademii WSB; jest przewodniczącym Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem – między innymi – Rady ds. Informatyzacji Edukacji (organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej, w Radzie przewodniczy Zespołowi ds. Edukacji Medialnej), Rady Naukowej Fundacji Edukacja na Nowo, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Rady Programowej Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; w latach 2012-2014 był członkiem Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2014-2016 członkiem Rady Naukowej Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Zajmuje się pedagogiką ogólną i pedagogiką medialną.

Szczegółowe obszary zainteresowań naukowych:

-badanie procesu wykorzystania w edukacji nowych mediów i Internetu
- badanie społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa sieci)
- poszukiwanie optymalnych metod stosowania nowych mediów w procesie kształcenia i samokształcenia
- budowanie nowych modeli edukacji XXI wieku, w tym zagadnienie nowej kultury uczenia się w hybrydowym świecie
- nowoczesna pedagogika (aspekty kulturowe i cywilizacyjne, nowe technologie a aspekty aksjologiczne współczesnej pedagogiki)
- analiza różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych

Kontakt - jmorbitzer@wsb.edu.pl

 

prof. dr hab. Mirosława Nowak - Dziemianowicz
Zainteresowania badawcze: Problematyka edukacji, szkoły i nauczyciela 
Jakie funkcje pełni dzisiaj edukacja i szkoła? Gdzie znajdują się blokady prorozwojowej, emancypacyjnej funkcji polskiej szkoły? Jak można blokady te przezwyciężyć, czy i jak można zmienić polską szkołę? Czego dotyczy pozór obecny w polskiej edukacji i polskiej szkole? Jakie mechanizmy władzy za nim stoją, czyich i jakich interesów dotyczą? Kim jest współczesny, polski nauczyciel, jakie kompetencje zdobywa w procesie kształcenia, czego dotyczą odczuwane przez niego deficyty, co jest źródłem jego problemów, doświadczenia edukacyjnej porażki?

Pytanie o relacje między ludźmi, związki intymne, małżeństwo, rodzinę, o to, co dzieje się w nich „pomiędzy”: małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi:    Konflikty małżeńskie, sposoby ich rozwiązywania, przyczyny, skutki.  Problem tożsamości oraz znaczenia relacji rodzinnych dla jej konstruowania.  Problem współczesnego rodzicielstwa, zmian w tym zakresie, problemów, konfliktów.  Problem rodzinnych doświadczeń bywających źródłem cierpienia. Należy do nich  rozwód jako doświadczenie krytyczne, mogą to  być także codzienne praktyki rodzinnego wykluczenia, zrywania więzi, odmowy komunikacji, deficytu bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia.  Problem rodzinnej socjalizacji do ról związanych z płcią.


Pytanie o interpretatywną orientację metodologiczną w humanistyce i naukach społecznych. Pytanie o znaczenie i możliwości narracji. Narracyjność jako orientacja metodologiczna. Narracyjność pedagogiki, narracyjne badania pedagogiczne. . Narracyjna tożsamość. Narracyjność a perspektywa krytyczna. W tym nurcie poszukiwań mieszczą się wszelkie badania interwencyjne, zaangażowane, których istotą jest dopuszczenie do głosu: słabszych, marginalizowanych, defaworyzowanych, wykluczonych.

Kontakt - mirka.dziemianowicz@poczta.fm

 

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska

Zainteresowania badawcze:
- sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem procesów włączających
w życie społeczne
- sposoby spędzania czasu wolnego ludzi z różnych grup społecznych ze szczególnym wyróżnieniem osób wykluczonych (zakłady karne, poprawcze, bezrobotni, dzieci zaniedbane wychowawczo i społecznie, szkoła, domy kultury, świetlice środowiskowe)
- praca socjalna z klientami pomocy społecznej
- kwestie bezrobocia w Polsce (diagnoza, procesy inkluzji)
- instytucje pomocy, opieki i ratownictwa społecznego
- środowisko życia jako fundament socjalizacji
- kapitał społeczny jako podstawa procesów społecznych
- sprawiedliwość społeczna jako istotny element rozwoju społecznego
- sieroctwo społeczne
- społeczeństwo ryzyka
- organizacje pozarządowe (NGS) i indywidualna praca społeczna

Kontakt - morlowska@wsb.edu.pl

 

prof. nadzw. dr hab. Eugenia Rostańska
Zainteresowania badawcze :
problemy i zależności związane ze znaczeniem i przemianami edukacji we współczesnym społeczeństwie, w aspekcie szeroko pojętej przestrzeni pedagogicznej, uwzględnieniem  kontekstów  społecznych, antropologicznych, kulturowych, medialnych, technologicznych, systemowych i pragmatycznych.

Podejmowane zagadnienia dotyczą :  

- funkcjonowania  edukacji szkolnej, wczesnoszkolnej i przedszkolnej w  aspektach teoretycznych, pragmatycznych i systemowych ,
- aktywności edukacyjnej uczniów i  nauczycieli w placówkach oświatowych i organizacjach  społecznych
- uwarunkowań i współczesnych problemów edukacji szkolnej, wczesnoszkolnej  i przedszkolnej
- specyfiki uczenia się dziecka i uczenia się dorosłych odbiorców edukacji  w, kontekście kulturowym, społecznym i pragmatycznym, środowiskowej, systemowej i poza systemowe,    
- językowych i  relacyjnych struktur  komunikacji  dorosłego i dziecka w sytuacji  edukacyjnej,
- edukacyjnych i środowiskowych  uwarunkowań nabywania kompetencji  językowych ,
- uwarunkowań, rezultatów i konsekwencji  przemian i reform  w systemie oświaty. 

Kontakt - erostanska@wsb.edu.pl

 

prof. nadzw. dr hab. Adrian K. Siadkowski
Głównym kierunkiem działalności naukowo-badawczej w zakresie pedagogiki kultury są kwestie tożsamości kulturowej, w szczególności problematyka koegzystencji kultur i religii, asymilacja i akulturacja, fundamentalizm religijny, terroryzm motywowany religią, badania diaspor na terenie Polski, etniczności w kulturach pierwotnych obszaru MENA oraz sekurytyzacja procesów społecznych i problematyka współczesnych procesów migracyjnych.


Wiedza i doświadczenie oraz kontakty naukowe zdobyte podczas licznych wyjazdów studyjnych i badań terenowych do krajów obszaru MENA m.in. Jemen, Oman, Syria, Liban, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Jordania, Maroko będą pomocne dla tych adeptów nauki, którzy zechcą zając się problematyką  kultury arabsko – islamskiej w Polsce i w krajach obszaru MENA.

Kontakt - asiadkowski@wsb.edu.pl

 

 

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk                                                              

Zainteresowania badawcze: Problematyka, która mogłaby stanowić przedmiot rozprawy doktorskiej pisanej pod moim kierunkiem, dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z edukacją i uczeniem się ludzi dorosłych, uwarunkowanych przemianami społeczno-kulturowymi ponowoczesności, ale także w odniesieniu do przeszłości. Moje poszukiwania naukowe, a w związku z tym także ewentualne prace doktorskie, oscylują wokół historii myśli pedagogicznej/andragogicznej, filozofii edukacji i andragogiki, biograficznych kontekstów edukacji i uczenia się dorosłych.

Kategorie: biograficzność, tożsamość, narracyjność, doświadczenie/doświadczanie, uczenie się, edukacja stanowią wspólny element przenikający badania historyczne, jak i te usytuowane we współczesnych kontekstach kulturowo-społecznych.

Prowadzone przeze mnie badania  zorientowane są metodologicznie na procedury hermeneutyczne i metody jakościowe.

Kontakt - agnieszka.stopinska@gmail.com

 

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik
Obszary zainteresowań badawczych:

- Zachowania ryzykowne i problemowe
- Profilaktyka społeczna
- Aktywność w środowiskach społecznych
- Współczesne zagrożenia
- Bezpieczeństwo w kryzysie i sytuacjach kryzysowych

Kontakt - mwalancik@wsb.edu.pl

 

 

 

 

prof. nadzw. dr hab. Maciej Witkowski

Prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu antropologii społecznej, psychologii i zarządzania publicznego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac poświęconych problematyce integracji mniejszości kulturowych, wykorzystywaniu narzędzi psychologicznych w zarządzaniu i analizie dyskursu. Jest członkiem European Association of Social Anthropologists i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Został laureatem dwóch konkursów na granty badawcze Narodowego Centrum Nauki. Od wielu lat prowadzi badania terenowe poświęcone sytuacji Romów w Polsce i Europie. Jest autorem książek: „Polityka i antropologia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce” (2016) oraz „Menedżer czy antropolog?
Jak powstaje dyskurs międzykulturowego zarządzania i marketingu” (2007).

Zaprasza osoby zainteresowane podejściem interdyscyplinarnym do badania zjawisk edukacyjnych mieszczących się w obszarze pedagogiki. Oferuje pomoc
w wykorzystaniu perspektyw: psychologicznej, socjologicznej, zarządzania i marketingu, antropologii kulturowej, analizy dyskursu.

Proponowane przykładowe obszary tematyczne:
- edukacja regionalna, etniczna i wielokulturowa;
- stereotypy i uprzedzenia w procesie edukacyjnym: rasizm, antysemityzm, romofobia, islamofobia;
- system oświaty wobec wyzwań współczesnych migracji;
- problemy edukacji i integracji Romów;
- trening psychologiczny;
- zarządzanie partycypacyjne w oświacie (np. badania nad funkcjonowaniem budżetów partycypacyjnych w Dąbrowie Górniczej);
- psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania placówką oświatową;
- motywowanie w edukacji; wypalenie zawodowe nauczycieli; radzenie sobie ze stresem
w pracy nauczyciela; mobbing;
- psychologiczne i społeczne uwarunkowania frustracji nauczycieli;
- analiza dyskursu materiałów edukacyjnych;
- promocja i PR w placówce oświatowej;
- zastosowania marketingu społecznego w edukacji i działalności organizacji pozarządowych.

Kontakt - mwitkowski@wsb.edu.pl

 

dr hab. Agnieszka Weiner, prof. WSEI

Zainteresowania badawcze:
pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, teoria kształcenia, psychologia i pedagogika muzyki, psychometria muzyczna.

Przykładowa podejmowana problematyka:

- interdyscyplinarne badania w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
- zdolności, kompetencje, zainteresowania, preferencje muzyczne dzieci/młodzieży/osób dorosłych, muzyka i jej rola w życiu, edukacji, wychowaniu;
- kompetencje nauczyciela (wszystkie etapy nauczania i specjalizacje), satysfakcja z pracy, awans zawodowy, specyfika pracy dyrektora szkoły;
- aktualne problemy szkoły (nauczyciel, uczeń, rodzic, system, koncepcje zmian).

Jestem otwarta również na inne, interesujące pomysły zgłoszone przez doktoranta

Kontakt : agnieszkaweiner@interia.pl


 

dr hab. Mirosław Kisiel, prof. UŚ

Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz wykładowca w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB
w Dąbrowie Górniczej. Jest specjalistą w zakresie edukacji muzycznej, muzykoterapii w edukacji, emisji głosu dla nauczycieli oraz tańca.
 

Mirosław Kisiel jest twórcą i współtwórcą dziesięciu monografii: Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej (2003), Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze (2005), Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka (2007), Child as an active student in music education (2012), Emisja i higiena głosu w pracy dydaktycznej nauczyciela (2012), Wielorakie przestrzenie muzyki w edukacji i wychowaniu dziecka w młodszym wieku szkolnym (2013), Język muzyki i mowa muzyczna w dialogu dziecka z dorosłym w edukacji elementarnej (2015), Orientacje w metodologii badań edukacyjno-muzycznych (2018), Zabawą sztuką. Socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu (2019), a także redaktorem i współredaktorem naukowym trzynastu tomów zbiorowych. W dorobku swoim Autor może poszczycić się również licznymi pracami zamieszczonymi w publikacjach zbiorowych, które były wydane w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich oraz artykułami w czasopismach naukowych i edukacyjnych.
 

Mirosław Kisiel aktywnie pracuje na rzecz stowarzyszeń naukowych tj.: Polska Sekcja ISME International Society for Music Education (Warszawa); Polskie Towarzystwo im. Edwina E. Gordona (Bydgoszcz) oraz Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich (Wrocław). Jest również rzeczoznawcą podręczników i konsultantem z zakresu edukacji muzycznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 

Kontakt: mkisiel.onile@wsb.edu.pl lub kisiel.miroslaw@gmail.com

ORCID: https://orcid.org/000-0003-2002-0116

 

Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

Jest kierownikiem Zakładu Nauk Społecznych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Współpracuje z Instytutem Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  W latach 1997-2017 była zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Była Kierownikiem Pracowni Badań nad Autyzmem. Od 2010 do 2017 roku była członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępcą przewodniczącego Komisji Kształcenia. W latach 2011-2018. była polskim przedstawicielem w European Network on Teacher Education Policies. Od 2015 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Od 1 sierpnia 2018r. jest redaktor naczelną Kwartalnika „Edukacja”. Od 1 stycznia 2020 jest też redaktor naczelną międzynarodowego czasopisma The International Journal of Special Education. Ekspertem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwie Edukacji Narodowej. Autorką ponad 100 artykułów, książek autorskich i  książek pod redakcją.

 

Prof. Sekułowicz jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i zagranicznych oraz członkiem Rad Naukowych czasopism o międzynarodowym zasięgu. Jest recenzentem wielu polskich i międzynarodowych czasopismach w tym w The Journal of Autism and Developmental Disorder, The Journal of International Association of Special Education. The Journal of Psychiatry and Clinical Psychology.

 

Zainteresowania badawcze ulokowane są w szczególności w następujących obszarach:

 1. Autystyczne spektrum zaburzeń z uwzględnieniem  pomocy dzieciom i ich rodzinom, w poszukiwaniu skutecznych sposobów terapii i rehabilitacji.
 2. Wczesna diagnoza i wczesna interwencja rehabilitacyjna dzieci z ASD.
 3. Stres rodzicielski, strategie radzenia sobie a ryzyko wypalania się sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością; Rola zasobów w procesie adaptacji rodzicielskiej.
 4. Kompetencje i umiejętności nauczycieli a ryzyko wypalenia zawodowego.
 5. Problemy komunikacyjne w relacjach pracownicy medyczni (zwłaszcza lekarze
  i pielęgniarki,  dziecko z autyzmem i jego rodzice).
 6. Uważność, współodczuwanie i prężność jako czynniki chroniące i przeciwdziałające stresowi zawodowemu i ryzyku wypalenia wśród lekarzy i innych pracowników medycznych.

 

Kontakt: malgorzatasekulowicz@gmail.com