Resocjalizacja*

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność resocjalizacja umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim.

 

Współpraca z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Katowicach.

Studenci tej specjalności otrzymują wiedzę o metodach zapobiegania uzależnieniom oraz zapoznają się z zasadami funkcjonowania opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej w Polsce i innych krajach. Zapoznają się także z działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną wobec osób nieprzestrzegających ogólnego porządku normatywnego oraz zdobywają wszechstronną wiedzą z profilaktyki, resocjalizacji, kryminologii, wiktymologii.

Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • podstawowych pojęć, historii, problemów z zakresu nieprzystosowania społecznego i resocjalizacji,
 • historycznych uwarunkowań problematyki resocjalizacyjnej,
 • społecznych, moralnych, ekonomicznych i zdrowotnych konsekwencji rozwoju patologii społecznej,
 • podstawowych strategii realizacji działań profilaktycznych, metodyki tworzenia programów profilaktycznych,
 • objawów, genezy, patomechanizmu i konsekwencji wybranych zaburzeń psychicznych,
 • problematyki związanej z zagadnieniami niedostosowania społecznego,
 • celów, podstaw prawnych i organizacyjnych instytucji resocjalizacyjnych,
 • metod oddziaływań wykorzystywanych w procesie resocjalizacji, w tym: metodyki pracy kuratora sądowego, metodyki pracy w zakładzie poprawczym, w zakładzie dla nieletnich i w innych placówkach penitencjarnych,
 • celów i założeń rehabilitacyjno-edukacyjnego modelu oddziaływań wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • pragmatyk służb mundurowych.

 

Absolwenci specjalności posiadają umiejętności:

 • pozwalające na realizację zadań o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym i kontrolnym,
 • interpersonalne, niezbędne w pracy zespołowej oraz w procesie komunikowania się w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej,
 • dokonywania oceny skuteczności poszczególnych oddziaływań resocjalizacyjnych,
 • przeprowadzania diagnoz oraz działań terapeutycznych w obszarze resocjalizacji,
 • rozpoznawania przejawów niedostosowania społecznego i zapobiegania im,
 • planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych, zarówno w warunkach opieki całkowitej, w instytucjach izolacji społecznej, jak i w środowisku otwartym z zastosowaniem tradycyjnych i twórczych metod pracy,
 • stosowania w praktyce przepisów  prawa karnego i wykroczeń,

 

Wybrane zagadnienia:

 • Teoretyczne podstawy resocjalizacji
 • Patologia społeczna
 • Profilaktyka społeczna
 • Komunikacja interpersonalna w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej
 • Metodyka resocjalizacji
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Metody pracy w zakładzie dla nieletnich
 • Warsztaty motywowania klienta do zmiany
 • Psychologia kliniczna
 • Praktyczne aspekty psychopatologii
 • Diagnoza i terapia w resocjalizacji
 • Podstawy prawa karnego i wykroczeń
 • Zarządzanie i organizacja w resocjalizacji
 • Pragmatyki służb mundurowych

 

*kierunek wprowadzany

Praca

Studenci resocjalizacji przygotowywani są do pracy w różnych placówkach profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych, w tym w ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych, w zakładach poprawczych, w zakładach karnych dla młodocianych oraz dorosłych, a także do pracy jako kuratorzy zawodowi. Ponadto studenci kończący studia mogą podjąć pracę w ośrodkach zajmujących się leczeniem uzależnień i w innych instytucjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

Absolwent specjalności  może znaleźć zatrudnienie w placówkach podległych wymiarowi sprawiedliwości, oświacie, zakładach opieki społecznej.

Opłaty

Pedagogika - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Partnerami Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w tym obszarze są również Areszt Śledczy w Sosnowcu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

 

 

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej

 

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

     
     
     

 

 

 

 

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej

 

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

 

Najczęściej wybierana specjalność

Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie...

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Dzienne studia dofinansowane

Studia dzienne za TYLKO 100 zł miesięcznie

Sprawdź szczegóły