Kryminalistyka | Cieszyn

Opis specjalności

Celem specjalności jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym (sfera operacyjna i procesowa). Studenci poznają metody, techniki i narzędzia służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości, psychologii osobowości, identyfikacji zachowań przestępczych.


W ramach zajęć przewidziano wizytę w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, spotkania z ekspertami z zakresu daktyloskopii, fonoskopii, badań z użyciem poligrafu.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:


-    mechanizmów przygotowania i popełniania czynów zabronionych,
-    istoty, funkcji i znaczenia kryminalistyki, 
-    techniki i taktyki kryminalistycznej,
-    psychologii sądowej i psychologii osobowości,
-    metod przesłuchiwania świadków i podejrzanych,
-    zasad współpracy z właściwymi służbami w obszarze walki z przestępczością,
-    specyfiki czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wybranych analiz kryminalistycznych;

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające:

 

-    określenie warunków postępowania sądowego w aspekcie powiązań i prawidłowości psychologicznych,
-    wskazanie istoty czynności operacyjno-rozpoznawczych, wykonanie podstawowych czynności operacyjno-śledczych oraz procesowo-kryminalistycznych i wyjaśnienie ograniczeń w ich stosowaniu,
-    rozpoznanie cech świadczących o wiarygodności zeznań świadków i podejrzanych,
-    zrozumienie i interpretację poszczególnych rodzajów ekspertyz kryminalistycznych i opinii sądowych;

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności społeczne

 

-    jest gotowy na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności,
-    prezentuje postawy etyczne i profesjonalizmu.

 

Wybrane przedmioty w ramach specjalności:

 

-    Metodyka kryminalistyczna,
-    Czynności procesowe i operacyjno-śledcze,
-    Psychologia sądowa,
-    Psychologia osobowości,
-    Psychologia zeznań i wyjaśnień (przesłuchanie świadka, podejrzanego),
-    Zabezpieczenie dokumentów i badanie ich autentyczności,
-    Identyfikacja rzeczy i osób,
-    Modele i typy profilowania.

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

 

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w komórkach dochodzeniowo – śledczych takich służb jak - Policja, ABW, Żandarmeria Wojskowa, CBA - w firmach zajmujących się kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa, jak również w komórkach organizacyjnych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo instytucji finansowych i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

Akademia WSB ma podpisane porozumienie z Komendantem Głównym Policji, współpracuje z Śląską Komendą Policji w Katowicach oraz wieloma komendami miejskimi. Partnerem Uczelnia jest również Śląska Grupa Wojewódzkiej Sekcji Polskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA).

Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton od Security. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

Doświadczenia jakie studenci zdobywają dzięki tej współpracy niewątpliwie zaowocują w życiu zawodowym.

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC