Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Opis specjalności

Program specjalności umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących planowania, prognozowania w zarządzaniu innowacjami w zakresie szeroko pojętego przemysłu i jego otoczenia.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę w zakresie:

 • planowania, prognozowania w zarządzaniu innowacjami w przemyśle i jego otoczeniu
 • nauk o zarządzaniu i ich rozwoju w kontekście rozwoju gospodarczego
 • oddziaływania otoczenia zewnętrznego na działalność przedsiębiorstwa
 • znajomości metod i narzędzi gromadzenia, analizy i prezentacji danych ekonomicznych i społecznych
 • metod badań i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstwa
 • interpretacji podstawowych przepisów z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego

 

Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

 • identyfikować zjawiska i procesy w organizacji zarządzania innowacjami
 • stosować wiedzę specjalistyczną do współpracy z innymi instytucjami
 • analizować problemy i obszary działalności
 • posługiwać się przepisami prawa w procesach planowania, organizowania i motywowania
 • stosować narzędzia informatyczne wspomagające procesy podejmowania decyzji

 

Absolwent specjalności posiada kompetencje:

 • ma świadomość konieczności budowania długotrwałych relacji biznesowych
 • potrafi pracować w zespole przyjmując różne role
 • cechuje się profesjonalizmem i odpowiedzialnością zawodową
 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się
 • umie pracować w zespole
 • jest gotowy do podejmowania wyzwań zawdowych

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności:

- Zarządzanie innowacjami i transferem technologii

- Struktura przestrzenna przemysłu

- Zarządzanie strategiczne w zarządzaniu innowacjami

- Komercjalizacja technologii innowacyjnych w przedsiębiorstwie

- Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych

- Restrukturyzacja i reorientacja przemysłu

Praca

Absolwent specjalności przygotowany jest merytorycznie do pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym i usługowym na stanowisku niższego i wyższego szczebla kierowniczego, jednostkach projektowych, w firmach konsultingowych jako doradca z dziedziny zarządzania innowacjami, działach wdrażania innowacji produktowej, procesowej lub pomocniczej. Może także prowadzić działalność gospodarczą w zakresie innowacyjnych rozwiązań.

Opłaty

Inżynieria zarządzania - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-6 Rata miesięczna Semestr 7 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 385 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Partnerzy

   
     

 

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC