Doradztwo zawodowe i personalne

Opis specjalności

Specjalność Doradztwo zawodowe i personalne ma na celu przygotowanie do udzielania profesjonalnego wsparcia  w zakresie planowania kariery edukacyjno-zawodowej, wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności osób aktywnych zawodowo w pracy zawodowej, do prowadzenia rekrutacji i selekcji pracowników, czy też udzielania pomocy cudzoziemcom podejmującym pracę w Polsce lub Polakom za granicą.

 

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu:

 

 • zasad stosowania teorii i modeli rozwoju zawodowego z ukierunkowaniem praktycznego ich zastosowania w pracy (planowanie, projektowanie i wdrażanie programów rozwoju kariery zawodowej przez całe życie);
 • rynku pracy i zachodzących na nim procesów oraz kierunków zmian;
 • funkcjonowania i specyfiki systemu poradnictwa zawodowego (całożyciowego) oraz instytucji go tworzących, a także przepisy prawa regulujące ich działalność;
 • technik indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego z wykorzystaniem stosowanych metod doboru i oceny pracowników;
 • metod i form pracy doradczej z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi;

Absolwent dysponuje umiejętnościami pozwalającymi:

 

 • projektować i wdrażać programy doradztwa zawodowego w zależności od potrzeb odbiorców oraz realizować je we współpracy z odpowiednimi instytucjami, organizacjami i służbami społecznymi;
 • diagnozować jednostki i organizacje w związku z potrzebami i działaniami doradczymi i personalnymi;
 • zastosować metody i formy pracy doradczej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi;
 • potrafi udzielić pomocy młodzieży w wyborze zawodu oraz w planowaniu i realizacji kariery edukacyjnej i zawodowej;
 • udzielić pomocy dorosłym, aktywnym zawodowo, którzy chcą zmienić pracę lub rozwijania posiadanych kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez dokształcanie i doskonalenie;
 • udzielić pomocy bezrobotnym poszukującym pracy lub chcącym się przekwalifikować;
 • zdiagnozować przydatność do określonego zawodu;
 • udzielić pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji i preferencji społeczno-zawodowych; w prowadzeniu polityki zatrudnienia firmy; w rozwoju kariery zawodowej zatrudnionym pracownikom.

 

Praca

Ukończenie specjalności doradztwo zawodowe i personalne daje możliwość podjęcia pracy doradczej w oświacie szkolnej i pozaszkolnej, którą świadczyć mogą: nauczyciel-doradca zawodowy pracujący we wszystkich typach szkół oraz doradca zawodowy pracujący poza szkołami również w urzędach pracy, centrach i agencjach pośrednictwa pracy, a także w placówkach ZUS  ds. orzecznictwa rentowo-socjalnego oraz prowadzenia prywatnej praktyki doradczej, głównie w charakterze indywidualnych porad zawodowych. W zakładach pracy, gdzie doradca personalny organizuje pracę służb pracowniczych i upowszechniający rekrutacje i selekcje jako metody zatrudniania pracowników, ich rotacji w wyniku restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Opłaty

Pedagogika - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC