Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

Opis specjalności

Celem specjalności jest przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dawniej ABI), spełniającej wymogi w zakresie posiadanej wiedzy, określone ustawą o ochronie danych osobowych. Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze specjalisty z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań pojawiających się w wyniku dynamicznego rozwoju technologii informatycznych oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • znaczenia informacji w zarządzaniu jednostkami administracyjnymi oraz przedsiębiorstwem,
 • współczesnych zagrożeń wymierzonych w bezpieczeństwo informacji, przechowywanej zarówno w systemach komputerowych jak i poza systemem komputerowym,
 • podstawowych przepisów prawnych, regulujących zagadnienie ochrony informacji,
 • norm i standardów bezpieczeństwa informacji,
 • współczesnych metod przechowywania, przetwarzania oraz udostępniania informacji.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające:

 • zdefiniowanie podstawowych właściwości informacji, mających znaczenie dla procesów zarządzania,
 • wykonanie analizy zagrożeń informacji,
 • definiowanie kluczowych dla przedsiębiorstwa zasobów podlegających ochronie,
 • przygotowanie kompletnej procedury zabezpieczenia informacji,
 • wdrożenie poznanych norm i standardów zabezpieczenia informacji,
 • dokonanie audytu w zakresie systemu ochrony bezpieczeństwa informacji,
 • monitorowanie zasobów informatycznych.

 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 • jest świadom istotności właściwej ochrony informacji w pracy zawodowej,
 • jest otwarty na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie metod ochrony informacji.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Prawne aspekty bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Audyt wewnętrzny i zewnętrzny w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem sprzętowym i sieci
 • Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji
 • Podstawy systemów kryptograficznych i kontrola dostępu do systemu
 • Przydatność dowodowa i zabezpieczanie dowodów elektronicznych w przypadku wystąpienia incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych 

 

Dodatkowe informacje:

Partnerem w przygotowaniu i realizacji programu studiów jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Praca

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych jest przygotowany do pracy w komórkach organizacyjnych zajmujących się projektowaniem systemów bezpieczeństwa informacyjnego oraz kreacją i realizacją polityki bezpieczeństwa informacyjnego zarówno w biznesie jak i w administracji publicznej oraz służbach mundurowych. W szczególności absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Danych Osobowych.

 

W ramach studiów istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu Auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji, wydany przez Zakład Systemów Jakości i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej.

Opłaty

 

Studia II stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3 Rata miesięczna Semestr 4 Rata miesięczna
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne 100 zł * 350 zł 440 zł 440 zł 440 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

Program studiów jest realizowano w partnerstwie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Uczelnia współpracuje również z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych.

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC