Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie

Opis specjalności

Bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie

Celem specjalności bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie jest przekazanie wiedzy w zakresie sieci transportowych, ich struktury gałęziowej, podziałów oraz możliwości zastosowania środków transportu z poszczególnych gałęzi do realizacji procesów transportowych logistyki i spedycji. Absolwenci specjalności posiadają umiejętność doboru środka transportu, optymalizacji trasy przejazdu oraz organizacji przewozu wraz z wymaganą dokumentacją. Podczas wykonywania czynności zawodowych posługują się oprogramowaniem wspomagającym podejmowanie decyzji oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu

 • logistyki i spedycji,
 • bezpieczeństwa transportu,
 • infrastruktury i suprastruktury transportu,
 • prawa przewozowego,
 • transportu materiałów niebezpiecznych,
 • transportu materiałów ponadnormatywnych.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające

 • dobór gałęzi i środka transportu,
 • optymalizację trasy przejazdu,
 • organizację przewozu,
 • opracowanie wymaganej dokumentacji spedycyjnej,
 • wykorzystanie oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji,
 • systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem w tym zarządzania ryzykiem.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności

 • Logistyczna obsługa transportu
 • Prawo przewozowe
 • Spedycja drogowa, kolejowa, morska i lotnicza
 • Transport materiałów niebezpiecznych
 • Transport materiałów ponadnormatywnych
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie

Certyfikaty

Absolwenci kierunku transport, specjalności bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie będą przygotowani do uzyskania specjalistycznych certyfikatów:

 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001
 • Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001

  W ramach Certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym możemy wydać studentom po zakończeniu studiów:

  suplement do dyplomu  upoważniający do ubiegania się o zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Praca

Absolwenci specjalności bezpieczeństwo, logistyka i spedycja w transporcie  są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy w charakterze: menedżerów, kierowników średniego szczebla zarządzania logistyką i spedycją w transporcie, samodzielnych przedsiębiorców prowadzących własną działalność transportową, członków zarządu i rad nadzorczych przedsiębiorstw, doradców z dziedziny logistyki i spedycji w firmach konsultingowych.

W ramach Certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym możemy wydać studentom po zakończeniu studiów:

suplement do dyplomu  upoważniający do ubiegania się o zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Studia II stopnia magisterskie za 100 zł miesięcznie - przez cały pierwszy semestr studiów. Łączna bonifikata 1250 zł

 

Bonifikata specjalna w łącznej kwocie 1250 zł dla kandydatów rozpoczynających  studia II stopnia na wszystkich kierunkach  w semestrze ZIMOWYM w roku akademickim 2019/2020. W wyniku udzielenia bonifikaty czesne za1 semestr wynosi 100 zł/miesięcznie. 

 

Partnerzy

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA DZIENNE ZAPISZ SIĘ NA STUDIA ZAOCZNE

Kształcenie na kierunku Transport odpowiada bieżącym wyzwaniom rynku transportu lądowego i powietrznego. Studenci poznają problematykę organizacji i techniki transportu, zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach transportowych (również na dedykowanych specjalnościach w zakresie bezpieczeństwa i obsługi pasażera w transporcie lotniczym i kolejowym), oraz w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem Bezzałogowych Statków Powietrznych. Absolwent kierunku Transport w AWSB jest specjalistą łączącym kompetencje techniczne z wiedzą i umiejętnościami menedżerskimi. Kluczową umiejętnością absolwentów tego kierunku jest zdolność rozumienia i kojarzenia problemów technicznych i organizacyjnych z otoczeniem gospodarczym, dzięki czemu podejmują oni racjonalne decyzje w oparciu o zrozumiałą dla niego wiedzę, nie tylko z zakresu teorii.

 

Dr inż. Aleksander Drzewiecki,
Prezes Zarządu Kolei Śląskich sp. z o.o.

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC