Wczesne wspomaganie rozwoju*

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis specjalności

Specjalność wczesne wspomaganie rozwoju to specjalność przygotowująca do pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych, w wieku od urodzenia do podjęcia obowiązku szkolnego. W ramach specjalności realizowane są zajęcia praktyczne z zakresu pielęgnacji małego  dziecka z zaburzeniami ruchowymi i przewlekle chorego, stymulacji aktywności poznawczej, metod aktywnego słuchania muzyki wg . B. Strauss, wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka z rzadkimi wadami genetycznymi

Po ukończeniu specjalności absolwent jest przygotowany do pracy w placówkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w ośrodkach wczesnej interwencji, w przedszkolach z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi, w żłobkach, klubikach dziecięcych, a także jako asystent rodziny z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju. Może podejmować aktywność zawodową, jako pracownik/ założyciel fundacji, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka i wsparciem dla jego rodziny.  

Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dąbrowie Górniczej, oraz Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

•           biologicznych, neurobiologicznych, genetycznych podstaw rozwoju dziecka i zaburzeń rozwoju 

•           prawidłowości przebiegu rozwoju psychoruchowego dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i  przedszkolnym oraz czynników rozwoju

•           przyczyn oraz objawów zaburzeń o podłożu neurobiologicznym we wczesnym rozwoju dziecka (m.in.: dziecięce porażenie mózgowe, opóźnienie intelektualne, autystyczne spektrum zaburzeń, ADHD, zaburzenia mowy o typie afazji, rzadkie choroby genetyczne)

•           przyczyn i objawów jednostek klinicznych zaburzeń o podłożu psychogennym we wczesnym rozwoju dziecka (m.in.: zaburzenia emocjonalne, zaburzenia zachowania)

•           diagnozy rozwojowej i funkcjonalnej małego dziecka

•           medycznych i psychologiczno - pedagogicznych podstaw wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji

•           problemów rodziny z dzieckiem z zaburzonym rozwojem i form wsparcia rodziny

•           metod pedagogicznych wspomagania zaburzonego rozwoju dziecka (w tym: metodyka treningu interakcji między małym dzieckiem a rodzicami lub opiekunami, stymulacji polisensorycznej i integracji sensorycznej,  komunikacji wspomagającej i alternatywnej, języka migowego, aktywizacji poznawczej)

•           zasad rehabilitacji dziecka z zaburzeniami funkcji ruchowych, z zaburzeniami słuchu, wzroku, mowy, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z opóźnieniem/ upośledzeniem intelektualnym, z ADHD, z rzadkimi chorobami genetycznymi)

•           konstruowania indywidualnych programów wspomagania rozwoju dziecka i ich ewaluacji

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności:

•           pozwalające na wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu zaburzeń rozwoju dziecka w procesie diagnozy i wspomagania rozwoju

•           obserwowania zachowań dziecka i ich interpretacji z perspektywy objawów zaburzeń rozwoju o podłożu neurobiologicznym oraz psychogennym

•           interpretacji zachowań niewerbalnych występujących  u dziecka

•           sformułowania diagnozy psychopedagogicznej i przedstawienia jej w formie pisemnej z uwzględnieniem specyfiki odbiorcy

•           analizowania i realizacji zasad rehabilitacji dziecka z różnymi  zaburzeniami rozwoju

•           praktycznego stosowania poznanych metod i technik terapii i wspomagania rozwoju dziecka

•           dostosowania metod i technik wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do jego problemu rozwojowego i zaburzenia

•           konstruowania i realizowania indywidualnego planu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym i instytucjonalnym

•           współpracy z rodzicami dziecka i pomagania im  w realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju

•           rozpoznania potrzeb rodziców w zakresie wsparcia i wskazania  im możliwości jego uzyskania

 

 

*kierunek wprowadzany

Praca

Opłaty

Pedagogika - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy