Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

Opis specjalności

Specjalność wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa skierowana jest do pracowników służb mundurowych - wojska - a także pracowników agencji ochrony osób i mienia, administracji państwowej oraz samorządowej, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się lub będą zajmować się - szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa, jak również do osób zamierzających prowadzić edukację w tym zakresie.

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w kompetencje służące profesjonalnemu wykonywaniu obowiązków w organach administracji państwowej oraz popularyzowaniu wiedzy i praktyki z zakresu bezpieczeństwa i obronności w środowisku lokalnym.

 

Absolwent tej specjalności:

 • zna współczesne zagrożenia cywilizacyjne i zachodzące kierunki zmian w tym zakresie,
 • ma wiedzę na temat działania sił zbrojnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli zarówno w czasie pokoju jak i wojny,
 • zna i rozumie zagadnienia międzynarodowego prawa humanitarnego,
 • zna wybrane zagadnienia z zakresu planowania strategicznego i operacyjnego w siłach zbrojnych państwa,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony cywilnej.

 

W zakresie umiejętności absolwent specjalności:

 • opisuje interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa państwa,
 • konstruuje poprawne i skuteczne warianty zapobiegania oraz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa,
 • ma umiejętności planowania strategicznego i operacyjnego,
 • analizuje zagadnienia wynikające z szeroko rozumianej edukacji obronnej,
 • prowadzi negocjacje na gruncie zawodowym w zakresie problematyki związanej z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa,
 • potrafi posługiwać się podstawowymi rodzajami broni palnej.

 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

jest otwarty na wydawanie sądów i opinii na tematy związane z bezpieczeństwem, ma świadomość skutków działania wojska oraz funkcjonariusza  naruszającego normy prawne, zasady współżycia społecznego lub normy etyczne, posiada świadomość potrzeby kierowania się wysokimi standardami etycznymi w pracy zawodowej i poza nią, jest zorientowany na rozwiązywanie konfliktów.

 

 

 

 

 

Praca

Studia skierowane są do osób, które wiążą swoją przyszłość z armią zawodową - Wojskiem Lądowym, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną, Wojskami Specjalnymi, Żandarmerią Wojskową, Kontrwywiadem Wojskowym, Wywiadem Wojskowym i Narodowymi Siłami Rezerwowymi.

 

Po ukończeniu specjalności wojsko i siłe specjalne w bezpieczeństwie państwa  można także dołączyć do grona pracowników cywilnych, zatrudnionych w w/w strukturach. Absolwenci pracują także w administracji państwowej oraz samorządowej.

Opłaty

Bezpieczeństwo narodowe - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 150 zł * 395 zł 150 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

 

Partnerzy

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ma podpisane porozumienie z Komendantem Głównym Policji, współpracuje z Śląską Komendą Policji w Katowicach oraz wieloma komendami miejskimi. Uczelnia współpracuje również z Wojskowymi Komendami Uzupełnień, jednostkami wojskowymi m.in. Jednostką Wojskową Komandosów w Lublińcu czy Jednostką Agat.  Doświadczenia jakie studenci zdobywają dzięki tej współpracy niewątpliwie zaowocują w życiu zawodowym.

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

 

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej

   
     

 

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC