Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie

Opis specjalności

Jeśli planujesz zostać wychowawcą przedszkolnym lub nauczycielem w klasach I-III szkoły podstawowej – ten kierunek jest dla Ciebie. Studia te umożliwiają zdobycie niezbędnych kompetencji do pracy w zawodzie nauczyciela w przedszkolu i klasach  początkowych.

W ramach przygotowania do zawodu nauczyciela student uzyska podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotów pedagogicznych, przygotowujących do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych w przedszkolu i szkole podstawowej, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu edukacji, organizacji środowiska wychowawczego w grupie przedszkolnej  i klasach początkowych.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym w odniesieniu do edukacji przedszkolnej i I etapu edukacji,
 • zna specyfikę procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego (ich i prawidłowości i zakłóceń), w tym w obszarze pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • ma wiedzę z zakresu współczesnych teorii wychowania i nauczania oraz kształcenia w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw,
 • ma wiedzę na temat głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących,
 • zna zasady projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej w odniesieniu do edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych,
 • ma wiedzę z zakresu struktury i funkcji systemu oświaty, jego celów, podstaw prawnych i organizacyjnych,
 • posiada wiedzę na temat podmiotu działalności pedagogicznej (uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz partnerów edukacji),
 • posiada wiedzę na temat prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych występujących wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • zna specyfikę funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów uzdolnionych,
 • zna metodykę wykonywania zadań w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • zna podstawy bezpieczeństwa, udzielania pierwszej pomocy i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • ma wiedzę na temat zasad projektowania ścieżki własnego rozwoju,
 • posiada wiedzę z zakresu etyki zawodu nauczyciela,
 • ma wiedzę z zakresu funkcjonowania i patologii narządu mowy oraz zasad jego prawidłowego używania w pracy nauczyciela,
 • ma wiedzę z zakresu przygotowania dydaktycznego, podstaw merytorycznych do nauczania w klasach I-III i w przedszkolu.

 

Kończąc studia w Akademii WSB absolwent pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej:

 • potrafi - wykorzystując zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii i pedagogiki - dokonać obserwacji i interpretacji zdarzeń pedagogicznych, w tym motywów i wzorów zachowań uczestników tych zdarzeń,
 • diagnozuje, analizuje i prognozuje sytuacje pedagogiczne w oparciu o posiadaną wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyk szczegółowych,
 • dobiera właściwie strategie realizowania działań praktycznych w kontekście edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • korzysta z różnorodnych źródeł, w tym z nowoczesnych technologii, by zdobywać i rozwijać swoją wiedzę i umiejętności,
 • potrafi rozpoznać specjalne potrzeby uczniów, potrafi je zaobserwować, zdiagnozować i sformułować wnioski,
 • potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk wykorzystując swoje kompetencje komunikacyjne, konstruując dobrą atmosferę, sprzyjającą komunikacji w klasie szkolnej,
 • ocenia przydatność  typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • projektując działania pedagogiczne właściwie dobiera materiały, środki i metody pracy, w tym nowoczesne technologie informatyczne,
 • posiada umiejętności pracy w grupie i wykorzystuje je w procesie kształcenia i wychowania, pracując w zespole potrafi  przyjmować w nim różne role, wykazując się elementarnymi umiejętnościami organizacyjnymi,
 • animuje rozwój uczestników procesów pedagogicznych, wspiera i inspiruje ich do samodzielnego zdobywania wiedzy,
 • potrafi pracować z uczniami uwzględniając ich indywidualne potrzeby,
 • potrafi wdrażać działania innowacyjne, eksperymentuje,
 • potrafi w pracy dydaktycznej posługiwać się normami etycznymi,
 • projektuje plan swojego rozwoju zawodowego,
 • posiada umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w pracy pedagoga,
 • potrafi dbać o narząd mowy, posługując się nim w prawidłowy sposób.

 

Praca

Absolwent posiada pełne kompetencje pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w przedszkolach i klasach I-III. Absolwent studiów pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna może znaleźć zatrudnienie w szkołach podstawowych, przedszkolach - publicznych jak i niepublicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych.

Opłaty

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- studia jednolite magisterskie
Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-10 Rata miesięczna
     
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 510 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 150 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Partnerzy

Program i realizacja kształcenia odbywa się w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Edukacji Początkowej oraz Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Twórczych.

Partnerem Akademii WSB w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej  są m.in. Kuratorium Oświaty w Katowicach, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM",  ABC Data Centrum Edukacyjne, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie GórniczejAkademia Maluszka Akademii WSBRegionalne Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Autystycznych w Katowicach.

     
ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Program studiów przygotowany został w oparciu o opracowany przez ekspertów MNiSW standard kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. Studenci przygotowujący się do zawodu pedagoga, nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, chcący pracować z dziećmi, przygotowują się do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, zdobywają wiedzę od doświadczonych pedagogów, odbywają zajęcia w laboratoriach dydaktycznych, uczestniczą w wizytach studyjnych.

 

mgr Marta Mucha
pedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi w Myszkowie

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC