Zarządzanie w administracji*

Opis specjalności

Specjalność zarządzanie w administracji pozwala na uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji zawodowych w zakresie zarządzania komórkami i jednostkami administracji, w tym kierowania zespołami ludzkimi i organizowania pracy własnej. Program nauczania porusza zagadnienia współpracy administracji publicznej z interesariuszami jednostek, zarówno osobami fizycznymi jak i podmiotami gospodarczymi. Daje równie ż możliwości zapoznania się z dobrymi praktykami w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego na poziomie regionalnym i lokalnym.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

 • prawnych zasad funkcjonowania administracji,
 • struktury administracji, jej organów i kompetencji oraz realizowanych zadań,
 • zarządzania finansami w administracji,
 • specyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności w zakresie rekrutacji, wynagradzania i motywowania pracowników,
 • istoty gospodarowania mieniem komunalnym,
 • celów i zadań zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • problematyki e-administracji oraz jawności informacji w administracji.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 

 • zastosowania analizy porównawczej do zagadnień struktury i funkcji organów administracji,
 • rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania charakterystycznych dla administracji,
 • dokonywania analizy i oceny planu rozwoju gminy,
 • analizowania norm prawnych dotyczących wykorzystania technik informacyjnych i informatycznych w realizowaniu zadań administracji,
 • określania odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zadań przez pracowników administracji publicznej,

 

*kierunek wprowadzany

Praca

Perspektywy zatrudnienia:

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy jako wyspecjalizowana kadra kierownicza i średniego szczebla w jednostkach administracji, a także w jednostkach organizacyjnych im podległych, które zajmują się zaspokajaniem potrzeb zbiorowych. Posiadają również kwalifikacje i kompetencje odpowiednie do podjęcia pracy w urzędach pracy, służbach porządku publicznego, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją, instytucjach UE i organizacjach międzynarodowych.

Opłaty

 Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 

Studia stacjonarne
i niestacjonarne
do 1 lipca 2019 r. 

100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł

Studia stacjonarne
i niestacjonarne
po 1 lipca 2019 r. 

 150 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
         
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

 

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1150 zł

 

Partnerzy

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC