Inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

 

Opis specjalności

Celem specjalności inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym jest przekazanie wiedzy i umiejętności związanych z szeroko pojętym transportem szynowym (kolejowym, tramwajowym, przemysłowym: górniczym; hutniczym), ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa, infrastruktury, budowy i eksploatacji pojazdów szynowych. Zakres merytoryczny studiów obejmuje również zagadnienia trwałości i niezawodności środków technicznych w transporcie szynowym. Ponadto w ramach specjalności zakłada się przekazanie kompetencji, umożliwiających projektowanie i budowę elementów infrastruktury szynowej i pojazdów szynowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa w transporcie oraz systemami logistycznymi. Po ukończeniu studiów absolwent będzie dysponował również kompletem technik związanych m.in. z przeprowadzaniem analizy ryzyka i oceny istotności zmiany oraz reprezentowaniem w organizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS)/Utrzymaniem (MMS) z uwzględnieniem najnowszych wymagań prawnych polskich i europejskich. Student w trakcie studiów będzie miał możliwość uzyskania certyfikatów Pełnomocnika i Audytora wewnętrznego systemów zarządzania bezpieczeństwem, utrzymaniem i jakością. Ponadto w trakcie studiów będzie uczestniczył w licznych stażach i praktykach wśród liderów branży kolejowej w Polsce (m.in. PKP Cargo, PKP PLK, DB Schenker).

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

 • unijnego i krajowego prawodawstwa w zakresie transportu kolejowego,
 • typów i zasad konstrukcji pojazdów szynowych,
 • zasad użytkowania i utrzymania pojazdów szynowych,
 • zasad projektowania, budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • metody elementów skończonych (MES),
 • zasad prowadzenia ruchu kolejowego,
 • projektowania pojazdów szynowych i ich elementów,
 • wymagań dla obowiązkowych i dobrowolnych systemów zarządzania w transporcie kolejowym,
 • zasad działania organów nadzorczych i regulacyjnych w zakresie transportu kolejowego w Polsce i Europie.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

 • tworzenie dokumentacji eksploatacyjnej pojazdów kolejowych,
 • optymalizację konstrukcji pojazdów i projektowanie ich modernizacji,
 • projektowanie środków technicznych z wykorzystaniem metody elementów skończonych,
 • budowę, wdrożenie i prowadzenie systemów zarządzania w transporcie kolejowym (SMS, MMS),
 • audytowanie systemów zarządzania,
 • przeprowadzanie procesu oceny znaczenia zmiany i zarządzania ryzykiem.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalizacji

 • Infrastruktura kolejowa
 • Sterowanie ruchem kolejowym
 • Prowadzenie ruchu kolejowego
 • Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych
 • Eksploatacja infrastruktury kolejowej
 • Metody numeryczne w projektowaniu (ANSYS, Catia)
 • Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym
 • Systemy zarządzania w transporcie kolejowym
 • Audytowanie systemów zarządzania w transporcie kolejowym
 • Przewóz materiałów niebezpiecznych na kolei
 • Regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego

 

Certyfikaty

Absolwenci kierunku transport, specjalności inżynieria i bezpieczeństwo kolejowe  będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w transporcie
 • Audytora/Pełnomocnika Systemu Zarządzania Utrzymaniem w transporcie

 

Zgodnie z Ustawą o prawie budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie funkcji technicznych w budownictwie studia pierwszego lub drugiego stopnia na kierunku transport, specjalności transport szynowy w Akademii WSB są podstawą do zdobycia uprawnień budowlanych w obszarze teorii. Po ukończeniu studiów do aplikanta należy jeszcze spełnienie wymagań opisanych w ustawie art. 14 ust. 3 związanych z praktykami przy sporządzaniu projektów oraz praktykami na budowie potwierdzonymi przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

 

Praca

Absolwenci specjalności inżynieria i bezpieczeństwo w transporcie szynowym  są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: pełnomocników, menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem w transporcie, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność transportową, pracowników biur projektowych i przedsiębiorstw transportowych, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny zarządzania inżynierii transportu szynowego i bezpieczeństwem w firmach konsultingowych.

 

Opłaty

Transport - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 360 zł 100 zł * 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 360 zł 380 zł 380 zł 445 zł 525 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł        

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Kształcenie na kierunku Transport odpowiada bieżącym wyzwaniom rynku transportu lądowego i powietrznego. Studenci poznają problematykę organizacji i techniki transportu, zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach transportowych (również na dedykowanych specjalnościach w zakresie bezpieczeństwa i obsługi pasażera w transporcie lotniczym i kolejowym), oraz w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych. Absolwent kierunku Transport w AWSB jest specjalistą łączącym kompetencje techniczne z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kluczową umiejętnością absolwentów tego kierunku jest zdolność rozumienia i kojarzenia problemów technicznych i organizacyjnych z otoczeniem gospodarczym, dzięki czemu podejmują oni racjonalne decyzje w oparciu o zrozumiałą dla niego wiedzę, nie tylko z zakresu teorii.

 

Dr inż. Aleksander Drzewiecki,
Prezes Zarządu Kolei Śląskich sp. z o.o.