Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa

Opis specjalności

Celem specjalności służby graniczne w bezpieczeństwie państwa jest dostarczenie studentowi szczegółowej wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujących ochronę granic Polski i UE, kontroli granicznej i zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej oraz nabycie przez studentów umiejętności praktycznych z zakresu realizacji zadań przez służby graniczne.

W kontekście dynamicznie rozwijającej się sytuacji międzynarodowej, kryzyso imigracyjnego i wzrastającego zagrożenia terrorystycznego w najbliższych latach niezwykle cenieni i poszukiwani na runku pracy będą specjaliści z zakresu ochrony granic Polski i UE, kontroli granicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej.

Program studiów stworzony we współpracy ze Strażą Graniczną gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz pozwala studentom na zdobycie zarówno szczegółowej wiedzy z zakresu przepisów prawnych, jak i poznania praktycznych aspektów jej wykorzystania.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat:

 • przepisów prawnych, w oparciu o które funkcjonują służby odpowiedzialne za ochronę granic,
 • zadań, zakresu działania i organizacji Straży Granicznej i Służby Celnej,
 • obowiązków i uprawnień funkcjonariuszy Straży Granicznej i Służby Celnej,
 • przebiegu, zasad oznakowania i fizycznej ochrony poszczególnych odcinków granicy państwowej,
 • zasad ochrony granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, w tym funkcjonowania i organizacji agencji FRONTEX,
 • zasad realizacji polityki wizowej, w tym zasad przekraczania granicy i kontroli ruchu granicznego,
 • legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski,
 • podstaw  prawa celnego, w tym zasad granicznej kontroli celnej.

 

Absolwent specjalności potrafi:

 • posługiwać się podstawowymi aktami prawnymi z zakresu kontroli ruchu granicznego,
 • rozpoznać przejawy zagrożenia migracyjnego,
 • wykonywać czynności pomocnicze w zakresie sytuacji kryzysowej w przejściu granicznym, w tym przeprowadzić ewakuację z terenu zagrożonego,
 • współdziałać ze służbami granicznymi w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy oraz przewożeniem przez granicę towarów.

 

Absolwent:

 • jest świadom, iż naczelną wartością służb granicznych jest etyka i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
 • jest otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności,
 • jest przygotowany do sprawnego przekraczania granicy państwowej, organizacji przekraczania granicy przez grupy oraz współdziałania ze służbami granicznymi.

 

Wbrane przedmioty w ramach specjalności:

 • Ochrona granic RP w systemie bezpieczeństwa państwa i UE (część praktyczna realizowana w ramach wizyty studyjnej)
 • Straż Graniczna w systemie bezpieczeństwa
 • Służba Celna w systemie bezpieczeństwa
 • Organizacja i funkcjonowania przejść granicznych (część praktyczna realizowana w ramach wizyty studyjnej)
 • Polityka wizowa Polski i państw Strefy Schengen i jej realizacja przez Straż Graniczną
 • Rozpoznanie migracyjne
 • Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej
 • Zasady bezpieczeństwa i kontroli celnej w obrocie towarowym z państwami trzecimi
 • Przeciwdziałanie przemytowi narkotyków, ludzi i towarów akcyzowych
 • Zarządzanie kryzysowe w terytorialnym zasięgu przejścia granicznego

Praca

Absolwentom specjalności służby graniczne w bezpieczeństwie państwa zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w Straży Granicznej. Są również przydatne w zatrudnieniu w administracji celnej, agencjach celnych oraz przedsiębiorstwach realizujących obrót towarowy z zagranicą oraz w organizacjach pozarządowych działających w zakresie cudzoziemców. Nabyte wiedza i umiejętności będą również przydatne pilotom i przewodnikom wycieczek międzynarodowych.

 

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

Partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Śląsko–Małopolski Oddział Straży Granicznej. Uczelnia aktywnie współpracuje także z Komendą Główną Policji, Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu. Ważnym partnerem Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton od Security. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie. Znaczącym partnerem dla tej specjalności jest także Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

 

 

     
     
     
     

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC