Resocjalizacja z elementami socjoterapii

Opis specjalności

Specjalność Resocjalizacja z elementami socjoterapii​ umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo-resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim.

 

Wiedza

 

Studenci tej specjalności otrzymują wiedzę o metodach zapobiegania uzależnieniom oraz zapoznają się z zasadami funkcjonowania opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej w Polsce i innych krajach.

 

Zapoznają się z działalnością profilaktyczną i resocjalizacyjną wobec osób nieprzestrzegających ogólnego porządku normatywnego oraz zdobywają wszechstronną wiedzą z profilaktyki, resocjalizacji, kryminologii, wiktymologii.

 

Dlaczego warto wybrać resocjalizację w WSB

 

Aktualnie obserwowane przemiany społeczne owocującą powiększaniem się obszaru patologii społecznych, rozprzestrzenianiem się zjawiska niedostosowania społecznego w formie różnorodnych dewiacji oraz wzrostu przestępczości. Powiększanie się zjawiska bezrobocia stymuluje procesy dezintegracji życia rodzinnego, często wyzwala zachowania dewiacyjne, skierowane na rodzinę i lokalne środowisko.

W związku z powyższym istnieje, ogromna potrzeba kształcenia osób przygotowanych do pracy zarówno w instytucjach, jak również w środowisku otwartym, prowadzących w sposób interdyscyplinarny, profilaktykę, terapię i resocjalizację osób niedostosowanych.

Program proponowanej przez Wydział Zamiejscowy w Żywcu Wyższej Szkoły Biznesu w Dabrowie Górniczej specjalności resocjalizacja jest zbudowany w oparciu o opinie przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach.

 

Absolwent posiada umiejętności:

 

 • interpersonalne, niezbędne w pracy zespołowej oraz w procesie komunikowania się w relacji wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej,
 • dokonywania oceny skuteczności poszczególnych oddziaływań resocjalizacyjnych,
 • przeprowadzania diagnoz oraz działań terapeutycznych w obszarze resocjalizacji,
 • rozpoznawania przejawów niedostosowania społecznego i zapobiegania im,
 • tworzenia atmosfery wychowawczej sprzyjającej resocjalizacji,
 • planowania i metodycznego realizowania działań opiekuńczo-wychowawczo-resocjalizacyjnych, zarówno w warunkach opieki całkowitej, w instytucjach izolacji społecznej, jak i w środowisku otwartym z zastosowaniem tradycyjnych i twórczych metod pracy,
 • stosowania w praktyce przepisów  prawa karnego i wykroczeń.

 

Absolwent posiada niezbędną wiedzę z zakresu:

 

 • problematyki związanej z zagadnieniami niedostosowania społecznego,
 • problematyki resocjalizacyjnej, penitencjarnej.

 

Absolwent posiada umiejętności związane z:

 

 • podstawowymi pojęciami, teorią i problemami z zakresu nieprzystosowania społecznego i resocjalizacji,
 • społecznymi, moralnymi, ekonomicznymi i zdrowotnymi konsekwencjami rozwoju patologii społecznej,
 • podstawowymi strategiami realizacji działań profilaktycznych, metodyką tworzenia programów profilaktycznych,
 • objawami, genezą i konsekwencjami wybranych zaburzeń psychicznych,
 • odbiorcami działań instytucji resocjalizacyjnych
 • zasadami komunikowania się interpersonalnego, jego prawidłowości i zakłóceń,
 • celami, podstawnymi prawnymi i organizacyjnymi instytucji resocjalizacyjnych,
 • metodami oddziaływań wykorzystywanych w procesie resocjalizacji, w tym: metodyki pracy kuratora sądowego, metodyki pracy w zakładzie poprawczym, w zakładzie dla nieletnich i w innych placówkach penitencjarnych,
 • pragmatyką służb mundurowych.

 

Przykładowe przedmioty realizowane w ramach specjalności:

 • Psychologia kliniczna
 • Pedagogika penitencjarna
 • Diagnoza i terapia w resocjalizacji
 • Patologia społeczna

Praca

Absolwenci specjalności Resocjalizacja z elementami socjoterapii​ przygotowywani są do pracy w różnych placówkach profilaktycznych oraz resocjalizacyjnych, w tym ośrodkach opiekuńczych, wychowawczych, w zakładach poprawczych, w zakładach karnych dla młodocianych oraz dorosłych, a także do pracy jako kuratorzy zawodowi. Ponadto studenci kończący studia mogą podjąć pracę w ośrodkach zajmujących się leczeniem uzależnień i w innych instytucjach zajmujących się profilaktyką i resocjalizacją.

Absolwent specjalności może znaleźć zatrudnienie w placówkach podległych wymiarowi sprawiedliwości, oświacie, zakładach opieki społecznej.

 

Opłaty

Pedagogika - studia I stopnia Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
 
Studia dzienne (stacjonarne) 100 zł * 395 zł 100 zł * 415 zł 415 zł 415 zł
Studia zaoczne (niestacjonarne) 310 zł 390 zł 390 zł 390 zł
Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł  

* Studia dofinansowane w ramach programu "Wsparcie na starcie - za Twoje studia płaci pracodawca"

STYPENDIUM COVID-19

 

Oferta specjalna

Super oferta dla kandydatów na studia dzienne/stacjonarne

Tylko teraz kandydaci na studia dzienne /stacjonarne mogą skorzystać z wyjątkowej propozycji jaką są  studia w ramach programu studiów dofinansowanych „Wsparcie na starcie”.  W ramach programu na pierwszym roku studiów czesne wynosi zaledwie 100 zł miesięcznie.  Więcej na temat programu "Wsparcie na starcie"

Studia dzienne
   

Partnerzy

Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje z przedstawicielami Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Partnerami Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w obszarze również Areszt Śledczy w Sosnowcu, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

 

 

Okręgowy Inspektorat

Służby Więziennej

 

Centralny Ośrodek Szkolenia

Służby Więziennej w Kaliszu

     
     
     

 

 

SPRAWDŹ DOSTEPNOŚĆ MIEJSC