Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych

Opis specjalności

W ramach specjalności organizacja i funkcjonowanie służb publicznych absolwent zdobywa gruntowną znajomość przepisów prawnych, dotyczącą organizacji, działania i struktury Policji oraz wysoce pożądane umiejętności zapewniające odpowiednie przygotowanie do zatrudnienia w Policji i innych instytucjach bezpieczeństwa publicznego będących w kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych (Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego), a także w różnych instytucjach pozarządowych ukierunkowanych na problematykę bezpieczeństwa.

 

Przygotowanie do pracy w policji

Przygotowany program kształcenia obejmuje tematykę określoną w minimalnym zakresie kształcenia programu szkolenia podstawowego dla policjantów, którego celem jest kompleksowe przygotowanie policjanta do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym.

 

Wiedza

Absolwent specjalności oprócz wiedzy kierunkowej posiada szczegółową wiedzę z zakresu:

 • zasad i praktyk działania i współdziałania Policji oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne,
 • obowiązków, praw i odpowiedzialności policjanta oraz innych funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w tym odnoszących się do sytuacji kryzysowych,
 • zasad prawa karnego i postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • praw człowieka i środków ochrony tych praw,
 • zasad ruchu drogowego i uprawnień służb publicznych w stosunku do uczestników ruchu drogowego.

 

Umiejętności

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Wyższej Szkole Biznesu:

 • posiada umiejętność pracy operacyjno-rozpoznawczej jaką wykonuje funkcjonariusz Policji,
 • umie zapewnić bezpieczeństwa i porządek publiczny w miejscu pełnienia służby,
 • potrafi zarządzać w sytuacjach kryzysowych,
 • potrafi posługiwać się podstawowymi rodzajami broni palnej,
 • potrafi profesjonalnie udzielić pierwszej pomocy,
 • posiada umiejętność komunikowania się z przedstawicielami środków masowego przekazu,
 • rozważnie stosuje siłę fizyczną w samoobronie oraz jako środek przymusu bezpośredniego.

 

Absolwent jest otwarty na dyskusję z zakresu zagadnień związanych z ewolucją roli Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, ma świadomość odpowiedzialności zawodowej, wysokich standardów etycznych, jakimi posługuje się funkcjonariusz zapewniający bezpieczeństwo publiczne, jest otwarty na pracę w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa.

 

 

 

 

 

 

 

Praca

Absolwenci tej specjalności mogą starać się o przyjęcie do służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (Policja, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu), a także pracować w instytucjach pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (Straż Miejska, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka, agencje zajmujące się ochroną osób i mienia). Specjalność polecana jest również osobom, które chca podjąć pracę w jednostkach zajmujących się bezpieczeństwem wewnetrznym i zarządzanem kryzysowych, np. w Urzędach Miast, Powiatów i w Urzędach Wojewódzkich.

 

 

 

 

 

 

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ma podpisane porozumienie z Komendantem Głównym Policji, współpracuje z Śląską Komendą Policji w Katowicach oraz wieloma komendami miejskimi. Uczelnia współpracuje również z Wojskowymi Komendami Uzupełnień. Ważnym partnerem, z którego doświadczenia mogą czerpać studenci jest European Associaton od Security. Celem Stowarzyszenia są badania naukowe oraz edukacja dla bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie.

 

     
     

 

 

 

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC