Kryminalistyka i techniki śledcze

Opis specjalności

Celem specjalności Kryminalistyka i techniki śledcze jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym (sfera operacyjna i procesowa). Studenci poznają metody, techniki i narzędzia służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości, psychologii osobowości, identyfikacji zachowań przestępczych.


W ramach zajęć przewidziano wizytę w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, spotkania z ekspertami z zakresu daktyloskopii, fonoskopii, badań z użyciem poligrafu.

 

Absolwent specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 • mechanizmów przygotowania i popełniania czynów zabronionych,
 • istoty, funkcji i znaczenia kryminalistyki, 
 • techniki i taktyki kryminalistycznej,
 • psychologii sądowej i psychologii osobowości,
 • metod przesłuchiwania świadków i podejrzanych,
 • zasad współpracy z właściwymi służbami w obszarze walki z przestępczością,
 • specyfiki czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz wybranych analiz kryminalistycznych.

 

Absolwent specjalności posiada umiejętności umożliwiające:

 • określenie warunków postępowania sądowego w aspekcie powiązań i prawidłowości psychologicznych,
 • wskazanie istoty czynności operacyjno-rozpoznawczych, wykonanie podstawowych czynności operacyjno-śledczych oraz procesowo-kryminalistycznych i wyjaśnienie ograniczeń w ich stosowaniu,
 • rozpoznanie cech świadczących o wiarygodności zeznań świadków i podejrzanych,
 • zrozumienie i interpretację poszczególnych rodzajów ekspertyz kryminalistycznych i opinii sądowych.

 

Absolwent w ramach kompetencji społecznych

 • jest gotowy na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie studiowanej specjalności,
 • prezentuje postawy etyczne i profesjonalizmu.

 

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Metodyka kryminalistyczna
 • Czynności procesowe i operacyjno-śledcze
 • Psychologia sądowa
 • Zabezpieczenie dokumentów i badanie ich autentyczności
 • Identyfikacja rzeczy i osób
 • Modele i typy profilowania

Praca

Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w komórkach dochodzeniowo-śledczych takich służb jak: Policja, ABW, Żandarmeria Wojskowa, CBA, w firmach zajmujących się kompleksowym zapewnieniem bezpieczeństwa, jak również w komórkach organizacyjnych zapewniających ochronę i bezpieczeństwo instytucji finansowych i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ma podpisane porozumienie z Komendantem Głównym Policji, współpracuje z Śląską Komendą Policji w Katowicach oraz wieloma komendami miejskimi. Uczelnia współpracuje również z Wojskowymi Komendami Uzupełnień. Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci, jest European Associaton od Security. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC